Sumala ni Juan 20:1-31

  • Walay sulod ang lubnganan (1-10)

  • Si Jesus nagpakita kang Maria Magdalena (11-18)

  • Si Jesus nagpakita sa iyang mga tinun-an (19-23)

  • Si Tomas nagduhaduha apan sa ulahi mituo na (24-29)

  • Katuyoan niini nga linukot nga basahon (30, 31)

20  Sa unang adlaw sa semana, si Maria Magdalena misayog adto sa lubnganan*+ samtang ngitngit pa, ug nakita niya nga naligid na ang bato gikan sa lubnganan.*+  Busa siya midagan paingon kang Simon Pedro ug sa laing tinun-an nga gimahal ni Jesus,+ ug iya silang giingnan: “Ilang gikuha ang Ginoo gikan sa lubnganan,+ ug wala mi mahibalo kon diin nila siya gibutang.”  Unya si Pedro ug ang laing tinun-an mipaingon sa lubnganan.  Silang duha nanagan, apan ang laing tinun-an mas kusog nga midagan kay kang Pedro ug siyay unang nakaabot sa lubnganan.  Siya miyuko ug iyang nakita ang mga panaptong lino,+ apan wala siya mosulod.  Unya si Simon Pedro miabot sunod kaniya ug misulod sa lubnganan. Ug iyang nakita didto ang mga panaptong lino.  Ang panapton nga giputos sa ulo ni Jesus nalain sa ubang panapton. Kini linukot ug anaa sa usa ka daplin.  Unya ang laing tinun-an nga unang miabot sa lubnganan misulod usab, ug tungod sa iyang nakita, siya mituo sa gisulti kanila.  Apan wala pa nila masabti ang giingon sa kasulatan nga siya mabanhaw.+ 10  Busa ang mga tinun-an namauli sa ilang mga balay. 11  Apan si Maria nagtindog ra sa gawas duol sa lubnganan nga naghilak. Samtang naghilak, siya miyuko aron motan-aw sa sulod sa lubnganan, 12  ug iyang nakita ang duha ka anghel+ nga nagbestig puti. Ang usa naglingkod sa ulohan sa gipahimutangan sa lawas ni Jesus ug ang usa naglingkod sa tiilan. 13  Ug sila miingon kaniya: “Babaye, nganong naghilak ka?” Siya mitubag: “Ilang gikuha ang akong Ginoo, ug wala ko mahibalo kon diin nila siya gibutang.” 14  Human niya kini isulti, siya milingi sa luyo ug iyang nakita si Jesus nga nagtindog, apan wala siya makaila nga si Jesus kadto.+ 15  Si Jesus miingon kaniya: “Babaye, nganong naghilak ka? Kinsay imong gipangita?” Kay naghunahuna nga mao kadto ang hardinero, siya miingon: “Senyor, kon imo siyang gikuha, sultihi ko kon diin nimo siya gibutang kay kuhaon nako siya.” 16  Si Jesus miingon kaniya: “Maria!” Siya milingi ug miingon, sa Hebreohanon: “Rab·boʹni!” (nga nagkahulogang “Magtutudlo!”) 17  Si Jesus miingon: “Ayaw kog kupti, kay wala pa ko makasaka sa Amahan. Apan adtoa ang akong mga igsoon+ ug ingna sila, ‘Ako mosaka sa akong Amahan+ ug sa inyong Amahan ug sa akong Diyos+ ug sa inyong Diyos.’” 18  Giadto ni Maria Magdalena ang mga tinun-an ug gibalitaan sila: “Nakita nako ang Ginoo!” Ug iyang gisulti kanila ang giingon ni Jesus kaniya.+ 19  Sa gabii nianang adlawa, nga maoy unang adlaw sa semana, ang mga tinun-an nagtigom sa usa ka balay. Ilang gitrangkahan ang mga pultahan kay sila nahadlok sa mga Hudiyo.* Unya si Jesus mipakita ug mitindog sa ilang taliwala ug miingon: “Hinaot nga duna moy kalinaw.”+ 20  Human niya kini isulti, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid.+ Busa ang mga tinun-an nalipay pag-ayo sa pagkakita sa Ginoo.+ 21  Si Jesus miingon na usab kanila: “Hinaot nga duna moy kalinaw.+ Ingon nga ang Amahan nagpadala kanako,+ ako magpadala usab kaninyo.”+ 22  Pagkahuman niyag sulti niini, iyang gihuypan sila ug miingon: “Dawata ninyo ang balaang espiritu.+ 23  Kon pasayloon ninyo ang mga sala sa usa ka tawo, nagpasabot kana nga sila napasaylo na sa Diyos. Kon dili ninyo pasayloon ang mga sala sa usa ka tawo, nagpasabot kana nga sila wala pa mapasaylo.” 24  Apan si Tomas,+ nga usa sa Dose ug gitawag nga Kaluha, dili nila kauban dihang si Jesus nagpakita kanila. 25  Busa ang ubang tinun-an miingon kaniya: “Nakita namo ang Ginoo!” Apan siya miingon: “Dili gyod ko motuo gawas kon akong makita ang inagian sa mga lansang sa iyang mga kamot ug matuslok sa akong tudlo ang inagian sa mga lansang ug mahikap ang iyang kilid.”+ 26  Paglabay sa walo ka adlaw, ang iyang mga tinun-an nagtigom na usab sa usa ka balay, ug kauban nila si Tomas. Si Jesus mipakita ug mitindog sa ilang taliwala, bisag ang mga pultahan trinangkahan, ug miingon: “Hinaot nga duna moy kalinaw.”+ 27  Unya siya miingon kang Tomas: “Ibutang ang imong tudlo dinhi, ug tan-awa ang akong mga kamot, ug hikapa ang akong kilid. Tuo, ug ayaw na pagduhaduha.” 28  Si Tomas miingon: “Akong Ginoo ug akong Diyos!” 29  Si Jesus miingon kaniya: “Mituo ba ka kay imo kong nakita? Malipayon kadtong wala makakita apan nagtuo.” 30  Sa pagkatinuod, si Jesus naghimo ug daghan pang milagro* atubangan sa mga tinun-an, nga wala mahisulat niining linukot nga basahon.+ 31  Apan kadtong mga nasulat gisulat aron kamo motuo nga si Jesus mao ang Kristo, ang Anak sa Diyos. Ug tungod sa pagtuo, kamo makabaton ug kinabuhi pinaagi sa iyang ngalan.+

Mga Footnote

O “handomanang lubnganan.”
O “handomanang lubnganan.”
Tan-awa ang footnote sa Ju 7:13.
Literal, “ilhanan.”