Sumala ni Lucas 23:1-56

  • Jesus gidala kang Pilato ug Herodes (1-25)

  • Jesus ug duha ka kriminal gilansang sa estaka (26-43)

    • “Ikaw makauban nako sa Paraiso” (43)

  • Kamatayon ni Jesus (44-49)

  • Paglubong kang Jesus (50-56)

23  Busa silang tanan mitindog, ug gidala nila siya kang Pilato.+  Ilang gisumbong siya,+ nga nag-ingon: “Kining tawhana nagpahinabog kagubot sa among nasod, nagdili sa pagbayad ug buhis sa Cesar,*+ ug nangangkon nga siya ang Kristo nga hari.”+  Si Pilato nangutana niya: “Ikaw ba ang Hari sa mga Hudiyo?” Siya mitubag: “Ikaw mismo ang nag-ingon niana.”+  Unya si Pilato miingon sa pangulong mga saserdote ug sa mga tawo: “Wala koy nakitang salaod niining tawhana.”+  Apan sila miinsistir: “Nagkagubot ang mga tawo tungod sa iyang gipanudlo sa tibuok Judea, nga nagsugod sa Galilea hangtod pa gani dinhi.”  Pagkadungog niini, si Pilato nangutana kon Galileanhon ba siya.  Human matino nga gikan siya sa lugar nga sakop ni Herodes,+ iyang gipadala siya kang Herodes, nga tua sab sa Jerusalem niadtong panahona.  Pagkakita ni Herodes kaniya, siya nalipay pag-ayo. Dugay na niyang gustong makita si Jesus kay daghan na siyag nadungog bahin kaniya,+ ug naglaom siya nga mohimog milagro si Jesus sa iyang atubangan.  Daghan siyag gipangutana kaniya, apan wala motubag si Jesus.+ 10  Apan ang pangulong mga saserdote ug mga eskriba balikbalik nga mitindog ug masuk-anong nag-akusar kaniya. 11  Unya si Herodes ug ang iyang mga sundalo mitamay kaniya,+ ug iyang gibugalbugalan siya+ pinaagi sa pagsul-ob kaniyag sanag nga besti ug gipadala siyag balik kang Pilato. 12  Kaniadto si Herodes ug Pilato nagkontrahay, apan niining adlawa sila nagkahigalaay. 13  Unya gipatawag ni Pilato ang pangulong mga saserdote, mga magmamando, ug ang katawhan 14  ug giingnan sila: “Gidala ninyo kanako kining tawhana ug miingon mo nga gisulsolan niya ang mga tawo sa pagrebelde. Busa ako siyang gisukitsukit sa inyong atubangan, apan wala koy nakitang basehanan sa inyong mga sumbong batok kaniya.+ 15  Bisan gani si Herodes walay nakitang sayop kaniya mao nga iyang gibalik siya kanato. Wala siyay gihimo nga takos sa kamatayon. 16  Busa ipalatigo lang nako siya+ ug buhian.” 17 * —— 18  Apan ang mga tawo misinggit: “Patya siya, ug buhii kanamo si Barabas!”+ 19  (Kining tawhana gibilanggo tungod sa rebelyon nga nahitabo sa siyudad ug tungod sa pagpatay.) 20  Si Pilato nakigsulti na sab kanila kay gusto niyang buhian si Jesus.+ 21  Unya sila misinggit: “Patya siya sa estaka! Patya siya sa estaka!”+ 22  Sa ikatulong higayon siya miingon kanila: “Ngano man? Unsay gihimong daotan niining tawhana? Wala koy nakita kaniya nga bisan unsa nga takos sa kamatayon. Ipalatigo lang nako siya ug buhian.” 23  Apan misamot hinuon ang ilang pagsinggit, nga namugos pag-ayo nga patyon siya mao nga natuman ang ilang gusto.+ 24  Si Pilato midesisyon nga ihatag ang ilang hangyo. 25  Gibuhian niya ang tawo nga ilang gipangayo, nga nabilanggo tungod sa pagrebelde ug pagpatay, apan iyang gitugyan si Jesus sumala sa ilang gusto. 26  Karon samtang ilang gidala siya, natagboan nila si Simon nga taga-Cirene nga gikan sa gawas sa siyudad. Ilang gipugos siya sa pagpas-an sa estaka sa pagsakit* diha sa luyo ni Jesus.+ 27  Usa ka dakong panon sa katawhan ang misunod kaniya, apil ang mga babaye nga nagpamukpok sa ilang dughan sa kasubo ug nanghilak tungod kaniya. 28  Si Jesus milingi sa mga babaye ug miingon: “Mga anak nga babaye sa Jerusalem, ayaw na mog hilak tungod nako. Hilaki hinuon ang inyong kaugalingon ug ang inyong mga anak,+ 29  kay moabot ang mga adlaw nga ang mga tawo moingon, ‘Malipayon ang mga babayeng baog, kadtong wala manganak ug wala magpasuso!’+ 30  Unya sila moingon sa kabukiran, ‘Tumpagi kami!’ ug sa mga bungtod, ‘Taboni kami!’+ 31  Kon ginahimo nila kini samtang buhi pa ang kahoy, unsa pa kaha kon laya na kini?” 32  May duha sab ka kriminal nga gidala aron patyon kauban niya.+ 33  Pag-abot nila sa dapit nga gitawag ug Kalabera,+ ilang gilansang siya sa estaka uban sa mga kriminal, ang usa sa iyang tuo ug ang usa sa wala.+ 34  Apan si Jesus miingon: “Amahan, pasayloa sila, kay wala sila mahibalo sa ilang ginabuhat.” Dayon nagripa* sila aron mabahinbahin ang iyang mga besti.+ 35  Ang mga tawo nagtindog nga nagtan-aw. Apan ang kadagkoan sa mga Hudiyo nagbugalbugal kaniya: “Giluwas niya ang uban. Busa kon siya ang Kristo sa Diyos, ang Pinili, luwason niya ang iyang kaugalingon.”+ 36  Bisan ang mga sundalo nagbugalbugal kaniya. Ilang giduol siya aron paimnon ug aslom nga bino+ 37  ug miingon: “Kon ikaw ang Hari sa mga Hudiyo, luwasa ang imong kaugalingon.” 38  May gibutang sab sila nga sinulat ibabaw sa iyang ulo: “Kini ang Hari sa mga Hudiyo.”+ 39  Unya usa sa mga kriminal nga gibitay mibugalbugal kaniya:+ “Ikaw man kaha ang Kristo, luwasa ang imong kaugalingon ug kami!” 40  Apan gibadlong siya sa laing kriminal: “Wala ba gyod ka mahadlok sa Diyos, karon nga nag-antos ka sa samang silot nga iyang nadawat? 41  Kita angay lang nga silotan ug kamatayon tungod sa mga butang nga atong gibuhat, apan kining tawhana walay gibuhat nga daotan.” 42  Dayon siya miingon: “Jesus, hinumdomi ko inig-abot nimo sa imong Gingharian.”+ 43  Ug siya miingon kaniya: “Akong ipasalig kanimo karong adlawa, ikaw makauban nako sa Paraiso.”+ 44  Mga alas 12 sa udto* kadto dihang mingitngit ang tibuok yuta hangtod sa mga alas 3 sa hapon,*+ 45  kay ang kahayag sa adlaw nawala. Dayon ang kortina sa sangtuwaryo+ nagisi sa tunga.+ 46  Ug si Jesus mituaw sa kusog nga tingog: “Amahan, itugyan nako kanimo ang akong espiritu.”+ Human niyag sulti niini, siya namatay.+ 47  Pagkakita sa opisyal sa kasundalohan sa nahitabo, iyang gihimaya ang Diyos ug miingon: “Tinuod gyod nga matarong kining tawhana.”+ 48  Dihang nakita sa mga tawo nga nagtapok didto ang maong hitabo, sila nanguli nga namukpok sa ilang dughan sa kasubo. 49  Ang tanan niyang kaila, apil ang mga babaye nga mikuyog niya gikan sa Galilea, nagtindog sa layo ug nakakita sa mga panghitabo.+ 50  Didto may usa ka maayo ug matarong nga tawo+ nga ginganlag Jose. Membro siya sa Konseho.* 51  (Wala siya mobotar sa ilang daotang plano ug gihimo.) Taga-Arimatea siya, usa ka siyudad sa Judea, ug nagpaabot sa Gingharian sa Diyos. 52  Miatubang siya kang Pilato ug gipangayo ang lawas ni Jesus. 53  Ug iya kining gikanaog+ ug giputos ug maayong klase nga panaptong lino, ug gipahiluna sa lubnganan* nga gibangag diha sa dakong bato,+ nga wala pa sukad malubngi. 54  Kadto maoy adlaw sa Pagpangandam+ para sa Igpapahulay,+ ug hapit nang mogabii. 55  Apan ang mga babaye nga mikuyog niya gikan sa Galilea misunod ug mitan-aw sa lubnganan,* ug nakita nila kon giunsa pagpahiluna ang iyang lawas.+ 56  Ug sila namauli aron mag-andam ug humot nga mga yerba ug lana. Apan siyempre, mipahulay sila sa adlawng Igpapahulay+ sumala sa kasugoan.

Mga Footnote

O “Emperador sa Roma.”
Tan-awa ang Apendise A3.
Tan-awa sa Glossary.
Tan-awa sa Glossary ang “Ripa.”
Literal, “ikaunom nga takna.”
Literal, “sa ikasiyam nga takna.”
O “Sanhedrin.”
O “handomanang lubnganan.”
O “handomanang lubnganan.”