Sumala ni Juan 12:1-50

  • Si Maria nagbubo ug lana sa mga tiil ni Jesus (1-11)

  • Mga tawo nanghugyaw pagsulod ni Jesus sa Jerusalem (12-19)

  • Si Jesus nagtagna sa iyang kamatayon (20-37)

  • Kawalay-pagtuo sa mga Hudiyo katumanan sa tagna (38-43)

  • Si Jesus mianhi sa pagluwas sa kalibotan (44-50)

12  Unom ka adlaw una ang Paskuwa, si Jesus miabot sa Betania, diin nagpuyo si Lazaro+ nga iyang gibanhaw.  Busa naghikay silag panihapon alang kaniya, ug si Marta ang nagsilbi kanila,+ apan si Lazaro usa sa mga nangaon* uban kaniya.  Unya si Maria mikuhag usa ka libra* nga lana, nga lunsay nga nardo* ug mahal kaayo. Gibubo niya kini sa mga tiil ni Jesus ug unya iyang gipahiran sa iyang buhok. Ang balay nalukop sa alimyon sa humot nga lana.+  Apan usa sa iyang mga tinun-an, si Judas Iskariote,+ kinsa hapit nang magbudhi kaniya, miingon:  “Nganong wala man ibaligya kining humot nga lana ug 300 ka denario* ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos?”  Apan gisulti niya kini dili tungod kay naghunahuna siya sa mga kabos kondili tungod kay siya kawatan. Siyay naggunit sa kahon sa kuwarta ug ginakawatan niya kini.  Busa si Jesus miingon: “Pasagdi lang siya, aron iyang mahimo kini ingong pagpangandam sa adlaw sa akong lubong.+  Kay ang mga kabos kanunay ninyong makauban,+ apan ako dili ninyo kanunayng makauban.”+  Nasayran sa daghang Hudiyo nga atua didto si Jesus, busa sila nangadto aron ilang makita dili lang si Jesus kondili si Lazaro usab, kinsa iyang gibanhaw.+ 10  Ug ang pangulong mga saserdote nagplano sa pagpatay usab kang Lazaro, 11  kay tungod kaniya daghan sa mga Hudiyo ang nangadto didto ug nagpakitag pagtuo kang Jesus.+ 12  Pagkasunod adlaw, daghang tawo nga nangadto sa pista ang nakadungog nga si Jesus nagpaingon sa Jerusalem. 13  Busa sila nanguhag mga palwa sa kahoyng palma ug nanggula sa pagsugat kaniya. Ug sila misinggit: “Kami nag-ampo, luwasa siya! Bulahan siya nga mianhi sa ngalan ni Jehova,*+ ang Hari sa Israel!”+ 14  Dihang nakita ni Jesus ang nating asno, siya misakay niini,+ sumala sa nahisulat: 15  “Ayawg kahadlok, anak nga babaye sa Zion. Tan-awa! Ang imong hari moanha, nga nagsakay sa nating asno.”+ 16  Sa sinugdan, wala kini masabti sa iyang mga tinun-an, apan dihang nahimaya na si Jesus,+ nahinumdoman nila nga kini nahisulat bahin kaniya ug gihimo nila kini kaniya.+ 17  Karon, ang mga tawo nga nakasaksi dihang si Lazaro iyang gitawag gikan sa lubnganan*+ ug gibanhaw nagpadayon sa pagpamatuod bahin sa ilang nakita.+ 18  Kini usab ang hinungdan nga ang mga tawo nangadto sa pagsugat kaniya, kay ilang nadunggan nga iyang gihimo kini nga milagro.* 19  Busa ang mga Pariseo nagsultihanay: “Nakita ba ninyo? Wala kitay nahimo. Tan-awa! Ang tibuok kalibotan nagsunod na kaniya.”+ 20  Karon dihay mga Grego nga nangadto aron sa pagsimba panahon sa pista. 21  Busa sila miduol kang Felipe+ nga taga-Betsaida sa Galilea, ug sila mihangyo kaniya: “Senyor, buot namong makigkita kang Jesus.” 22  Si Felipe miadto ug misulti kang Andres. Unya silang duha miadto ug misulti kang Jesus. 23  Apan si Jesus miingon kanila: “Miabot na ang takna nga himayaon ang Anak sa tawo.+ 24  Sa pagkatinuod sultihan ko kamo, gawas kon ang usa ka lugas sa trigo mahulog sa yuta ug mamatay, magpabilin kini nga usa lang ka lugas; apan kon kini mamatay,+ kini mamungag daghan. 25  Siya nga nagmahal sa iyang kinabuhi mawad-an* niini, apan siya nga nagdumot sa iyang kinabuhi+ niining kalibotana magtipig niini alang sa kinabuhing walay kataposan.+ 26  Kadtong gustong mag-alagad kanako, mosunod kanako, ug bisag asa ko moadto, moadto usab ang akong alagad.+ Kadtong gustong moalagad kanako pasidunggan sa Amahan. 27  Naguol ko pag-ayo karon,+ ug unsa may akong isulti? Amahan, luwasa ko gikan niining taknaa sa pagsulay.+ Hinuon, kining taknaa kinahanglang moabot kay kini ang hinungdan nga mianhi ko. 28  Amahan, himayaa ang imong ngalan.” Unya dihay nadungog nga tingog+ gikan sa langit: “Gihimaya na nako kini, ug himayaon nako kini pag-usab.”+ 29  Ang mga tawo nga nagtindog didto nakadungog niini ug sila miingon nga midalugdog. Ang uban miingon: “Dunay anghel nga nakigsulti kaniya.” 30  Si Jesus miingon: “Kadto nga tingog gipadungog dili alang kanako kondili alang kaninyo. 31  Karon kining kalibotana ginahukman ug ang magmamando niining kalibotana+ palagpoton.+ 32  Apan dihang ako igaisa na gikan sa yuta,*+ akong kabigon ang tanang matang sa tawo ngari kanako.” 33  Sa pagkatinuod, gisulti niya kini aron ipaila kon sa unsang paagi siya mamatay sa dili madugay.+ 34  Unya ang mga tawo miingon kaniya: “Among nadungog gikan sa Balaod nga ang Kristo magpabilin hangtod sa hangtod.+ Nganong moingon man ka nga igaisa ang Anak sa tawo?+ Kinsa man kining Anak sa tawo?” 35  Busa si Jesus miingon: “Mubo na lang ang panahon nga ang kahayag maanaa kaninyo. Panglakaw mo samtang anaa pa kaninyo ang kahayag, aron dili mo dag-on sa kangitngit; kadtong maglakaw sa kangitngit dili mahibalo kon asa siya paingon.+ 36  Samtang anaa pa kaninyo ang kahayag, ipakita ang inyong pagtuo sa kahayag, aron kamo mahimong mga anak sa kahayag.”+ Human kini isulti ni Jesus, siya milakaw ug mitago. 37  Bisan tuod nakita nila ang daghang milagro nga iyang gihimo, sila wala motuo kaniya. 38  Katumanan kini sa giingon ni propetang Isaias: “Jehova,* kinsay mituo sa mga butang nga among gisulti?*+ Ug kon bahin sa bukton ni Jehova,* kang kinsa kini gipadayag?”+ 39  Ang hinungdan nga wala sila makapakitag pagtuo gisulti usab ni Isaias: 40  “Iyang gibutaan ang ilang mga mata ug gipagahi ang ilang kasingkasing, aron ang ilang mga mata dili makakita ug ang ilang kasingkasing dili makasabot ug sila dili mobalik kanako aron ayohon nako sila.”+ 41  Gisulti kini ni Isaias bahin sa Kristo kay nakita niya ang iyang himaya.+ 42  Sa pagkatinuod, daghan bisan sa mga lider sa mga Hudiyo ang mituo kaniya.+ Apan dili nila kini ipakita tungod sa mga Pariseo, aron dili sila mapalagpot sa sinagoga;+ 43  kay mas gipalabi nila ang pag-uyon* sa mga tawo kay sa pag-uyon* sa Diyos.+ 44  Apan si Jesus misultig kusog: “Kadtong motuo kanako motuo dili lang kanako kondili kaniya usab nga nagpadala kanako;+ 45  ug kadtong nakakita kanako nakakita usab sa Usa nga nagpadala kanako.+ 46  Mianhi ko ingong kahayag sa kalibotan,+ aron ang matag usa nga magpakitag pagtuo kanako dili magpabilin sa kangitngit.+ 47  Apan kon madungog sa usa ang akong mga pulong ug dili niya kini sundon, dili nako siya hukman; kay mianhi ko, dili aron sa paghukom sa kalibotan, kondili aron sa pagluwas sa kalibotan.+ 48  Kadtong dili manumbaling kanako ug dili modawat sa akong mga pulong, dunay maghukom kaniya. Ang pulong nga akong gisulti mao ang maghukom kaniya sa kataposang adlaw. 49  Kay ang akong gisulti dili kaugalingon nakong ideya, apan ang Amahan nga nagpadala kanako nagsugo kanako kon unsay akong isulti ug itudlo.+ 50  Ug nahibalo ko nga ang iyang sugo nagkahulogan ug kinabuhing walay kataposan.+ Busa bisan unsay akong gisulti maoy sumala sa gisulti kanako sa Amahan.”+

Mga Footnote

O “naghirag sa lamesa.”
Kini maoy Romanhong libra, nga mga 327 ka gramo. Tan-awa ang Apendise B14.
Tan-awa sa Glossary.
Tan-awa ang Apendise B14.
Tan-awa ang Apendise A5.
O “handomanang lubnganan.”
O “ilhanan.”
Literal, “maglaglag.”
Patyon diha sa estaka.
Tan-awa ang Apendise A5.
O “sa among report?”
Tan-awa ang Apendise A5.
Literal, “himaya.”
Literal, “himaya.”