Sumala ni Juan 19:1-42

  • Si Jesus gilatigo ug gibiaybiay (1-7)

  • Gipangutana pag-usab ni Pilato si Jesus (8-16a)

  • Si Jesus gilansang sa estaka sa Golgotha (16b-24)

  • Pagtagana ni Jesus sa panginahanglan sa iyang inahan (25-27)

  • Kamatayon ni Jesus (28-37)

  • Paglubong kang Jesus (38-42)

19  Unya gipakuha ni Pilato si Jesus ug gipalatigo.+  Ug ang mga sundalo nagsalapid ug korona nga sampinit ug gibutang kini sa iyang ulo ug gisul-oban siyag purpura* nga panapton,+  ug sila nanuol kaniya ug miingon: “Mabuhi ang* Hari sa mga Hudiyo!” Ug ilang gisagpa siya sa makadaghan.+  Si Pilato migawas na usab ug miingon sa mga tawo: “Ania, ipagawas ko siya nganhi kaninyo aron mahibalo mo nga wala koy nakitang sala diha kaniya.”+  Busa si Jesus migawas, nga nagsul-ob ug korona nga sampinit ug purpura nga panapton. Ug si Pilato miingon: “Tan-awa! Mao kining tawhana!”  Apan dihang nakita siya sa pangulong mga saserdote ug sa mga polis, sila misinggit: “Patya siya sa estaka! Patya siya sa estaka!”+ Si Pilato miingon: “Kuhaa ninyo siya ug patya,* kay wala koy nakitang sala diha kaniya.”+  Ang mga Hudiyo miingon: “Kami dunay balaod, ug sumala sa balaod angay siyang mamatay,+ kay siya nangangkong anak sa Diyos.”+  Pagkadungog ni Pilato niini, misamot siyag kahadlok.  Ug siya misulod na usab sa balay sa gobernador ug nangutana kang Jesus: “Diin ba ka gikan?” Apan si Jesus wala motubag.+ 10  Busa si Pilato miingon: “Dili ba ka motubag? Wala ba ka mahibalo nga duna koy awtoridad sa pagbuhi kanimo ug duna koy awtoridad sa pagpapatay kanimo?”* 11  Si Jesus mitubag: “Wala gyod kay awtoridad ibabaw kanako gawas kon gihatag kini kanimo sa kahitas-an. Busa ang tawong nagtugyan kanako nganhi kanimo mas dakog sala.” 12  Tungod niini si Pilato nangita pag paagi sa pagbuhi kaniya. Apan ang mga Hudiyo misinggit: “Kon imong buhian kining tawhana, dili ka higala sa Cesar. Ang matag usa nga maghimo sa iyang kaugalingon nga hari maoy batok sa Cesar.”+ 13  Pagkadungog niini ni Pilato, iyang gipagawas si Jesus, ug siya milingkod sa lingkoranan sa paghukom sa dapit nga gitawag ug Salog nga Bato, o Gabʹba·tha sa Hebreohanon. 14  Adlaw kadto sa Pagpangandam+ sa Paskuwa, mga alas 12 sa udto.* Ug siya miingon sa mga Hudiyo: “Tan-awa! Ang inyong hari!” 15  Apan sila misinggit: “Patya siya! Patya siya! Patya siya sa estaka!” Si Pilato miingon: “Patyon ba nako ang inyong hari?” Ang pangulong mga saserdote mitubag: “Kami walay hari gawas sa Cesar.” 16  Busa iyang gitugyan siya kanila aron patyon sa estaka.+ Ug si Jesus gidala sa mga sundalo. 17  Iyang gipas-an ang iyang estaka sa pagsakit* ug milakaw paingon sa dapit nga gitawag ug Dapit sa Kalabera,+Golʹgo·tha sa Hebreohanon.+ 18  Didto, ilang gilansang si Jesus sa estaka.+ Siya anaa sa tunga sa duha ka lalaki, mao nga ang usa diha sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala.+ 19  Si Pilato nagsulat usab ug titulo ug gibutang kini ibabaw sa estaka sa pagsakit.* Kini ang nasulat: “Jesus nga Nasaretnon, ang Hari sa mga Hudiyo.”+ 20  Daghang Hudiyo ang nakabasa niini nga titulo kay duol man sa siyudad ang dapit diin si Jesus gilansang sa estaka, ug kini gisulat sa Hebreohanon, sa Latin, ug sa Grego. 21  Apan ang pangulong mga saserdote sa mga Hudiyo miingon kang Pilato: “Kadtong imong gisulat nga ‘Hari sa mga Hudiyo’ pulihi sa iyang giingon, ‘Ako ang Hari sa mga Hudiyo.’” 22  Si Pilato miingon: “Ang akong gisulat dili na nako usbon.” 23  Unya, dihang si Jesus nalansang na sa mga sundalo diha sa estaka, ilang gikuha ang iyang panggawas nga mga besti ug gibahin kini sa upat, usa alang sa matag sundalo. Gikuha usab nila ang iyang pang-ilalom nga besti, apan kini walay tinahian, kay hinabol man kini gikan sa taas hangtod sa ubos. 24  Busa sila nagsultihanay: “Dili nato kini gision; magripa* ta kon kinsay makapanag-iya niini.”+ Nahitabo kini aron matuman ang kasulatan: “Gibahinbahin nila ang akong mga besti, ug giripahan nila ang akong sapot.”+ Ug kini gayod ang gibuhat sa mga sundalo. 25  Apan duol sa estaka sa pagsakit* ni Jesus atua nagtindog ang iyang inahan+ ug ang igsoong babaye sa iyang inahan, maingon man si Maria nga asawa ni Clopas ug si Maria Magdalena.+ 26  Busa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gihigugma+ nga nagtindog sa duol, siya miingon sa iyang inahan: “Tan-awa!* Siya imo nang anak!” 27  Unya siya miingon sa tinun-an: “Tan-awa! Siya imo nang inahan!” Busa niadtong adlawa, gidala siya sa tinun-an aron didto na mopuyo sa iyang balay. 28  Unya, dihang nahibaloan ni Jesus nga niadtong panahona natuman na ang tanan, siya miingon: “Giuhaw ko.” Iya kining gisulti aron matuman ang kasulatan.+ 29  Didto may tibod nga puno ug aslom nga bino. Busa gipatuhop nila sa espongha ang aslom nga bino ug gibutang kini sa usa ka lindog sa hisopo* ug giisa kini paduol sa iyang baba.+ 30  Dihang natilawan ni Jesus ang aslom nga bino, siya miingon: “Natuman na!”+ Dayon siya miduko ug nabugtoan sa iyang gininhawa.*+ 31  Kay adlaw kadto sa Pagpangandam+ ug aron ang mga lawas dili magpabilin sa estaka sa pagsakit+ panahon sa Igpapahulay (kay espesyal nga Igpapahulay kadto),+ ang mga Hudiyo mihangyo kang Pilato nga balion ang mga bitiis ug kuhaon ang mga lawas. 32  Busa ang mga sundalo nangadto, ug ilang gibali ang mga bitiis sa duha ka lalaki nga diha sa estaka tapad ni Jesus. 33  Apan pagduol nila kang Jesus, ilang nakita nga patay na siya mao nga wala nila balia ang iyang mga bitiis. 34  Apan ang usa sa mga sundalo miduslak ug bangkaw sa iyang kilid,+ ug dihadiha migula ang dugo ug tubig. 35  Ug ang usa nga nakakita niini nagpamatuod, ug ang iyang pamatuod tinuod. Siya nahibalo nga ang iyang gisulti tinuod, aron kamo usab motuo.+ 36  Sa pagkatinuod, kining mga butanga nahitabo aron matuman ang kasulatan: “Walay bukog niya nga mabali.”*+ 37  Ug usab ang laing kasulatan nag-ingon: “Sila motan-aw sa ilang giduslak.”+ 38  Human niini, si Jose nga taga-Arimatea mihangyo kang Pilato nga iyang kuhaon ang lawas ni Jesus. Tinun-an siya ni Jesus apan gitago niya kini kay siya nahadlok sa mga Hudiyo.*+ Kay gitugotan siya ni Pilato, siya miadto ug gikuha ang lawas ni Jesus.+ 39  Si Nicodemo,+ ang tawo nga sa miagi miadto kaniya panahon sa kagabhion, miabot usab nga nagdalag sinagol* nga mira ug aloe nga mga 100 ka libra.*+ 40  Busa ilang gikuha ang lawas ni Jesus ug giputos kinig panaptong lino nga gibutangag mga pangpahumot,+ sumala sa nabatasan sa mga Hudiyo sa pag-andam sa mga minatay sa dili pa ilubong. 41  Unya dihay tanaman sa dapit diin siya gipatay,* ug didto sa tanaman dihay bag-ong lubnganan*+ nga wala pa gyod kalubngi. 42  Ug kay adlaw kadto sa Pagpangandam+ sa mga Hudiyo ug ang lubnganan duol ra, didto nila gilubong si Jesus.

Mga Footnote

Duolduol sa violet.
O “Maayong adlaw kanimo.”
O “patya siya sa estaka.”
O “pagpapatay kanimo sa estaka?”
Literal, “mga ikaunom nga takna.”
Tan-awa sa Glossary.
Tan-awa sa Glossary.
Tan-awa sa Glossary ang “Ripa.”
Tan-awa sa Glossary.
Literal, “Babaye, tan-awa!”
Tan-awa sa Glossary.
Literal, “gitugyan niya ang iyang espiritu.”
O “magupok.”
Tan-awa ang footnote sa Ju 7:13.
O posible, “usa ka rolyo.”
Nagtumong sa Romanhong libra. Tan-awa ang Apendise B14.
O “gipatay diha sa estaka.”
O “handomanang lubnganan.”