Sumala ni Juan 13:1-38

  • Gihugasan ni Jesus ang mga tiil sa iyang mga tinun-an (1-20)

  • Gipaila ni Jesus nga si Judas ang magbudhi kaniya (21-30)

  • Bag-ong sugo (31-35)

    • “Kon kamo dunay gugma sa usag usa” (35)

  • Paglimod ni Pedro gitagna (36-38)

13  Sa wala pa ang pista sa Paskuwa, si Jesus nahibalo nga miabot na ang takna+ nga siya mobiya niining kalibotana ug moadto sa Amahan.+ Ug kay iyang gihigugma ang iyang mga sumusunod dinhi sa kalibotan, padayon niyang gihigugma sila hangtod sa kataposan.+  Samtang sila nanihapon, gikabutang na sa Yawa sa kasingkasing ni Judas Iskariote+ ang tinguha sa pagbudhi kang Jesus. Siya si Judas nga anak ni Simon.+  Kay si Jesus nahibalo nga gikatugyan na sa Amahan ang tanang butang ngadto sa iyang kamot ug nga siya naggikan sa Diyos ug hapit nang mobalik sa Diyos,+  siya mitindog gikan sa lamesa ug gihubo ang iyang panggawas nga besti. Ug siya nagkuhag tualya ug gibakos kini.+  Unya nagbutang siyag tubig sa planggana ug gihugasan ang mga tiil sa mga tinun-an ug gitrapohan kini sa tualya nga iyang gibakos.  Pag-abot niya kang Simon Pedro, giingnan siya ni Pedro: “Ginoo, hugasan ba nimo ang akong mga tiil?”  Si Jesus mitubag: “Ang akong gibuhat dili pa nimo masabtan karon, apan masabtan ra unya nimo kini.”  Si Pedro miingon: “Dili ko mosugot nga hugasan nimo ang akong mga tiil.” Si Jesus miingon: “Kon dili nako hugasan ang imong mga tiil,+ dili ka makauban kanako.”  Si Simon Pedro miingon: “Ginoo, hugasi ang akong mga tiil, hasta sab ang akong mga kamot ug ang akong ulo.” 10  Si Jesus miingon kaniya: “Kon ang usa nakaligo na, hinlo na ang iyang tibuok lawas, mao nga mga tiil na lang niya ang kinahanglang hugasan. Kamo hinlo na, apan dili tanan kaninyo hinlo.” 11  Siya nahibalo kon kinsay magbudhi kaniya,+ mao nga siya miingon: “Dili tanan kaninyo hinlo.” 12  Pagkahuman niyag hugas sa ilang mga tiil, gisul-ob niyag balik ang iyang panggawas nga besti ug mibalik* sa lamesa. Siya miingon kanila: “Nasabtan ba ninyo ang akong gihimo kaninyo? 13  Gitawag ko ninyog ‘Magtutudlo’ ug ‘Ginoo,’ ug husto mo.+ 14  Busa kon ako nga Ginoo ug Magtutudlo naghugas sa inyong mga tiil,+ angay sab nga hugasan ninyo* ang mga tiil sa usag usa.+ 15  Kay naghatag kog sumbanan kaninyo, nga kon unsay akong gihimo kaninyo, angay usab ninyong himoon.+ 16  Sa pagkatinuod sultihan ko kamo, ang ulipon dili labaw sa iyang agalon, ug ang pinadala dili labaw sa nagpadala kaniya. 17  Karon nga nahibalo na mo niini, malipayon mo kon inyo kining himoon.+ 18  Dili kamong tanan ang akong gitumong; nakaila ko sa akong mga gipili. Apan nahitabo kini aron matuman ang giingon sa kasulatan:+ ‘Siya nga mikaon sa akong tinapay nahimong akong kaaway.’*+ 19  Ginasulti nako kini kaninyo sa dili pa kini mahitabo, aron dihang mahitabo na kini motuo mo nga kini nga kasulatan naghisgot bahin kanako.+ 20  Sa pagkatinuod sultihan ko kamo, kadtong magdawat kang bisan kinsa nga akong ipadala magdawat usab kanako,+ ug kadtong magdawat kanako magdawat usab sa Usa nga nagpadala kanako.”+ 21  Human kini isulti ni Jesus, siya naguol pag-ayo ug miingon: “Sa pagkatinuod sultihan ko kamo, usa kaninyo ang magbudhi kanako.”+ 22  Ang mga tinun-an nagtinan-away ug naglibog kon kinsa ang iyang gitumong.+ 23  Usa sa mga tinun-an, ang usa nga gihigugma ni Jesus,+ naglingkod tapad kang* Jesus. 24  Busa si Simon Pedro miyango kaniya ug miingon: “Sultihi mi kon kinsa kining iyang giingon.” 25  Busa kini nga tinun-an milingi kang Jesus* ug miingon: “Ginoo, kinsa man siya?”+ 26  Si Jesus mitubag: “Siya mao kadtong hatagan nako sa tinapay nga akong ituslob sa panaksan.”+ Human matuslob ang tinapay, iya kining gihatag kang Judas, ang anak ni Simon Iskariote. 27  Human kuhaa ni Judas ang tinapay, si Satanas misulod kaniya.+ Busa giingnan siya ni Jesus: “Kon unsay imong ginahimo, dalia kini paghuman.” 28  Apan walay usa niadtong anaa* sa lamesa ang nahibalo kon nganong iya kadtong gisulti kaniya. 29  Sa pagkatinuod, kay si Judas man ang naggunit sa kahon sa kuwarta,+ ang pipila kanila naghunahuna nga gisugo siya ni Jesus sa pagpalit sa ilang mga kinahanglanon alang sa pista o sa paghatag ngadto sa mga kabos. 30  Busa human madawat ni Judas ang tinapay, siya migawas dayon. Ug gabii kadto.+ 31  Sa nakagawas na siya, si Jesus miingon: “Karon ang Anak sa tawo gihimaya,+ ug ang Diyos gihimaya pinaagi kaniya. 32  Ang Diyos mismo maghimaya kaniya,+ ug himoon dayon niya kini. 33  Minahal nga mga anak, kadiyot na lang ko ninyong makauban. Kamo mangita nako; ug ang akong gisulti sa ubang Hudiyo isulti usab nako kaninyo karon, ‘Kon asa ko moadto dili mo makaadto.’+ 34  Hatagan mo nakog bag-ong sugo, nga kamo maghigugmaay; sama sa akong paghigugma kaninyo,+ kamo usab maghigugmaay.+ 35  Kon kamo dunay gugma sa usag usa, ang tanan makaila nga kamo akong mga tinun-an.”+ 36  Si Simon Pedro miingon kaniya: “Ginoo, asa ka moadto?” Si Jesus mitubag: “Dili pa ka makaadto karon sa akong adtoan, apan makaadto ra unya ka.”+ 37  Si Pedro miingon: “Ginoo, nganong dili man ko makaadto karon? Itugyan nako ang akong kinabuhi alang kanimo.”+ 38  Si Jesus mitubag: “Itugyan ba nimo ang imong kinabuhi alang kanako? Sa pagkatinuod sultihan ko ikaw, ang usa ka sunoy dili gayod motuktugaok hangtod nga ilimod ko nimo sa tulo ka higayon.”+

Mga Footnote

O “mihirag pag-usab.”
O “obligasyon usab ninyo nga hugasan.”
Literal, “nag-isa sa iyang tikod batok kanako.”
Literal, “duol sa dughan ni.”
Literal, “misandig sa dughan ni Jesus.”
O “naghirag.”