Sumala ni Juan 18:1-40

  • Si Judas nagbudhi kang Jesus (1-9)

  • Si Pedro migamit ug espada (10, 11)

  • Si Jesus gidala ngadto kang Anas (12-14)

  • Unang paglimod ni Pedro (15-18)

  • Si Jesus miatubang kang Anas (19-24)

  • Ikaduha ug ikatulo nga paglimod ni Pedro (25-27)

  • Si Jesus miatubang kang Pilato (28-40)

    • “Ang akong Gingharian dili bahin niining kalibotana” (36)

18  Human kini isulti ni Jesus, siya ug ang iyang mga tinun-an miadto sa usa ka tanaman sa tabok sa Walog sa Kidron.*+  Karon si Judas, ang iyang magbubudhi, nakatultol sa maong dapit kay didto sagad si Jesus makigtigom sa iyang mga tinun-an.  Busa gidala ni Judas ang grupo sa mga sundalo ug ang mga polis sa pangulong mga saserdote ug sa mga Pariseo ug sila nangadto didto nga may mga sulo, lampara, ug mga hinagiban.+  Unya kay si Jesus nahibalo sa mahitabo kaniya, iyang giatubang sila ug miingon: “Kinsay inyong gipangita?”  Sila mitubag: “Si Jesus nga Nasaretnon.”+ Siya miingon: “Ako ang inyong gipangita.” Si Judas, nga iyang magbubudhi, nagtindog usab uban kanila.+  Apan pag-ingon ni Jesus, “Ako ang inyong gipangita,” sila nangatras ug nangatumba.+  Busa nangutana na usab siya kanila: “Kinsay inyong gipangita?” Sila mitubag: “Si Jesus nga Nasaretnon.”  Si Jesus miingon: “Giingnan na mo nako nga ako ang inyong gipangita. Busa kon ako ang inyong gipangita, palakwa kining mga tawhana.”  Kini nagtuman sa iyang giingon: “Wala ko mawad-i bisag usa niadtong imong gihatag kanako.”+ 10  Unya kay may dalang espada si Simon Pedro, iyang gihulbot kini ug gitigbas ang ulipon sa hataas nga saserdote, ug naputol ang tuong dalunggan niini.+ Ang ngalan sa ulipon maoy Malco. 11  Apan giingnan ni Jesus si Pedro: “Iuli ang espada sa sakoban.+ Dili ba diay ko moinom sa kopa nga gihatag kanako sa Amahan?”+ 12  Unya si Jesus gidakop sa mga sundalo ug sa komandante militar ug sa mga polis sa mga Hudiyo* ug siya ilang gigapos. 13  Ila una siyang gidala kang Anas, kay ugangan siya ni Caifas+ nga hataas nga saserdote nianang tuiga.+ 14  Sa pagkatinuod, si Caifas mao kadtong nagtambag sa mga Hudiyo* nga para sa ilang kaayohan nga ang usa ka tawo mamatay alang sa katawhan.+ 15  Unya si Simon Pedro ug ang usa pa ka tinun-an misunod kang Jesus.+ Ang maong tinun-an nailhan sa hataas nga saserdote, busa siya misulod uban kang Jesus sa hawanan sa balay sa hataas nga saserdote, 16  apan si Pedro nagtindog sa gawas sa pultahan.* Busa ang laing tinun-an, nga nailhan sa hataas nga saserdote, migawas ug nakigsulti sa magbalantay sa pultahan ug nagpasulod kang Pedro. 17  Unya ang sulugoong babaye, nga mao ang magbalantay sa pultahan, miingon kang Pedro: “Dili ba tinun-an sab ka niining tawhana?” Siya mitubag: “Dili.”+ 18  Unya ang mga ulipon ug ang mga polis nagtindog libot sa kalayo nga ilang gihaling pinaagig uling aron sila mainitan kay tugnaw man niadtong panahona. Si Pedro nagtindog usab kauban nila aron magpainit. 19  Busa ang pangulong saserdote nangutana kang Jesus bahin sa iyang mga tinun-an ug sa iyang pagtulon-an. 20  Si Jesus mitubag: “Ako nagsulti atubangan sa tanang tawo. Kanunay kong nanudlo sa sinagoga ug sa templo+ diin magtigom ang tanang Hudiyo, ug wala koy gisulti sa tago. 21  Nganong ako man ang imong gipangutana? Pangutan-a kadtong mga nakadungog sa akong gisulti. Nahibalo sila kon unsay akong giingon.” 22  Human niya kini isulti, usa sa mga polis nga nagtindog sa duol misagpa kang Jesus+ ug miingon: “Ingon niana ba ang imong tinubagan sa pangulong saserdote?” 23  Si Jesus mitubag: “Kon dunay sayop sa akong gisulti, pamatud-i; apan kon husto ang akong giingon, nganong gisagpa ko nimo?” 24  Unya si Anas nagsugo nga dad-on si Jesus kang Caifas nga hataas nga saserdote. Siya ginapos pa gihapon.+ 25  Sa kasamtangan, si Simon Pedro nagtindog gihapon duol sa kalayo aron magpainit. Unya sila miingon kaniya: “Dili ba tinun-an sab ka niya?” Iya kining gilimod ug miingon: “Dili.”+ 26  Usa sa mga ulipon sa hataas nga saserdote nga paryente sa tawong naputlan ni Pedro ug dalunggan+ miingon: “Dili ba ikaw kadtong akong nakita nga kauban niya sa tanaman?” 27  Apan milimod na usab si Pedro, ug dihadiha mituktugaok ang usa ka sunoy.+ 28  Unya gikan kang Caifas, ilang gidala si Jesus sa balay sa gobernador.+ Sayo kadto sa buntag. Apan wala sila mosulod sa balay sa gobernador, aron dili sila mahugawan+ ug makakaon sila sa panihapon sa Paskuwa. 29  Busa si Pilato migawas ug miingon kanila: “Unsang sumbong ang inyong ipasaka batok niining tawhana?” 30  Sila mitubag: “Siya mamumuhat ug daotan.* Kon dili pa, wala unta namo siya dad-a kanimo.” 31  Busa si Pilato miingon: “Dad-a ninyo siya ug hukmi sumala sa inyong balaod.”+ Ang mga Hudiyo* miingon: “Kami wala hatagig awtoridad sa pagpatay kang bisan kinsa.”+ 32  Nahitabo kini aron matuman ang giingon ni Jesus kon sa unsang paagi siya mamatay.+ 33  Busa si Pilato misulod sa balay sa gobernador ug iyang gitawag si Jesus ug giingnan: “Ikaw ba ang Hari sa mga Hudiyo?”+ 34  Si Jesus mitubag: “Nangutana ba ka niana kay mao kanay imong gihunahuna, o dunay nagsulti nimo bahin nako?” 35  Si Pilato mitubag: “Nahibalo ka nga dili ko Hudiyo. Ang imong kaugalingong nasod ug ang pangulong mga saserdote nagtugyan kanimo ngari kanako. Unsa may imong nabuhat?” 36  Si Jesus mitubag:+ “Ang akong Gingharian dili bahin niining kalibotana.+ Kon ang akong Gingharian bahin pa niining kalibotana, ang akong mga alagad makig-away na unta aron dili ko ikatugyan ngadto sa mga Hudiyo.+ Apan sa pagkatinuod, ang akong Gingharian dili gikan niining kalibotana.” 37  Busa si Pilato miingon: “Kon mao, hari diay ka?” Si Jesus mitubag: “Ikaw mismo ang nag-ingon nga hari ko.+ Ako gipakatawo ug mianhi sa kalibotan sa pagpamatuod sa kamatuoran.+ Ang matag usa nga dapig sa kamatuoran mamati sa akong tingog.” 38  Si Pilato miingon: “Unsa bay kamatuoran?” Human niya kini isulti, siya migula na usab ug miingon sa mga Hudiyo:* “Wala koy nakitang sala diha kaniya.+ 39  Kay nabatasan ninyo nga panahon sa Paskuwa akong buhian ang usa ka binilanggo,+ gusto ba ninyong buhian nako ang Hari sa mga Hudiyo?” 40  Sila misinggit pag-usab: “Dili kanang tawhana, kondili si Barabas!” Si Barabas usa ka tulisan.+

Mga Footnote

Kini nga walog dunay tubig kon ting-ulan.
Tan-awa ang footnote sa Ju 7:13.
Tan-awa ang footnote sa Ju 7:13.
O “entrada.”
O “kriminal.”
Tan-awa ang footnote sa Ju 7:13.
Tan-awa ang footnote sa Ju 7:13.