Sumala ni Juan 15:1-27

  • Ilustrasyon sa matuod nga punoan sa ubas (1-10)

  • Sugo sa pagpakitag gugma nga sama nianang kang Kristo (11-17)

    • ‘Walay gugma nga labaw pa kay niini’ (13)

  • Ang kalibotan nagdumot sa mga tinun-an ni Jesus (18-27)

15  “Ako ang matuod nga punoan sa ubas, ug ang akong Amahan ang magtitikad.  Ang tanan nakong sanga nga dili mamunga iyang putlon, ug ang tanang sanga nga mamunga iyang hinloan,* aron kini mamunga pag daghan.+  Kamo hinlo na tungod sa pulong nga akong gisulti kaninyo.+  Pabilin mong nahiusa kanako, ug ako magpabiling nahiusa kaninyo. Ang sanga dili makapamunga gawas kon kini magpabilin sa punoan. Kamo usab dili makapamunga gawas kon kamo magpabiling nahiusa kanako.+  Ako ang punoan sa ubas; kamo ang mga sanga. Siya nga magpabiling nahiusa kanako ug ako nahiusa kaniya mamungag daghan;+ kay kon mobulag mo kanako kamo wala gyoy mahimo.  Kon ang usa dili magpabiling nahiusa kanako, siya mahisamag sanga nga ilabay ug malaya. Kini nga mga sanga tigomon sa mga tawo ug ilabay sa kalayo, ug kini masunog.  Kon kamo magpabiling nahiusa kanako ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, pangayog bisan unsa nga gusto ninyo ug kini igahatag kaninyo.+  Ang akong Amahan mahimaya kon kamo magpadayon sa pagpamungag daghan ug kon inyong pamatud-an nga kamo akong mga tinun-an.+  Gihigugma ko kamo sama sa paghigugma sa Amahan kanako;+ pabilin mo sa akong gugma. 10  Kon sundon ninyo ang akong mga sugo, kamo magpabilin sa akong gugma, sama nga ako nagsunod sa mga sugo sa Amahan ug nagpabilin sa iyang gugma. 11  “Gisulti nako kini kaninyo, aron bation ninyo ang akong gibating kalipay ug ang inyong kalipay mabug-os.+ 12  Mao kini ang akong sugo, nga kamo maghigugmaay sama sa akong paghigugma kaninyo.+ 13  Walay usa nga may gugma nga labaw pa kay niini, nga ang usa andam mohatag sa iyang kinabuhi* alang sa iyang mga higala.+ 14  Kamo akong mga higala kon inyong buhaton ang akong ginasugo kaninyo.+ 15  Dili na mo nako tawgong mga ulipon, kay ang ulipon wala mahibalo kon unsay ginabuhat sa iyang agalon. Apan gitawag mo nakong mga higala, kay akong gipahibalo kaninyo ang tanan nga akong nadungog sa akong Amahan. 16  Dili kamo ang nagpili kanako, apan ako nagpili kaninyo aron magpadayon mo sa pagpamungag mga bunga nga molungtad, aron nga bisan unsay inyong pangayoon sa Amahan pinaagi sa akong ngalan, iya kining ihatag kaninyo.+ 17  “Ako nagsugo kaninyo niining mga butanga aron kamo maghigugmaay.+ 18  Kon ang kalibotan nagdumot kaninyo, hinumdomi nga kini nagdumot na kanako sa wala pa kini magdumot kaninyo.+ 19  Kon kamo bahin pa sa kalibotan, higugmaon unta mo sa kalibotan.+ Apan kay gipili mo nako ug dili mo bahin sa kalibotan, ang kalibotan nagdumot kaninyo.+ 20  Hinumdomi ang akong giingon kaninyo: Ang ulipon dili labaw sa iyang agalon. Kon ila kong gilutos, kamo usab ilang lutoson;+ kon ilang gituman ang akong pulong, tumanon usab nila ang inyong pulong. 21  Apan kining tanan ilang himoon batok kaninyo tungod sa akong ngalan, kay sila wala man makaila sa Usa nga nagpadala kanako.+ 22  Kon wala pa ko moanhi ug mosulti kanila, wala unta silay sala.+ Apan karon wala na silay ikapangatarongan sa ilang sala.+ 23  Kadtong nagdumot kanako nagdumot usab sa akong Amahan.+ 24  Kon wala pa nila makita ang akong mga buhat nga walay laing nakahimo, wala unta silay sala;+ apan karon sila nakakita kanako ug sila nagdumot kanako ug sa akong Amahan. 25  Apan nahitabo kini aron matuman ang nahisulat sa ilang Balaod: ‘Sila nagdumot kanako sa wala lamay hinungdan.’+ 26  Ako magpadala kaninyog magtatabang gikan sa Amahan, ang balaang espiritu nga nagpadayag sa kamatuoran.+ Siya moabot gikan sa Amahan ug magpamatuod bahin kanako.+ 27  Kamo usab magpamatuod bahin kanako+ kay kamo nakig-uban na kanako sukad pa sa sinugdan.

Mga Footnote

O “pul-ongan.”
O “kalag.”