Sumala ni Juan 21:1-25

  • Si Jesus nagpakita sa iyang mga tinun-an (1-14)

  • Gipasaligan ni Pedro si Jesus nga siya iyang gimahal (15-19)

    • “Pakan-a ang akong gagmayng mga karnero” (17)

  • Palaaboton sa hinigugmang tinun-an ni Jesus (20-23)

  • Konklusyon (24, 25)

21  Human niini, si Jesus nagpakita na usab sa iyang mga tinun-an didto sa Dagat sa Tiberias. Siya nagpakita niining paagiha:  Niadtong panahona, nag-uban si Simon Pedro, si Tomas (nga gitawag ang Kaluha),+ si Natanael+ nga taga-Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo,+ ug ang duha pa niya ka tinun-an.  Si Simon Pedro miingon: “Mangisda ko.” Sila miingon: “Manguban mi nimo.” Sila nanglakaw ug misakay sa sakayan, apan nianang gabhiona wala silay kuha.+  Sa mibanagbanag na, si Jesus nagtindog sa baybayon, apan wala siya mailhi sa mga tinun-an.+  Unya si Jesus miingon kanila: “Mga anak, duna ba moy makaon?”* Sila mitubag: “Wala!”  Siya miingon: “Itaktak ang pukot sa tuong bahin sa sakayan ug duna moy makuha.” Busa ilang gitaktak kini, apan dili na nila kini mabira tungod sa kadaghan sa isda nga nakuha.+  Unya ang tinun-an nga gihigugma ni Jesus+ miingon kang Pedro: “Ang Ginoo kana!” Pagkadungog ni Simon Pedro nga ang Ginoo kadto, iyang gisul-ob ang iyang panggawas nga besti, kay siya naghukas man, ug milusbog sa dagat.  Ang ubang tinun-an nga nabilin sa gamayng sakayan misunod kaniya, nga nagguyod sa pukot nga punog isda, kay sila mga 90 metros* lang gikan sa baybayon.  Pag-abot nila sa baybayon, ilang nakita nga dihay gisugba nga mga isda sa nagbagang uling ug dihay tinapay. 10  Si Jesus miingon kanila: “Pagdalag pipila ka isda gikan sa inyong kuha.” 11  Busa si Simon Pedro misakay sa sakayan ug gibitad niya paingon sa baybayon ang pukot nga punog dagkong isda, nga tanantanan 153 ka buok. Apan bisag daghan kaayo kini, ang pukot wala magisi. 12  Si Jesus miingon: “Dali, pamahaw na mo.” Walay usa sa mga tinun-an ang may kaisog sa pagpangutana kaniya kon kinsa siya, kay sila nahibalo nga ang Ginoo kadto. 13  Gikuha ni Jesus ang tinapay ug gihatag kini kanila. Gihatagan usab niya silag isda. 14  Kadto ang ikatulong higayon+ nga si Jesus nagpakita sa iyang mga tinun-an human sa iyang pagkabanhaw. 15  Pagkahuman nilag pamahaw, si Jesus miingon kang Simon Pedro: “Simon nga anak ni Juan, gihigugma ba ko nimo labaw pa niini?” Siya mitubag: “Oo, Ginoo, nahibalo ka nga ako kang gimahal.” Si Jesus miingon: “Pakan-a ang akong mga nating karnero.”+ 16  Siya miingon na usab kaniya sa ikaduhang higayon: “Simon nga anak ni Juan, gihigugma ba ko nimo?” Siya mitubag: “Oo, Ginoo, nahibalo ka nga ako kang gimahal.” Si Jesus miingon: “Bantayi ang akong gagmayng mga karnero.”+ 17  Siya miingon kaniya sa ikatulong higayon: “Simon nga anak ni Juan, gimahal ba ko nimo?” Si Pedro naguol dihang siya gipangutana ni Jesus sa ikatulong higayon: “Gimahal ba ko nimo?” Busa siya miingon kaniya: “Ginoo, nahibalo ka sa tanan; nasayod ka nga ako kang gimahal.” Si Jesus miingon kaniya: “Pakan-a ang akong gagmayng mga karnero.+ 18  Sa pagkatinuod sultihan ko ikaw, sa batan-on pa ka, ikaw ra ang mag-ilis sa imong kaugalingon ug makaadto ka bisan asa nimo gusto. Apan sa matigulang na ka, ituy-od nimo ang imong mga kamot ug laing tawo na ang mag-ilis nimo ug dad-on ka niya sa dapit nga dili nimo gusto.” 19  Gisulti niya kini aron ipaila kon unsang matanga sa kamatayon nga mahimaya ni Pedro ang Diyos. Human niya kini isulti, siya miingon kang Pedro: “Padayon sa pagsunod kanako.”+ 20  Si Pedro milingi ug iyang nakita nga nagsunod kanila ang tinun-an nga gihigugma ni Jesus,+ ang usa nga naglingkod duol kang Jesus panahon sa panihapon kinsa miingon: “Ginoo, kinsa ang magbudhi kanimo?” 21  Busa dihang nakita niya siya, si Pedro nangutana kang Jesus: “Ginoo, unsay mahitabo niining tawhana?” 22  Si Jesus miingon kaniya: “Kon kabubut-on nako nga magpabilin siya hangtod sa akong pag-anhi, nganong mabalaka man ka niana? Padayon sa pagsunod kanako.” 23  Busa nakaabot sa mga igsoon ang estorya nga kini nga tinun-an dili mamatay. Apan si Jesus wala mag-ingon kaniya nga dili siya mamatay; hinuon kini ang iyang giingon: “Kon kabubut-on nako nga siya magpabilin hangtod sa akong pag-anhi, nganong mabalaka man ka niana?” 24  Kana nga tinun-an+ mao ang nagpamatuod ug misulat bahin niining mga butanga, ug nahibalo kita nga ang iyang pamatuod tinuod. 25  Sa pagkatinuod, duna pay daghang gihimo si Jesus, nga kon kini isulat nga detalyado kaayo, sa akong hunahuna, ang kalibotan dili paigo nga kabutangan sa masulat nga mga linukot nga basahon.+

Mga Footnote

O “isda nga makaon?”
Mga 300 piye. Literal, “mga 200 ka maniko.” Tan-awa ang Apendise B14.