Sumala ni Juan 5:1-47

  • Masakiton giayo didto sa Bethzatha (1-18)

  • Si Jesus gihatagag awtoridad sa iyang Amahan (19-24)

  • Ang mga patay makadungog sa tingog ni Jesus (25-30)

  • Mga pamatuod bahin kang Jesus (31-47)

5  Human niini dihay pista+ sa mga Hudiyo, ug si Jesus mitungas sa Jerusalem.  Sa Jerusalem, duol sa Ganghaan* sa Karnero,+ dunay linaw nga gitawag sa Hebreohanon ug Beth·zaʹtha. Kini gilibotan ug lima ka portiko.*  Daghan ang nanghigda dinhi nga masakiton, buta, bakol, ug paralisado* ug tiil o kamot.  *⁠——  Apan dihay usa ka tawo didto nga nasakit sulod na sa 38 ka tuig.  Pagkakita ni Jesus niining tawhana nga naghigda didto, ug kay nasayod nga dugay na siyang nagsakit, si Jesus miingon kaniya: “Gusto ba nimong maayo?”+  Ang masakiton mitubag: “Senyor, walay makaalsa nako ngadto sa linaw dihang ang tubig matugaw. Ug dihang mopaingon na ko, maunhan ko sa uban.”  Si Jesus miingon: “Bangon, dad-a ang imong higdaanan ug lakaw.”+  Ug dihadiha ang tawo naayo, ug iyang gibitbit ang iyang higdaanan ug milakaw. Adlaw kadto sa Igpapahulay. 10  Busa giingnan sa mga Hudiyo ang tawong naayo: “Igpapahulay karon, ug supak sa balaod nga bitbiton nimo ang imong higdaanan.”+ 11  Apan siya miingon kanila: “Kadtong nag-ayo nako miingon, ‘Dad-a ang imong higdaanan ug lakaw.’” 12  Sila nangutana kaniya: “Kinsa man kadtong nag-ingon nimo, ‘Dad-a kini ug lakaw’?” 13  Apan ang tawo nga naayo wala makaila kaniya, kay si Jesus mibiya na tungod sa daghang tawo nga atua didto. 14  Human niini, nakit-an siya ni Jesus didto sa templo ug giingnan: “Karon nga maayo na ka, ayaw na pagpakasala aron walay mahitabo nimo nga mas ngil-ad pa.” 15  Ang tawo milakaw ug gisultihan niya ang mga Hudiyo nga si Jesus ang nag-ayo kaniya. 16  Tungod niini, si Jesus gilutos sa mga Hudiyo kay gibuhat niya kini panahon sa Igpapahulay. 17  Apan giingnan sila ni Jesus: “Ang akong Amahan nagpadayon sa pagbuhat hangtod karon, ug ako usab nagpadayon sa pagbuhat.”+ 18  Tungod niini, misamot ang tinguha sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya kay naghunahuna sila nga wala lang siya maglapas sa Igpapahulay apan nagtawag usab sa Diyos nga iyang Amahan,+ nga naghimo sa iyang kaugalingon nga katumbas sa Diyos.+ 19  Busa si Jesus miingon kanila: “Sa pagkatinuod sultihan ko kamo, ang Anak dili makabuhat ug bisan unsa sa iyang kaugalingong pagbuot kondili kon unsa lang ang iyang nakita nga ginabuhat sa Amahan.+ Kay kon unsa ang ginabuhat sa Amahan mao usab ang ginabuhat sa Anak. 20  Kay gimahal sa Amahan ang Anak+ ug gipakita kaniya ang tanan nga iyang ginabuhat, ug labaw pa niini ang iyang ipakita kaniya aron kamo mahingangha.+ 21  Kay sama nga ang Amahan magbanhaw sa mga patay ug maghatag kanilag kinabuhi,+ ang Anak usab maghatag ug kinabuhi niadtong buot niyang hatagan.+ 22  Kay ang Amahan dili maghukom kang bisan kinsa, apan iyang gihatag sa Anak ang awtoridad sa paghukom sa tanan,+ 23  aron ang tanan makapasidungog sa Anak sama nga sila nagpasidungog sa Amahan. Siya nga wala magpasidungog sa Anak wala usab magpasidungog sa Amahan nga nagpadala kaniya.+ 24  Sa pagkatinuod sultihan ko kamo, siya nga mamati sa akong pulong ug motuo sa Amahan nga nagpadala kanako makabaton ug kinabuhing walay kataposan.+ Siya dili hukman, kondili mahisama sa tawong namatay nga karon buhi na.+ 25  “Sa pagkatinuod sultihan ko kamo, moabot ang panahon, ug gani nagsugod na karon, nga ang mga patay makadungog sa tingog sa Anak sa Diyos ug kadtong mamati mabuhi. 26  Kay ingon nga ang Amahan may kinabuhi sa iyang kaugalingon,*+ gitugot usab niya sa Anak ang pagbaton ug kinabuhi sa iyang kaugalingon.*+ 27  Ug iya siyang gihatagan ug awtoridad sa paghukom+ kay siya ang Anak sa tawo.+ 28  Ayaw kahibulong niini, kay moabot ang panahon nga ang tanang anaa sa handomanang mga lubnganan makadungog sa iyang tingog+ 29  ug mangabanhaw. Kadtong nagbuhat ug maayo mabanhaw ngadto sa kinabuhi ug kadtong nagbuhat ug daotan pagahukman.+ 30  Dili ko makabuhat ug bisan unsa sa akong kaugalingong pagbuot. Mohukom ko sumala sa kon unsay isulti sa Amahan, ug ang akong paghukom matarong+ kay nagtinguha ko sa pagbuhat, dili sa akong kabubut-on, kondili sa kabubut-on sa nagpadala kanako.+ 31  “Kon ako lang ang magpamatuod bahin sa akong kaugalingon, ang akong pamatuod dili kasaligan.+ 32  Dunay lain nga nagpamatuod bahin kanako, ug nahibalo ko nga ang iyang pamatuod bahin kanako kasaligan.+ 33  Nagpadala mog mga tawo ngadto kang Juan, ug siya nagpamatuod sa kamatuoran.+ 34  Wala ko magdepende sa pagpamatuod sa tawo, apan gisulti nako kini aron maluwas unta mo. 35  Si Juan maoy nagsiga ug nagdan-ag nga lampara, ug sa mubong panahon kamo nalipay pag-ayo sa iyang kahayag.+ 36  Si Juan nag-ingon nga ako gikan sa Amahan. Apan duna koy mas labaw nga pamatuod nga ang Amahan nagpadala kanako. Kini mao ang akong pagtuman sa buluhaton nga iyang gipahimo kanako.+ 37  Ug ang Amahan nga nagpadala kanako nagpamatuod bahin kanako.+ Kamo wala pa gyod makadungog sa iyang tingog bisan kanus-a o makakita sa iyang dagway,+ 38  ug ang iyang pulong wala sa inyong kasingkasing kay wala ninyo tuohi ang iyang gipadala. 39  “Inyong ginasusi ang Balaang Kasulatan+ kay naghunahuna mo nga pinaagi niini makabaton mog kinabuhing walay kataposan; ug ang Balaang Kasulatan mismo nagpamatuod bahin kanako.+ 40  Apan dili ninyo buot moanhi kanako+ aron makabaton unta mog kinabuhi. 41  Dili nako gusto nga himayaon ko sa mga tawo, 42  apan nahibalo gyod ko nga kamo wala mahigugma sa Diyos. 43  Mianhi ko sa ngalan sa akong Amahan, apan wala ko ninyo dawata. Kon may laing moanhi sa iyang kaugalingong pagbuot, siya inyong dawaton. 44  Unsaon man ninyo pagtuo kanako kon nagadawat mo ug himaya gikan sa usag usa ug wala ninyo tinguhaa ang himaya nga gikan sa bugtong matuod nga Diyos?+ 45  Ayawg hunahunaa nga isumbong mo nako sa Amahan; si Moises,+ ang usa nga inyong gisaligan, mao ang magsumbong kaninyo. 46  Sa pagkatinuod, kon mituo mo kang Moises, motuo unta mo kanako kay siya misulat bahin kanako.+ 47  Apan kon wala mo motuo sa iyang mga sinulat, unsaon ninyo pagtuo sa akong gisulti?”

Mga Footnote

Iningles, gate.
Inatopan nga agianan.
O “kuyos.”
Tan-awa ang Apendise A3.
O “gihatagan usab niyag gahom ang Anak sa paghatag ug kinabuhi.”
O “ang Amahan may gahom sa paghatag ug kinabuhi; anaa sa Amahan ang gasa nga kinabuhi.”