Sumala ni Lucas 17:1-37

  • Pagkapandol, kapasayloan, ug pagtuo (1-6)

  • Mga ulipon lang, dili takos pasalamatan (7-10)

  • Napulo ka sanlahon giayo (11-19)

  • Pag-abot sa Gingharian sa Diyos (20-37)

    • Gingharian sa Diyos “naa sa inyong taliwala” (21)

    • “Hinumdomi ang asawa ni Lot” (32)

17  Unya siya miingon sa iyang mga tinun-an: “Dili malikayan nga dunay makapandol* sa mga tawo. Apan alaot siya nga maoy hinungdan niini!  Mas maayo pa kaniya kon sab-itan ang iyang liog ug galingang bato ug itambog siya sa dagat kay sa makapandol siya sa usa niining ubos nga mga tawo.+  Busa pagbantay mo. Kon makasala ang imong igsoon, badlonga siya.+ Ug kon maghinulsol siya, pasayloa siya.+  Bisan pag kapito siya makasala kanimo sa usa ka adlaw ug kapito sab siya mobalik kanimo, nga mag-ingon, ‘Nagbasol ko,’ kinahanglan nimo siyang pasayloon.”+  Karon ang mga apostoles miingon sa Ginoo: “Hatagi mig dugang pagtuo.”+  Unya ang Ginoo miingon: “Kon duna moy pagtuo nga samag gidak-on sa liso sa mustasa, makaingon kamo niining kahoy sa itom nga mulberi, ‘Ibta ang imong kaugalingon ug balhin sa dagat!’ ug mosunod kini kaninyo.+  “Kon duna kay ulipon nga moabot gikan sa pagdaro o sa pagbantay ug karnero, ingnon ba dayon nimo siya, ‘Dali diri, kaon’?  Dili ba ingnon hinuon nimo siya, ‘Pag-ipron ug andami kog panihapon, ug silbihi ko hangtod mahuman kog kaon ug inom, dayon makakaon ka na ug makainom’?  Dili ka kinahanglang magpasalamat sa ulipon kay gihimo lang niya ang mga butang nga gipabuhat kaniya, dili ba? 10  Sa susama, dihang mabuhat na ninyo ang tanang butang nga gisugo kaninyo, isulti ninyo, ‘Mga ulipon mi nga way pulos. Gibuhat lang namo ang angay namong buhaton.’”+ 11  Samtang nagpaingon siya sa Jerusalem, miagi siya sa taliwala sa Samaria ug Galilea. 12  Pagsulod niya sa usa ka baryo, nakita siya sa 10 ka sanlahong lalaki, apan nagtindog lang sila sa layo.+ 13  Sila misinggit: “Jesus, Magtutudlo, kaluy-i mi!” 14  Pagkakita niya kanila, siya miingon: “Lakaw ug ipakita ang inyong kaugalingon sa mga saserdote.”+ Samtang sila nanglakaw, sila naayo.+ 15  Usa kanila, pagkakita nga naayo siya, mibalik ug gihimaya ang Diyos sa kusog nga tingog. 16  Miluhod siya ug miyukbo sa tiilan ni Jesus ug nagpasalamat kaniya. Gawas pa, siya usa ka Samarianhon.+ 17  Si Jesus miingon: “Dili ba 10 man ang naayo? Asa man ang siyam? 18  Wala na bay laing mibalik aron maghimaya sa Diyos gawas niining tawo nga taga-laing nasod?” 19  Unya siya miingon kaniya: “Tindog ug lakaw na. Ang imong pagtuo nakapaayo kanimo.”+ 20  Dihang gipangutana siya sa mga Pariseo kon kanus-a moabot ang Gingharian sa Diyos,+ siya mitubag: “Ang Gingharian sa Diyos dili moabot sa paagi nga daling mamatikdan. 21  Ang mga tawo dili moingon, ‘Nia diri!’ o ‘Tua didto!’ Kay ang Gingharian sa Diyos naa sa inyong taliwala.”+ 22  Unya siya miingon sa mga tinun-an: “Moabot ang panahon nga mangandoy mo sa adlaw nga makauban ninyo ang Anak sa tawo, apan dili ninyo siya makita. 23  Ug ang mga tawo moingon kaninyo, ‘Tua didto!’ o, ‘Nia diri!’ Ayaw mog adto o sunod kanila.+ 24  Kay maingon nga ang kilat mokidlap sa usa ka bahin sa langit ngadto sa laing bahin sa langit, mao man usab ang pagpadayag sa Anak sa tawo.+ 25  Apan kinahanglan una siyang makaagom ug daghang pag-antos ug isalikway niining kaliwatana.+ 26  Dugang pa, sama sa nahitabo sa mga adlaw ni Noe,+ mao man usab unya sa mga adlaw sa Anak sa tawo:+ 27  ang mga tawo nangaon, nanginom, ug nagminyo hangtod sa adlaw nga si Noe misulod sa arka,+ ug ang Lunop miabot ug naglaglag kanilang tanan.+ 28  Maingon usab sa mga adlaw ni Lot:+ ang mga tawo nangaon, nanginom, namalit, namaligya, nananom, ug nagtukod ug mga balay. 29  Apan sa adlaw nga si Lot mibiya sa Sodoma, ang langit miulan ug kalayo ug asupre ug naglaglag kanilang tanan.+ 30  Ingon usab unya niini sa adlaw nga ipadayag ang Anak sa tawo.+ 31  “Nianang adlawa, kadtong anaa sa atop kinahanglang dili na mosulod sa iyang balay aron magkuha sa iyang mga kabtangan, ug kadtong anaa sa uma kinahanglang dili na mouli aron magkuhag mga butang. 32  Hinumdomi ang asawa ni Lot.+ 33  Kadtong buot magluwas sa iyang kinabuhi mawad-an niini. Apan kadtong mawad-an niini magluwas niini.+ 34  Sultihan mo nako, nianang gabhiona may duha ka tawo sa usa ka katre. Ang usa dad-on, apan ang usa biyaan.+ 35  May duha ka babaye nga maggaling sa usa ka galingan. Ang usa dad-on, apan ang usa biyaan.” 36 * —— 37  Busa sila nangutana kaniya: “Asa man, Ginoo?” Siya mitubag: “Kon asa ang patayng lawas, atua sab didto magtapok ang mga agila.”+

Mga Footnote

O “makapahuyang sa pagtuo.”
Tan-awa ang Apendise A3.