Sumala ni Juan 7:1-52

  • Si Jesus didto sa Pista sa mga Tabernakulo (1-13)

  • Si Jesus nanudlo panahon sa pista (14-24)

  • Lainlaing opinyon bahin sa Kristo (25-52)

7  Human niini si Jesus nagpadayon sa iyang buluhaton sa Galilea. Dili siya gustong moadto sa Judea kay ang mga Hudiyo nagtinguha man sa pagpatay kaniya.+  Apan duol na ang Pista sa mga Tabernakulo*+ nga ginasaulog sa mga Hudiyo.  Busa ang iyang mga igsoon+ miingon kaniya: “Biya dinhi ug adto sa Judea, aron ang imong mga tinun-an makakita usab sa mga buhat nga imong ginahimo.  Kay walay maghimo ug bisan unsa sa tago kon gusto niya nga mailhan sa mga tawo. Kay ginahimo nimo kining mga butanga, ipadayag ang imong kaugalingon sa kalibotan.”  Sa pagkatinuod, ang iyang mga igsoon walay pagtuo kaniya.+  Busa si Jesus miingon: “Wala pa moabot ang akong panahon,+ apan kamo mahimong moadto didto bisan unsang panahona.  Ang kalibotan walay katarongan sa pagdumot kaninyo, apan kini nagdumot kanako kay ako nagpamatuod nga ang mga buhat niini daotan.+  Pangadto mo sa pista; dili pa ko moadto sa pista kay ang akong panahon wala pa moabot.”+  Busa nagpabilin siya sa Galilea human niya kini isulti kanila. 10  Apan sa nangadto na sa pista ang iyang mga igsoon, misekreto usab siyag adto didto. 11  Busa ang mga Hudiyo nangita kaniya didto sa pista ug miingon: “Asa man siya?” 12  Ug taliwala sa mga panon, daghan ang naghisgothisgot sa hilom bahin kaniya. Ang pipila miingon: “Maayo siya nga tawo.” Ang uban miingon: “Dili, kay gipahisalaag niya ang mga tawo.”+ 13  Apan walay nangahas sa pagsulti bahin kaniya atubangan sa mga tawo kay nahadlok sila sa mga Hudiyo.*+ 14  Ug sa nanungatunga na ang pista, si Jesus miadto sa templo ug nanudlo. 15  Busa ang mga Hudiyo nahingangha ug miingon: “Diin kuhaa niining tawhana ang iyang kahibalo sa Balaang Kasulatan*+ nga wala man unta siya makaeskuyla?”*+ 16  Si Jesus miingon kanila: “Ang akong gitudlo dili akoa, kondili iya sa nagpadala kanako.+ 17  Si bisan kinsa nga gustong mohimo sa kabubut-on sa Diyos mahibalo kon ang akong ginatudlo gikan ba sa Diyos+ o kaugalingon lang nakong ideya. 18  Siya nga nagsulti sa iyang kaugalingong ideya naghimaya sa iyang kaugalingon; apan siya nga gustong mahimaya ang usa nga nagpadala kaniya,+ kini siya matinud-anon ug walay kabakakan diha kaniya. 19  Si Moises naghatag kaninyo sa Balaod,+ dili ba? Apan walay usa kaninyo nga nagtuman sa Balaod. Nganong nagtinguha man mo sa pagpatay kanako?”+ 20  Ang mga tawo mitubag: “Gidemonyohan ka. Kinsa bay nagtinguha sa pagpatay kanimo?” 21  Si Jesus miingon kanila: “Usa lang ang akong gihimo, ug natingala mong tanan. 22  Busa tagda kini: Si Moises naghatag kaninyo sa balaod sa pagtuli+​—⁠kini dili gikan kang Moises, kondili gikan sa iyang mga katigulangan+⁠—​ug kamo magtuli sa usa ka tawo panahon sa igpapahulay. 23  Kon ang usa ka tawo tulion sa igpapahulay aron dili malapas ang Balaod ni Moises, masuko diay mo pag-ayo nako kay akong giayo ang usa ka tawo panahon sa igpapahulay?+ 24  Hunong na sa pagpanghukom base sa inyong makita, apan panghukom sa matarong nga paagi.”+ 25  Busa dihay mga molupyo sa Jerusalem nga miingon: “Dili ba mao kining tawhana ang gusto nilang patyon?+ 26  Apan tan-awa! siya nagsulti sa publiko, ug wala silay gisulti kaniya. Tungod ba kaha kay ang mga opisyal nahibalo gayod nga siya mao ang Kristo? 27  Kita nahibalo kon diin gikan kining tawhana;+ apan inig-abot sa Kristo, walay mahibalo kon diin siya gikan.” 28  Dayon samtang nanudlo si Jesus didto sa templo, siya misultig kusog: “Kamo nakaila kanako ug nahibalo kon diin ko gikan. Ug wala ko moanhi sa akong kaugalingong pagbuot.+ Ang Usa nga nagpadala kanako maoy tinuod, ug kamo wala makaila kaniya.+ 29  Nakaila ko kaniya+ kay ako iyang representante, ug Siya ang nagpadala kanako.” 30  Busa sila nagtinguha sa pagdakop kaniya,+ apan wala nila kini mahimo kay ang iyang panahon wala pa moabot.+ 31  Sa gihapon, daghan ang mituo kaniya+ ug miingon: “Siya mao ang Kristo, kay walay makahimog mas daghan pang milagro* kay sa gihimo niining tawhana, dili ba?” 32  Nadungog sa mga Pariseo nga ang mga tawo naghisgothisgot sa hilom bahin kaniya, ug ang pangulong mga saserdote ug ang mga Pariseo nagpadalag mga polis sa pagdakop kaniya. 33  Unya si Jesus miingon: “Mubo na lang ang panahon nga inyo kong makauban sa dili pa ko moadto sa Usa nga nagpadala kanako.+ 34  Kamo mangita kanako, apan dili ko ninyo makaplagan, ug kon asa ko moadto dili mo makaadto.”+ 35  Busa ang mga Hudiyo nagsultihanay: “Asa kaha moadto kining tawhana nga dili man nato siya makaplagan? Moadto kaha siya sa mga Hudiyo nga namuyo taliwala sa mga Grego ug manudlo sa mga Grego? 36  Unsay buot niyang ipasabot sa iyang giingon, ‘Kamo mangita kanako, apan dili ko ninyo makaplagan, ug kon asa ko moadto dili mo makaadto’?” 37  Sa kataposang adlaw, ang labing importanteng adlaw sa pista,+ si Jesus mitindog ug misultig kusog: “Kon dunay giuhaw, paaria siya kanako ug hatagan nako siyag mainom.+ 38  Alang niadtong magpakitag pagtuo kanako, ang kasulatan nag-ingon: ‘Gikan sa iyang kasingkasing moagos ang sapa sa buhing tubig.’”+ 39  Ang iyang gihisgotan mao ang espiritu nga hapit nang madawat niadtong mga magpakitag pagtuo kaniya; wala pa nila madawat ang espiritu+ kay si Jesus wala pa man himayaa.+ 40  Ang pipila diha sa panon sa katawhan nga nakadungog niini miingon: “Siya gayod ang Propeta.”+ 41  Ang uban miingon: “Siya mao ang Kristo.”+ Apan ang uban miingon: “Maggikan ba gyod sa Galilea ang Kristo?+ 42  Dili ba ang kasulatan nag-ingon nga ang Kristo maggikan sa kaliwat ni David+ ug maggikan sa Betlehem,+ ang baryo diin gikan si David?”+ 43  Busa ang mga tawo nabahin labot kaniya. 44  Ang uban kanila nagtinguha sa pagdakop kaniya, apan walay nakahimo niini. 45  Dihang namalik ang mga polis, ang pangulong mga saserdote ug ang mga Pariseo nangutana kanila: “Nganong wala man ninyo siya dad-a dinhi?” 46  Ang mga polis mitubag: “Wala pa gyoy tawo nga nakasulti ug sama niini.”+ 47  Ang mga Pariseo miingon: “Nalimbongan ba usab mo? 48  Walay bisan usa sa mga opisyal o Pariseo nga mituo kaniya, dili ba?+ 49  Apan kining mga tawhana nga wala mahibalo sa Balaod maoy tinunglo nga katawhan.” 50  Si Nicodemo, nga miadto kang Jesus sa miagi ug kinsa usa sa mga Pariseo, miingon kanila: 51  “Sumala sa atong Balaod, dili ba paminawon una nato ang usa ka tawo aron masayran kon unsay iyang gihimo ayha nato siya hukman?”+ 52  Sila mitubag: “Ngano, taga-Galilea ba sab ka? Susiha ang Balaang Kasulatan ug imong makita nga walay propeta nga maggikan sa Galilea.”*

Mga Footnote

O “Balongbalong.”
Nagtumong kini sa mga lider sa ilang relihiyon.
Literal, “mga sinulat.”
Eskuylahan sa pagka-rabbi.
Literal, “ilhanan.”
Ang bersikulo 53 ngadto sa kapitulo 8 bersikulo 11 gitangtang diha sa ubay-ubayng karaan ug kasaligang mga manuskrito.