Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Ang Maayong Balita Sumala ni Juan

Kapitulo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sumaryo

 • 1

  • Ang Pulong nahimong tawo (1-18)

  • Ang pamatuod nga gihatag ni Juan nga Tigbawtismo (19-28)

  • Si Jesus, ang Kordero sa Diyos (29-34)

  • Unang mga tinun-an ni Jesus (35-42)

  • Si Felipe ug Natanael (43-51)

 • 2

  • Kasal sa Cana; tubig gihimong bino (1-12)

  • Gihinloan ni Jesus ang templo (13-22)

  • Si Jesus nahibalo kon unsay anaa sa kasingkasing sa tawo (23-25)

 • 3

  • Si Jesus ug Nicodemo (1-21)

   • Ipanganak pag-usab (3-8)

   • Gihigugma sa Diyos ang kalibotan (16)

  • Kataposang pagpamatuod ni Juan bahin kang Jesus (22-30)

  • Ang usa nga gikan sa itaas (31-36)

 • 4

  • Si Jesus ug ang babayeng Samarianhon (1-38)

   • Simbaha ang Diyos “sa espiritu ug kamatuoran” (23, 24)

  • Daghang Samarianhon mituo kang Jesus (39-42)

  • Giayo ni Jesus ang anak sa opisyal (43-54)

 • 5

  • Masakiton giayo didto sa Bethzatha (1-18)

  • Si Jesus gihatagag awtoridad sa iyang Amahan (19-24)

  • Ang mga patay makadungog sa tingog ni Jesus (25-30)

  • Mga pamatuod bahin kang Jesus (31-47)

 • 6

  • Gipakaon ni Jesus ang 5,000 (1-15)

  • Si Jesus milakaw ibabaw sa tubig (16-21)

  • Jesus, “ang tinapay sa kinabuhi” (22-59)

  • Daghan ang napandol sa gisulti ni Jesus (60-71)

 • 7

  • Si Jesus didto sa Pista sa mga Tabernakulo (1-13)

  • Si Jesus nanudlo panahon sa pista (14-24)

  • Lainlaing opinyon bahin sa Kristo (25-52)

 • 8

  • Ang Amahan nagpamatuod bahin kang Jesus (12-30)

   • Jesus, “ang kahayag sa kalibotan” (12)

  • Mga anak ni Abraham (31-41)

   • “Ang kamatuoran magpahigawas kaninyo” (32)

  • Mga anak sa Yawa (42-47)

  • Si Jesus ug Abraham (48-59)

 • 9

  • Giayo ni Jesus ang tawo nga buta sukad sa pagkahimugso (1-12)

  • Ang naayo nga tawo gipangutana sa mga Pariseo (13-34)

  • Pagkabuta sa mga Pariseo (35-41)

 • 10

  • Ang magbalantay ug ang mga toril (1-21)

   • Si Jesus ang maayong magbalantay (11-15)

   • “Ako dunay ubang mga karnero” (16)

  • Si Jesus gialirongan sa mga Hudiyo panahon sa Pista sa Pagpahinungod (22-39)

   • Daghang Hudiyo wala motuo (24-26)

   • “Ang akong mga karnero mamati sa akong tingog” (27)

   • Ang Anak nahiusa sa Amahan (30, 38)

  • Sa tabok sa Jordan, daghan ang mituo (40-42)

 • 11

  • Kamatayon ni Lazaro (1-16)

  • Gihupay ni Jesus si Marta ug Maria (17-37)

  • Gibanhaw ni Jesus si Lazaro (38-44)

  • Laraw sa pagpatay kang Jesus (45-57)

 • 12

  • Si Maria nagbubo ug lana sa mga tiil ni Jesus (1-11)

  • Mga tawo nanghugyaw pagsulod ni Jesus sa Jerusalem (12-19)

  • Si Jesus nagtagna sa iyang kamatayon (20-37)

  • Kawalay-pagtuo sa mga Hudiyo katumanan sa tagna (38-43)

  • Si Jesus mianhi sa pagluwas sa kalibotan (44-50)

 • 13

  • Gihugasan ni Jesus ang mga tiil sa iyang mga tinun-an (1-20)

  • Gipaila ni Jesus nga si Judas ang magbudhi kaniya (21-30)

  • Bag-ong sugo (31-35)

   • “Kon kamo dunay gugma sa usag usa” (35)

  • Paglimod ni Pedro gitagna (36-38)

 • 14

  • Jesus, ang bugtong dalan paingon sa Amahan (1-14)

   • ‘Ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi’ (6)

  • Balaang espiritu gisaad ni Jesus (15-31)

   • ‘Ang Amahan labaw kay kanako’ (28)

 • 15

  • Ilustrasyon sa matuod nga punoan sa ubas (1-10)

  • Sugo sa pagpakitag gugma nga sama nianang kang Kristo (11-17)

   • ‘Walay gugma nga labaw pa kay niini’ (13)

  • Ang kalibotan nagdumot sa mga tinun-an ni Jesus (18-27)

 • 16

  • Ang mga tinun-an ni Jesus mahimong makaagom ug kamatayon (1-4a)

  • Buluhaton sa balaang espiritu (4b-16)

  • Ang kaguol sa mga tinun-an mapulihag kalipay (17-24)

  • Gidaog ni Jesus ang kalibotan (25-33)

 • 17

  • Kataposang pag-ampo ni Jesus uban sa iyang mga apostoles (1-26)

   • Kinahanglang mailhan ang Diyos aron mabatonan ang kinabuhing walay kataposan (3)

   • Mga Kristohanon dili bahin sa kalibotan (14-16)

   • “Ang imong pulong mao ang kamatuoran” (17)

   • ‘Akong gipaila ang imong ngalan’ (26)

 • 18

  • Si Judas nagbudhi kang Jesus (1-9)

  • Si Pedro migamit ug espada (10, 11)

  • Si Jesus gidala ngadto kang Anas (12-14)

  • Unang paglimod ni Pedro (15-18)

  • Si Jesus miatubang kang Anas (19-24)

  • Ikaduha ug ikatulo nga paglimod ni Pedro (25-27)

  • Si Jesus miatubang kang Pilato (28-40)

   • “Ang akong Gingharian dili bahin niining kalibotana” (36)

 • 19

  • Si Jesus gilatigo ug gibiaybiay (1-7)

  • Gipangutana pag-usab ni Pilato si Jesus (8-16a)

  • Si Jesus gilansang sa estaka sa Golgotha (16b-24)

  • Pagtagana ni Jesus sa panginahanglan sa iyang inahan (25-27)

  • Kamatayon ni Jesus (28-37)

  • Paglubong kang Jesus (38-42)

 • 20

  • Walay sulod ang lubnganan (1-10)

  • Si Jesus nagpakita kang Maria Magdalena (11-18)

  • Si Jesus nagpakita sa iyang mga tinun-an (19-23)

  • Si Tomas nagduhaduha apan sa ulahi mituo na (24-29)

  • Katuyoan niini nga linukot nga basahon (30, 31)

 • 21

  • Si Jesus nagpakita sa iyang mga tinun-an (1-14)

  • Gipasaligan ni Pedro si Jesus nga siya iyang gimahal (15-19)

   • “Pakan-a ang akong gagmayng mga karnero” (17)

  • Palaaboton sa hinigugmang tinun-an ni Jesus (20-23)

  • Konklusyon (24, 25)