Sumala ni Juan 8:12-59

  • Ang Amahan nagpamatuod bahin kang Jesus (12-30)

    • Jesus, “ang kahayag sa kalibotan” (12)

  • Mga anak ni Abraham (31-41)

    • “Ang kamatuoran magpahigawas kaninyo” (32)

  • Mga anak sa Yawa (42-47)

  • Si Jesus ug Abraham (48-59)

8  12  Unya si Jesus misulti na usab kanila: “Ako mao ang kahayag sa kalibotan.+ Kadtong mosunod kanako dili gayod maglakaw sa kangitngit, apan makabaton sa kahayag+ sa kinabuhi.” 13  Busa ang mga Pariseo miingon: “Ikaw nagpamatuod bahin sa imong kaugalingon; ang imong pamatuod dili tinuod.” 14  Si Jesus mitubag kanila: “Bisan kon nagpamatuod ko bahin sa akong kaugalingon, ang akong pamatuod tinuod kay nahibalo ko kon diin ko gikan ug kon asa ko moadto.+ Apan wala mo mahibalo kon diin ko gikan ug kon asa ko moadto. 15  Kamo naghukom sumala sa sukdanan sa tawo;+ ako dili gayod maghukom kang bisan kinsa. 16  Apan kon maghukom man ko, ang akong paghukom tinuod kay wala ko mag-inusara, apan ang Amahan nga nagpadala kanako nagauban kanako.+ 17  Dugang pa, kini nahisulat sa inyo mismong Balaod: ‘Ang pamatuod sa duha ka tawo tinuod.’+ 18  Ako nagpamatuod bahin sa akong kaugalingon, ug ang Amahan nga nagpadala kanako nagpamatuod usab bahin kanako.”+ 19  Unya sila nangutana: “Asa man ang imong Amahan?” Si Jesus mitubag: “Wala mo makaila kanako ug sa akong Amahan.+ Kon nakaila mo kanako, makaila sab mo sa akong Amahan.”+ 20  Iya kining gisulti duol sa mga panudlanag bahandi+ sa templo samtang nanudlo siya didto. Apan walay midakop kaniya kay wala pa man moabot ang iyang panahon.+ 21  Busa miingon na usab siya kanila: “Molakaw ko, ug mangita mo nako, apan kamo mamatay sa inyong sala.+ Kon asa ko moadto, dili mo makaadto.”+ 22  Unya ang mga Hudiyo miingon: “Magpakamatay ba siya? Kay siya miingon, ‘Kon asa ko moadto, dili mo makaadto.’” 23  Siya miingon kanila: “Kamo gikan sa ubos; ako gikan sa itaas.+ Kamo gikan niining kalibotana; ako dili gikan niining kalibotana. 24  Kanay hinungdan nga miingon ko kaninyo: Kamo mamatay sa inyong mga sala. Kay kon dili mo motuo nga ako mao ang usa nga akong ginasulti, kamo mamatay sa inyong mga sala.” 25  Busa sila miingon kaniya: “Kinsa diay ka?” Si Jesus mitubag: “Nag-usik lang ko sa akong panahon sa pagpakig-estorya ninyo. 26  Daghan kog angayng isulti bahin kaninyo ug daghan kog angayng hukman. Sa pagkatinuod, ang Usa nga nagpadala kanako kanunayng nagsulti sa tinuod, ug ang mga butang nga akong nadungog gikan kaniya akong ginasulti sa kalibotan.”+ 27  Sila wala makasabot nga ang iyang gitumong mao ang Amahan. 28  Unya si Jesus miingon: “Sa dihang maisa* na ninyo ang Anak sa tawo,+ inyong mahibaloan nga ako mao siya.+ Ako walay gihimo sa akong kaugalingong pagbuot;+ apan ang gitudlo kanako sa Amahan mao ang akong ginasulti. 29  Ug ang Usa nga nagpadala kanako nagauban kanako; wala ko niya biyai kay kanunay nakong gibuhat ang mga butang nga makapahimuot kaniya.”+ 30  Samtang nagsulti siya niini, daghan ang mituo kaniya. 31  Dayon si Jesus miingon sa mga Hudiyo nga mituo kaniya: “Kon kanunay ninyong tumanon ang akong gitudlo, kamo ako gyong mga tinun-an, 32  ug kamo mahibalo sa kamatuoran,+ ug ang kamatuoran magpahigawas kaninyo.”+ 33  Sila mitubag: “Mga kaliwat mi ni Abraham ug wala pa mi sukad maulipon kang bisan kinsa. Nganong miingon man ka, ‘Kamo mapahigawas’?” 34  Si Jesus mitubag: “Sa pagkatinuod sultihan ko kamo, ang matag mamumuhat ug sala maoy ulipon sa sala.+ 35  Dugang pa, ang ulipon dili magpabilin sa panimalay hangtod sa hangtod; ang anak magpabilin hangtod sa hangtod. 36  Busa kon ang Anak magpahigawas kaninyo, kamo tinuod nga gawasnon. 37  Nahibalo ko nga kaliwat mo ni Abraham. Apan nagtinguha mo sa pagpatay kanako kay ang akong pulong wala motubo diha kaninyo. 38  Akong ginasulti ang mga butang nga akong nakita samtang kauban nako ang akong Amahan,+ apan inyong ginabuhat ang mga butang nga inyong nadungog gikan sa inyong amahan.” 39  Sila miingon: “Si Abraham ang among amahan.” Si Jesus miingon kanila: “Kon mga anak mo ni Abraham,+ ginabuhat unta ninyo ang mga buhat ni Abraham. 40  Apan kamo nagtinguha sa pagpatay kanako, ako kinsa nagsulti kaninyo sa kamatuoran nga akong nadungog gikan sa Diyos.+ Wala kana himoa ni Abraham. 41  Inyong ginabuhat ang mga buhat sa inyong amahan.” Sila miingon: “Kami dili mga anak sa gawas;* usa ra ang among Amahan, ang Diyos.” 42  Si Jesus miingon kanila: “Kon ang Diyos mao pa ang inyong Amahan, higugmaon ko ninyo+ kay ako naggikan sa Diyos ug ania ko dinhi. Wala ko moanhi sa akong kaugalingong pagbuot, apan Iya kong gipadala.+ 43  Nganong dili man mo makasabot sa akong ginasulti? Kay dili mo gustong mamati sa akong pulong. 44  Kamo gikan sa inyong amahan nga mao ang Yawa, ug gusto ninyong buhaton ang mga tinguha sa inyong amahan.+ Siya mamumuno sukad sa sinugdan,+ ug siya wala mobarog sa kamatuoran kay ang kamatuoran wala kaniya. Siya mamakak kay kana ang iyang kinaiya. Siya bakakon ug ang amahan sa bakak.+ 45  Apan kay nagsulti ko sa kamatuoran, kamo dili motuo kanako. 46  Kinsa kaninyo ang makapamatuod nga sad-an ko? Kon kamatuoran ang akong ginasulti, nganong dili man mo motuo nako? 47  Siya nga gikan sa Diyos magpatalinghog sa mga pulong sa Diyos.+ Dili mo magpatalinghog kay dili man mo gikan sa Diyos.”+ 48  Ang mga Hudiyo miingon: “Dili ba husto mi sa pag-ingon, ‘Ikaw usa ka Samarianhon+ ug gidemonyohan’?”+ 49  Si Jesus mitubag: “Ako wala mademonyohi, apan ako nagpasidungog sa akong Amahan ug kamo nagpakaulaw kanako. 50  Apan wala ko magtinguha ug himaya alang sa akong kaugalingon;+ dunay Usa nga buot mohatag niini kanako ug siya ang maghuhukom. 51  Sa pagkatinuod sultihan ko kamo, kon ang usa motuman sa akong pulong, siya dili gayod mamatay.”+ 52  Ang mga Hudiyo miingon: “Karon natino namo nga gidemonyohan ka. Si Abraham namatay, ingon man usab ang mga propeta, apan miingon ka, ‘Kon ang usa motuman sa akong pulong, siya dili gyod makatilaw ug kamatayon.’ 53  Labaw pa ba ka sa among amahan nga si Abraham? Siya namatay, ingon man usab ang mga propeta. Kinsa man ka sa imong hunahuna?” 54  Si Jesus mitubag: “Kon himayaon nako ang akong kaugalingon, ang akong himaya walay pulos. Ang akong Amahan mao ang naghimaya kanako,+ ang usa nga giingon ninyo nga inyong Diyos. 55  Kamo wala makaila kaniya,+ apan ako nakaila kaniya.+ Ug kon moingon ko nga wala ko makaila kaniya, mahisama ko ninyo nga bakakon. Apan ako nakaila kaniya ug nagtuman sa iyang pulong. 56  Si Abraham nga inyong amahan nalipay pag-ayo sa paglaom nga makita ang akong adlaw, ug siya nakakita niini ug nagmaya.”+ 57  Dayon ang mga Hudiyo miingon: “Wala pa kay 50 anyos, ug unya nakakita na ka kang Abraham?” 58  Si Jesus mitubag: “Sa pagkatinuod sultihan ko kamo, sa wala pa matawo si Abraham, ako naglungtad na.”+ 59  Busa namunit silag mga bato aron batoon siya, apan si Jesus mitago ug migawas sa templo.

Mga Footnote

Patyon diha sa estaka.
O “sa seksuwal nga imoralidad.” Grego, por·neiʹa. Tan-awa sa Glossary.