Sumala ni Lucas 24:1-53

  • Nabanhaw si Jesus (1-12)

  • Sa dalan paingon sa Emmaus (13-35)

  • Jesus nagpakita sa mga tinun-an (36-49)

  • Jesus mikayab sa langit (50-53)

24  Apan sa unang adlaw sa semana, sayo kaayo silang miadto sa lubnganan,* nga nagdala sa ilang giandam nga humot nga mga yerba.+  Apan nakita nila nga naligid na ang bato nga gitabon sa lubnganan.*+  Pagsulod nila, wala na ang lawas ni Ginoong Jesus.+  Natingala sila niini, apan kalit nga mitungha sa ilang duol ang duha ka lalaki nga nagsul-ob ug sanag kaayo nga besti.  Nangahadlok sila ug nangduko, busa giingnan sila sa mga lalaki: “Nganong gipangita man ninyo dinhi sa lubnganan ang usa nga buhi?+  Wala siya dinhi kay gibanhaw na siya. Hinumdomi nga sa didto pa siya sa Galilea miingon siya kaninyo  nga ang Anak sa tawo kinahanglang itugyan ngadto sa makasasalang mga tawo ug patyon sa estaka, ug sa ikatulong adlaw banhawon.”+  Niana nahinumdom sila sa iyang gisulti,+  ug namauli sila gikan sa lubnganan* ug gisugilon kini ngadto sa Onse ug sa uban pa.+ 10  Si Maria Magdalena, Juana, Maria nga inahan ni Santiago, ug ang ubang babaye nga kauban nila maoy nagsugilon niini sa mga apostoles. 11  Apan para nila dili katuohan ang gisulti sa mga babaye, mao nga wala sila motuo. 12  Apan si Pedro mitindog ug midagan paingon sa lubnganan.* Paglili niya, mga panaptong lino na lang ang iyang nakita sa sulod. Busa milakaw siya nga nahibulong kon unsay nahitabo. 13  Nianang adlawa usab, duha ka tinun-an ang nagbaktas paingon sa baryo nga ginganlag Emmaus, mga 11 kilometros* gikan sa Jerusalem. 14  Naghisgot sila bahin sa mga butang nga nahitabo. 15  Samtang naghisgot sila, si Jesus miduol ug milakaw kuyog nila, 16  apan wala sila makaila niya.+ 17  Siya miingon kanila: “Unsay inyong gilalisan?” Ug sila mihunong sa paglakaw nga masulub-on ang panagway. 18  Ang usa kanila nga ginganlag Cleopas mitubag: “Langyaw ka ba sa Jerusalem ug nag-inusarang nagpuyo mao nga wala ka mahibalo* sa mga panghitabo didto karon?” 19  Siya miingon kanila: “Unsang mga hitaboa?” Sila mitubag: “Bahin kang Jesus nga Nasaretnon.+ Usa siya ka propeta nga gamhanan sa pulong ug buhat atubangan sa Diyos ug sa tanang tawo.+ 20  Gimaniobra sa among pangulong mga saserdote ug mga magmamando nga masilotan siyag kamatayon,+ ug gilansang siya sa estaka. 21  Apan siya ang among gilaoman nga magluwas sa Israel.+ Ug ikatulong adlaw na karon sukad nahitabo kining mga butanga. 22  Dugang pa, nahibulong sab mi sa gisugilon sa among kaubang mga babaye. Sayo silang miadto sa lubnganan*+ 23  apan wala nila makit-i ang iyang lawas, ug matod nila nga nakakita silag mga anghel nga miingon nga siya buhi. 24  Unya ang pipila sa among mga kauban nangadto sa lubnganan,*+ ug nakita nila nga tinuod ang gisulti sa mga babaye. Apan wala nila makita si Jesus.” 25  Busa siya miingon kanila: “Oh mga kulag pagsabot, nganong wala ninyo tuohi ang tanang gisulti sa mga propeta? 26  Dili ba ang Kristo kinahanglan mang mag-antos niining mga butanga+ aron madawat niya ang iyang himaya?”+ 27  Ug iyang gipatin-aw kanila ang mga butang nga gitagna sa tibuok Balaang Kasulatan bahin kaniya, sugod kang Moises ug sa mga sinulat sa tanang Propeta.+ 28  Dihang duol na sila sa baryo nga ilang adtoan, iyang gipakita nga daw moadto siya sa laing lugar. 29  Apan ilang gipugngan siya ug miingon: “Uban na lang namo, kay hapit nang mogabii.” Busa misulod siya sa balay uban kanila. 30  Samtang siya nagkaon* uban kanila, gikuha niya ang tinapay ug gipasalamatan kini. Unya iya kining gipikaspikas ug gitunol kanila.+ 31  Dihadiha ilang nailhan siya, apan nawala siya sa ilang atubangan.+ 32  Ug miingon sila sa usag usa: “Mao diay nga natandog pag-ayo ang atong kasingkasing dihang iyang gipatin-aw pag-ayo ang Balaang Kasulatan samtang nanglakaw ta sa dalan!” 33  Niadtong higayona mismo sila mitindog ug mibalik sa Jerusalem, ug ilang nakita ang Onse ug ang uban pa nga nagkatigom, 34  nga nag-ingon: “Tinuod gayod nga nabanhaw ang Ginoo, ug nagpakita siya kang Simon!”+ 35  Dayon giasoy sa duha ang mga hitabo sa dalan ug nga ilang nailhan siya pinaagi sa iyang pagpikaspikas sa tinapay.+ 36  Samtang naghisgot sila niining mga butanga, mitungha siya sa ilang taliwala ug miingon: “Hinaot nga duna moy kalinaw.”+ 37  Apan nakuyawan sila ug nangahadlok, kay nagtuo sila nga nakakita silag espiritu. 38  Busa siya miingon kanila: “Nganong nasamok man mo ug nagduhaduha? 39  Tan-awa ninyo ang akong mga kamot ug tiil, nga ako gyod ni. Hikapa ko ninyo aron motuo mo, kay ang espiritu walay unod ug mga bukog nga sama niining inyong nakita.” 40  Samtang nagsulti siya niini, gipakita niya kanila ang iyang mga kamot ug tiil. 41  Dako kaayo ang ilang kalipay ug katingala, nga daw dili sila makatuo sa ilang nakita. Ug siya miingon kanila: “Duna ba moy pagkaon diha?” 42  Busa gihatagan nila siya ug sinugbang isda. 43  Gidawat niya kini ug gikaon sa ilang atubangan. 44  Unya siya miingon kanila: “Niadtong kauban pa ko ninyo, gisultihan na mo nako+ nga ang tanang butang nga nahisulat bahin kanako diha sa Balaod ni Moises, sa sinulat sa mga Propeta, ug sa mga Salmo kinahanglang matuman.”+ 45  Dayon iyang gitabangan sila nga masabtan sa bug-os ang kahulogan sa Balaang Kasulatan,+ 46  ug siya miingon kanila, “Kini ang nahisulat: nga ang Kristo mag-antos ug mabanhaw sa ikatulong adlaw,+ 47  ug pinasukad sa iyang ngalan, ang mensahe bahin sa paghinulsol alang sa kapasayloan sa mga sala+ iwali sa tanang kanasoran+​—⁠sugod sa Jerusalem.+ 48  Kamo ang magpamatuod niining mga butanga.+ 49  Ug akong ipadala kaninyo ang gisaad sa akong Amahan. Apan pabilin mo sa siyudad hangtod nga madawat ninyo ang gahom gikan sa itaas.”+ 50  Unya iyang gidala sila sa Betania, ug giisa niya ang iyang mga kamot ug gipanalanginan sila. 51  Samtang siya nagpanalangin kanila, siya mibiya kanila ug mikayab sa langit.+ 52  Ug sila miyukbo kaniya ug mibalik sa Jerusalem nga malipayon kaayo.+ 53  Ug kanunay silang mag-adtoan sa templo, nga nagdayeg sa Diyos.+

Mga Footnote

O “handomanang lubnganan.”
O “handomanang lubnganan.”
O “handomanang lubnganan.”
O “handomanang lubnganan.”
O “mga pito ka milya.” Literal, “60 ka estadio.” Ang usa ka estadio maoy 185 metros (606.95 piye). Tan-awa ang Apendise B14.
O posible, “Ikaw ra man seguroy bisita sa Jerusalem nga wala mahibalo.”
O “handomanang lubnganan.”
O “handomanang lubnganan.”
O “naghirag sa lamesa.”