Sumala ni Juan 1:1-51

  • Ang Pulong nahimong tawo (1-18)

  • Ang pamatuod nga gihatag ni Juan nga Tigbawtismo (19-28)

  • Si Jesus, ang Kordero sa Diyos (29-34)

  • Unang mga tinun-an ni Jesus (35-42)

  • Si Felipe ug Natanael (43-51)

1  Sa sinugdan mao ang Pulong,*+ ug ang Pulong uban sa Diyos,+ ug ang Pulong usa ka diyos.*+  Siya kauban na sa Diyos sa sinugdan.  Ang tanan gibuhat pinaagi kaniya,+ ug walay bisan usa ka butang nga gibuhat nga dili pinaagi kaniya.  Pinaagi kaniya, mitungha ang kinabuhi, ug ang kinabuhi* mao ang kahayag sa mga tawo.+  Ug ang kahayag nagsidlak sa kangitngitan,+ apan ang kangitngitan wala makadaog niini.  Dihay tawo nga gipadala ingong representante sa Diyos; Juan ang iyang ngalan.+  Siya mianhi ingong saksi sa pagpamatuod bahin sa kahayag+ aron ang tanang matang sa katawhan motuo pinaagi kaniya.  Dili siya ang maong kahayag,+ apan siya mianhi sa pagpamatuod bahin niana nga kahayag.  Niadtong panahona, ang matuod nga kahayag nga mosidlak sa tanang matang sa tawo hapit nang moanhi sa kalibotan.+ 10  Sa pagkatinuod, siya dinhi na sa kalibotan,+ ug ang kalibotan gibuhat pinaagi kaniya,+ apan ang kalibotan wala makaila kaniya. 11  Miabot siya sa iyang kaugalingong dapit, apan ang iyang kaugalingong katawhan wala modawat kaniya. 12  Apan ang tanang midawat kaniya iyang gihatagag katungod nga mahimong mga anak sa Diyos,+ kay sila nagpakitag pagtuo sa iyang ngalan.+ 13  Ug sila gipanganak, dili pinaagi sa tawo* o sa kabubut-on sa ginikanan* o sa kabubut-on sa tawo, kondili pinaagi sa kabubut-on sa Diyos.+ 14  Busa ang Pulong nahimong tawo*+ ug mipuyo uban kanamo, ug nakita namo ang iyang himaya, himaya nga sama sa nadawat sa bugtong nga anak+ gikan sa amahan. Siya puno sa dili hitupngang pagkamaayo* gikan sa Diyos ug kanunayng nagsulti sa kamatuoran. 15  (Si Juan nagpamatuod bahin kaniya, nga nagsinggit: “Siya ang akong gitumong dihang miingon ko, ‘Ang usa nga moanhi sunod kanako nag-una na kanako, kay siya naglungtad una pa kanako.’”)+ 16  Kay siya dagaya sa dili hitupngang pagkamaayo, padayon kitang nakadawat niini. 17  Kay ang Balaod gihatag pinaagi ni Moises+ apan ang dili hitupngang pagkamaayo+ ug ang kamatuoran gipadayag pinaagi ni Jesu-Kristo.+ 18  Sukad masukad wala pay tawo nga nakakita sa Diyos;+ ang bugtong nga anak nga usa ka diyos+ kinsa anaa sa kiliran sa Amahan*+ mao ang nagpatin-aw Kaniya.+ 19  Mao kini ang pamatuod nga gihatag ni Juan dihang ang mga Hudiyo nagpadalag mga saserdote ug mga Levihanon gikan sa Jerusalem sa pagpangutana kaniya: “Kinsa ka?”+ 20  Siya miangkon ug walay lipodlipod nga mitubag: “Dili ako ang Kristo.” 21  Ug sila nangutana kaniya: “Kon mao, si Elias ba ka?”+ Siya mitubag: “Dili.” “Ikaw ba ang Propeta?”*+ Siya mitubag: “Dili!” 22  Busa sila miingon: “Kinsa man diay ka? Sultihi mi aron duna miy ikatubag sa mga nagpadala kanamo. Unsay imong ikasulti bahin sa imong kaugalingon?” 23  Siya miingon: “Ako mao ang nagasinggit sa kamingawan, ‘Hawani ang dalan ni Jehova,’*+ sumala sa giingon ni propetang Isaias.”+ 24  Kadtong mga nangutana maoy pinadala sa mga Pariseo. 25  Busa sila nangutana: “Nganong namawtismo ka nga dili man diay ikaw ang Kristo o si Elias o ang Propeta?” 26  Si Juan mitubag: “Ako namawtismo sa tubig. Sa inyong taliwala, dunay usa nga wala ninyo mailhi, 27  ang usa nga nagsunod kanako, ug dili ko takos bisan sa pagbadbad sa liston sa iyang sandalyas.”+ 28  Kini nahitabo sa Betania tabok sa Jordan, diin si Juan namawtismo.+ 29  Pagkasunod adlaw, iyang nakita si Jesus nga nagpaingon kaniya, ug siya miingon: “Tan-awa, ang Kordero*+ sa Diyos nga magpapas sa sala+ sa kalibotan!+ 30  Siya ang akong gitumong dihang miingon ko: ‘Kadtong moanhi sunod kanako nag-una na kanako, kay siya naglungtad una pa kanako.’+ 31  Bisan ako wala makaila kaniya. Apan ako namawtismo sa tubig aron nga siya mapadayag sa Israel.”+ 32  Si Juan naghatag usab ug pamatuod: “Nakita nako ang espiritu nga mikunsad samag salampati nga gikan sa langit, ug kini mipabilin diha kaniya.+ 33  Bisan ako wala makaila kaniya. Apan ang Usa nga nagpadala kanako sa pagpamawtismo sa tubig miingon kanako: ‘Dihang makita nimo nga ang usa ka tawo kunsaran sa espiritu ug kini magpabilin kaniya,+ mahibalo ka nga siya ang magbawtismo pinaagi sa balaang espiritu.’+ 34  Ug nakita nako kini, ug ako nagpamatuod nga siya ang Anak sa Diyos.”+ 35  Pagkasunod adlaw, nagtindog na usab si Juan uban sa duha sa iyang mga tinun-an, 36  ug samtang siya nagtan-aw kang Jesus nga naglakaw, siya miingon: “Tan-awa, ang Kordero+ sa Diyos!” 37  Pagkadungog niini sa duha ka tinun-an, sila misunod kang Jesus. 38  Unya si Jesus milingi, ug sa pagkakita nga sila nagsunod kaniya, siya miingon: “Unsay inyong tuyo?” Sila miingon: “Rabbi (nga nagkahulogan, kon hubaron, “Magtutudlo”), diin ka nag-estar?” 39  Siya mitubag: “Uban mo nako aron inyong makita.” Busa sila nanguban ug ilang nakita kon diin siya nag-estar, ug sila miestar uban kaniya nianang adlawa; mga alas kuwatro kadto sa hapon.* 40  Si Andres+ nga igsoon ni Simon Pedro maoy usa sa duha nga nakadungog sa giingon ni Juan ug misunod kang Jesus. 41  Una niyang nakita ang iyang igsoon nga si Simon, ug giingnan siya: “Nakaplagan na namo ang Mesiyas”+ (nga nagkahulogan, kon hubaron, “Kristo”), 42  ug gidala niya siya kang Jesus. Si Jesus mitan-aw kaniya ug miingon: “Ikaw si Simon+ nga anak ni Juan; tawgon kang Cefas” (nga kon hubaron “Pedro”).+ 43  Pagkasunod adlaw, gusto ni Jesus nga moadto sa Galilea. Ug iyang nakita si Felipe+ ug giingnan siya: “Dali, mahimong akong sumusunod.” 44  Si Felipe maoy taga-Betsaida, ang siyudad nga gigikanan ni Andres ug Pedro. 45  Nakita ni Felipe si Natanael+ ug giingnan siya: “Nakaplagan na namo ang gitumong sa Balaod ni Moises ug sa basahon sa mga Propeta: si Jesus, ang anak ni Jose,+ nga taga-Nasaret.” 46  Apan si Natanael miingon kaniya: “Duna bay maayo gikan sa Nasaret?” Si Felipe mitubag: “Uban nako aron imong makita.” 47  Pagkakita ni Jesus kang Natanael nga nagpaingon kaniya, siya miingon bahin kaniya: “Ania, usa ka maayong Israelinhon nga dili manglimbong.”+ 48  Si Natanael miingon kaniya: “Nganong nakaila ka kanako?” Si Jesus mitubag: “Sa wala pa ka tawga ni Felipe, samtang didto ka sa ilalom sa kahoyng igos, ako kang nakita.” 49  Si Natanael miingon: “Rabbi, ikaw ang Anak sa Diyos, ikaw ang Hari sa Israel.”+ 50  Si Jesus miingon: “Mituo ba ka kay ako kang gisultihan nga nakita ka nako sa ilalom sa kahoyng igos? Makakita kag mas kahibulongan pa niini.” 51  Si Jesus miingon usab kaniya: “Sa pagkatinuod sultihan ko kamo, inyong makita nga mabuksan ang langit ug ang mga anghel sa Diyos mosaka ug manaog ngadto sa Anak sa tawo.”+

Mga Footnote

O “ang Pulong balaan.”
O “Sa sinugdan, ang Pulong naglungtad.” Dinhi, “ang Pulong” nagtumong kang Jesus, ang pangunang tigpamaba sa Diyos.
O “iyang kinabuhi.”
Literal, “dugo.”
Literal, “unod.”
Literal, “unod.”
Tan-awa sa Glossary.
O “anaa sa dughan sa Amahan.” Kini nagpasabot nga ang usa nakabatog espesyal nga pabor.
O “Manalagna?”
Tan-awa ang Apendise A5.
O “Nating Karnero.”
O “mga ika-10 nga takna kadto.”