Sumala ni Juan 4:1-54

  • Si Jesus ug ang babayeng Samarianhon (1-38)

    • Simbaha ang Diyos “sa espiritu ug kamatuoran” (23, 24)

  • Daghang Samarianhon mituo kang Jesus (39-42)

  • Giayo ni Jesus ang anak sa opisyal (43-54)

4  Pagkahibalo sa Ginoo nga nadunggan sa mga Pariseo nga siya* mas daghag tinun-an ug mas daghag nabawtismohan+ kay kang Juan,  (bisag dili mismo si Jesus ang namawtismo kondili ang iyang mga tinun-an)  siya mibiya sa Judea ug mipaingon na usab sa Galilea.  Apan kinahanglan siyang moagi sa Samaria.  Busa nakaabot siya sa Sikar, usa ka siyudad sa Samaria, duol sa yuta nga gihatag ni Jacob kang Jose nga iyang anak.+  Atua didto ang atabay ni Jacob.+ Karon, si Jesus milingkod didto sa atabay* kay gikapoy sa panaw. Kadto maoy mga alas 12 sa udto.*  Dihay babayeng taga-Samaria nga miabot aron magkalos ug tubig. Si Jesus miingon kaniya: “Palihog, hatagi kog mainom.”  (Kay ang iyang mga tinun-an nangadto sa siyudad aron mamalit ug pagkaon.)  Busa ang babayeng Samarianhon miingon kaniya: “Naunsa man nga nangayo ka nakog mainom, nga Hudiyo man ka ug ako babayeng Samarianhon?” (Kay ang mga Hudiyo dili makig-estorya sa mga Samarianhon.)+ 10  Si Jesus mitubag: “Kon nahibalo pa ka sa walay bayad nga gasa sa Diyos+ ug kon kinsa kining nangayo nimog tubig, mangayo unta ka niyag tubig ug hatagan ka niyag buhi nga tubig.”+ 11  Siya miingon: “Senyor, wala gani kay timba, ug lawom ang atabay. Diin man nimo kuhaa kanang buhi nga tubig? 12  Labaw pa ba ka sa among katigulangan nga si Jacob, nga mihatag kanamo niining atabay ug miinom gikan niini lakip ang iyang mga anak ug kahayopan?” 13  Si Jesus mitubag: “Kadtong moinom niining tubiga uhawon pa pag-usab. 14  Apan kadtong moinom sa tubig nga akong ihatag kaniya dili na gyod uhawon pa,+ ug ang tubig nga akong ihatag mahisama unyag tuboran sa tubig diha kaniya nga magabugwak aron mohatag ug kinabuhing walay kataposan.”+ 15  Ang babaye miingon: “Senyor, hatagi ko nianang tubiga aron dili na ko uhawon ug dili na magsigeg anhi dinhi sa pagkalos.” 16  Si Jesus miingon: “Lakaw, tawga ang imong bana ug balik dinhi.” 17  Ang babaye mitubag: “Wala koy bana.” Si Jesus miingon: “Husto ang imong giingon nga wala kay bana. 18  Kay lima na ang imong nabana, ug kanang imong gikaipon karon dili nimo bana. Busa tinuod ang imong giingon.” 19  Ang babaye miingon: “Senyor, sa akong tan-aw propeta ka.+ 20  Ang among mga katigulangan nagsimba dinhi niining bukira, apan nag-ingon mo nga didto sa Jerusalem angayng mosimba ang mga tawo.”+ 21  Si Jesus miingon: “Sa pagkatinuod sultihan ko ikaw, moabot ang panahon nga kamo mosimba sa Amahan, dili dinhing bukira o sa Jerusalem. 22  Kamo nagsimba sa wala ninyo mailhi;+ kami nagsimba sa among nailhan, kay ang kaluwasan nagsugod man sa mga Hudiyo.+ 23  Apan duol na ang panahon, ug gani nagsugod na karon, nga ang matuod nga mga magsisimba magsimba sa Amahan sa espiritu ug kamatuoran, kay sa pagkatinuod, ang Amahan nangitag mga tawo nga ingon niini sa pagsimba kaniya.+ 24  Ang Diyos maoy Espiritu,+ ug ang iyang mga magsisimba kinahanglang magsimba kaniya sa espiritu ug kamatuoran.”+ 25  Ang babaye miingon: “Nahibalo ko nga moanhi ang Mesiyas, kinsa gitawag nga Kristo. Inig-abot niya, ipahayag niya kanamo sa dayag ang tanang butang.” 26  Si Jesus miingon: “Ako nga nakigsulti kanimo mao siya.”+ 27  Unya ang iyang mga tinun-an nangabot, ug sila natingala kay nakigsulti siya sa usa ka babaye. Hinuon, walay usa kanila ang miingon: “Unsay imong tuyo niya?” o “Nganong nakigsulti ka niya?” 28  Busa gibiyaan sa babaye ang iyang banga ug siya miadto sa siyudad ug giingnan ang mga tawo: 29  “Dali mo, tan-awa ang tawo nga nagsulti kanako sa tanan nakong gihimo. Dili kaha siya ang Kristo?” 30  Ug sila mibiya sa siyudad ug nangadto kaniya. 31  Sa kasamtangan, giagda siya sa iyang mga tinun-an: “Rabbi,+ kaon.” 32  Apan siya miingon: “Duna koy pagkaon nga wala ninyo mahibaloi.” 33  Busa ang mga tinun-an nagsultihanay: “Dili ba wala may nagdala kaniyag pagkaon?” 34  Si Jesus miingon kanila: “Ang akong pagkaon mao ang pagbuhat sa kabubut-on sa usa nga nagpadala kanako+ ug ang paghuman sa iyang buluhaton.+ 35  Dili ba nag-ingon mo nga duna pay upat ka bulan una ang pag-ani? Apan sultihan ko kamo: Lantawa ang kaumahan. Kini hinog* na aron anihon.+ 36  Ang mangangani nagadawat na ug suhol ug nagatigom na sa bunga. Ang bunga mao kadtong makapanunod ug kinabuhing walay kataposan. Busa ang magpupugas ug ang mangangani duyog nga magsadya.+ 37  Bahin niini, husto ang panultihon: Ang usa mao ang magpupugas ug ang lain mao ang mangangani. 38  Gipadala mo nako aron anihon ang wala ninyo hagoi. Ang uban ang naghago, ug kamo ang nakapahimulos sa ilang hinagoan.” 39  Daghang Samarianhon sa maong siyudad ang mituo kaniya tungod sa pagpamatuod sa babaye, nga nag-ingon: “Gisultihan ko niya sa tanan nakong gihimo.”+ 40  Busa dihang ang mga Samarianhon miadto kaniya, sila mihangyo nga magpabilin siya uban kanila. Siya nagpabilin didto ug duha ka adlaw. 41  Ingong resulta, daghan pa ang mituo tungod sa iyang gipanudlo, 42  ug sila miingon sa babaye: “Kami nagtuo dili na tungod sa imong gisulti; kay kami mismo nakadungog, ug kami nahibalo nga kining tawhana mao gayod ang manluluwas sa kalibotan.”+ 43  Human sa duha ka adlaw, siya migikan paingon sa Galilea. 44  Apan si Jesus mismo nagpamatuod nga ang usa ka propeta walay dungog diha sa iyang kaugalingong dapit.+ 45  Busa, pag-abot niya sa Galilea, giabiabi siya sa mga Galileanhon kay ilang nakita ang tanan niyang gihimo sa Jerusalem panahon sa pista,+ kay sila didto usab sa pista.+ 46  Unya miadto na usab siya sa Cana sa Galilea, diin gihimo niyang bino ang tubig.+ Ug dihay opisyal sa hari kansang anak nga lalaki nasakit didto sa Capernaum. 47  Dihang nabalitaan niining tawhana nga si Jesus miabot sa Galilea gikan sa Judea, siya miadto kaniya ug gihangyo kini sa paglugsong didto aron ayohon ang iyang anak nga himalatyon. 48  Apan si Jesus miingon kaniya: “Dili gyod mo motuo gawas kon makakita mog mga milagro* ug katingalahang mga butang.”+ 49  Ang opisyal sa hari miingon: “Ginoo, adtoa intawon ang akong anak sa dili pa siya mamatay.” 50  Si Jesus miingon: “Lakaw, buhi ra ang imong anak.”+ Ang tawo mituo sa gisulti ni Jesus, ug siya milakaw. 51  Apan sa nagpaingon na siya, gisugat siya sa iyang mga ulipon aron sultihan nga buhi ra* ang iyang anak. 52  Busa iyang gipangutana sila kon unsang orasa naulian ang iyang anak. Sila mitubag: “Nahuwasan siya sa hilanat gahapon, mga ala una sa hapon.”* 53  Ug ang amahan nahibalo nga niadto mismong orasa nga si Jesus miingon kaniya: “Buhi ra ang imong anak.”+ Busa siya ug ang iyang tibuok panimalay nahimong magtutuo. 54  Kini ang ikaduhang milagro*+ nga gihimo ni Jesus pag-abot niya sa Galilea gikan sa Judea.

Mga Footnote

Literal, “si Jesus.”
O “tubod.”
Literal, “mga ikaunom nga takna.”
Literal, “puti.”
Literal, “ilhanan.”
O “naayo na.”
Literal, “sa ikapito nga takna.”
Literal, “ilhanan.”