Sumala ni Lucas 6:1-49

  • Jesus, “Ginoo sa Igpapahulay” (1-5)

  • Tawong kuyos ug kamot giayo (6-11)

  • Ang 12 ka apostoles (12-16)

  • Jesus nanudlo ug nang-ayo (17-19)

  • Kalipay ug kaalaotan (20-26)

  • Higugmaa ang mga kaaway (27-36)

  • Ayaw na panghukom (37-42)

  • Mailhan pinaagi sa bunga (43-45)

  • Maayong pagkatukod nga balay; walay pundasyon nga balay (46-49)

6  Usa niana ka igpapahulay siya miagi sa kaumahan sa trigo, ug ang iyang mga tinun-an nangutlog mga uhay.+ Ila kining gikusokuso ug gikaon.+  Busa ang pipila sa mga Pariseo miingon: “Nganong gibuhat ninyo ang gidili sa Igpapahulay?”+  Si Jesus mitubag: “Wala ba ninyo mabasa ang gibuhat ni David dihang siya ug ang iyang mga tawo gigutom?+  Dili ba misulod man siya sa balay sa Diyos ug midawat sa mga halad nga tinapay ug mikaon niini, ug gihatagan pa niya ang iyang mga tawo, nga gidili man sa balaod nga kaonon kini ni bisan kinsa gawas sa mga saserdote?”+  Dayon siya miingon kanila: “Ang Anak sa tawo maoy Ginoo* sa Igpapahulay.”+  Sa laing igpapahulay,+ siya misulod sa sinagoga ug nanudlo. Ug may tawo didto nga kuyos* ug kamot.+  Ang mga eskriba ug mga Pariseo naniid kang Jesus kon mang-ayo ba siya sa Igpapahulay, aron duna silay ikaakusar kaniya.  Kay nahibalo sa ilang gihunahuna,+ giingnan niya ang tawo nga kuyos* ug kamot: “Tindog ug ari sa tunga.” Ug ang tawo mitindog sa tunga.  Unya si Jesus miingon kanila: “Mangutana ko ninyo, Unsay gitugot sa balaod sa Igpapahulay, ang paghimog maayo o ang paghimog daotan, ang pagluwas ug kinabuhi* o ang paglaglag niini?”+ 10  Human mitan-aw kanilang tanan, siya miingon sa tawo: “Ituy-od ang imong kamot.” Gituy-od niya ang iyang kamot, ug kini naulian. 11  Apan sila nasuko pag-ayo ug nagsabot kon unsay buhaton kang Jesus. 12  Usa ka adlaw niadto, siya mitungas sa bukid aron mag-ampo.+ Ug nag-ampo siya sa Diyos sa tibuok gabii.+ 13  Pagkabuntag, gitawag niya ang iyang mga tinun-an ug gikan kanila mipili siyag 12, nga gitawag niyag mga apostoles:+ 14  Si Simon nga ginganlan sab niyag Pedro, si Andres nga iyang igsoon, si Santiago, Juan, Felipe,+ Bartolome, 15  Mateo, Tomas,+ si Santiago nga anak ni Alfeo, si Simon nga gitawag “ang madasigon,” 16  si Judas nga anak ni Santiago, ug si Judas Iskariote, nga nagluib sa ulahi. 17  Ug siya milugsong kauban nila ug mibarog sa usa ka patag nga dapit. Atua didto ang daghan niyang tinun-an ug ang dakong pundok sa mga tawo nga gikan sa tibuok Judea ug Jerusalem ug sa kayutaan sa Tiro ug Sidon, nga nangadto aron mamati kaniya ug magpaayo sa ilang mga sakit. 18  Bisan kadtong gisamok sa daotang* mga espiritu nangaayo. 19  Ug ang tibuok panon nagtinguha sa paghikap kaniya kay may gahom nga mogula kaniya,+ ug naayo silang tanan. 20  Siya mitan-aw sa iyang mga tinun-an ug miingon: “Malipayon mong mga kabos, kay inyoha ang Gingharian sa Diyos.+ 21  “Malipayon mong gigutom karon, kay kamo pagabusgon.+ “Malipayon mong naghilak karon, kay kamo mokatawa.+ 22  “Malipayon mo dihang dumtan mo sa mga tawo,+ ug dihang isalikway mo nila+ ug pakaulawan ug daoton ang inyong ngalan tungod sa Anak sa tawo. 23  Pagsadya mo nianang adlawa ug lukso sa kalipay, kay dako ang inyong ganti sa langit, ug kini sab ang gihimo sa ilang mga katigulangan ngadto sa mga propeta.+ 24  “Apan alaot mong mga dato,+ kay inyo nang natagamtam ang tanang kaharuhay.+ 25  “Alaot mong mga busog karon, kay kamo gutomon. “Alaot mong nagsadya karon, kay kamo magbangotan ug manghilak.+ 26  “Alaot mo dihang dayegon mo sa tanang tawo,+ kay kini sab ang gihimo sa ilang mga katigulangan ngadto sa bakak nga mga propeta. 27  “Apan sultihan nako kamong naminaw: Padayon sa paghigugma sa inyong mga kaaway, sa pagbuhat ug maayo niadtong nagadumot ninyo,+ 28  sa pagpanalangin niadtong nagatunglo ninyo, ug sa pag-ampo niadtong nagainsulto ninyo.+ 29  Kon may mosagpa sa imong aping, ipasagpa sab ang imong pikas aping. Kon may mokuha sa imong panggawas nga besti, ayawg ihikaw ang imong pang-ilalom nga besti.+ 30  Hatagi ang bisan kinsa nga mangayo nimo,+ ug kon may moilog sa imong mga butang, ayaw kinig bawia. 31  “Dugang pa, buhata sa uban ang gusto ninyong buhaton nila kaninyo.+ 32  “Kon ang inyong higugmaon kadto lang nahigugma kaninyo, unsay dungog niini kaninyo? Kay bisan ang mga makasasala nahigugma niadtong nahigugma kanila.+ 33  Ug kon ang inyong himoag maayo kadto lang nagahimog maayo kaninyo, unsay dungog niini kaninyo? Bisan ang mga makasasala nagabuhat sab niana. 34  Gawas pa, kon ang inyong pautangon* kadto lang gidahom ninyo nga makabayad, unsay dungog niini kaninyo?+ Bisan ang mga makasasala nagapautang sa mga makasasala ug nagdahom nga bayran sila sa samang kantidad. 35  Sa kasukwahi, padayong higugmaa ang inyong mga kaaway, buhata ang maayo, ug magpautang mo nga dili magdahom ug bayad.+ Dako unya ang inyong ganti, ug kamo mahimong mga anak sa Labing Hataas, kay siya maayo ngadto sa mga dili mapasalamaton ug sa daotan.+ 36  Padayong magmaluluy-on, maingon nga ang inyong Amahan maluluy-on.+ 37  “Dugang pa, ayaw na panghukom aron dili mo hukman,+ ug ayaw nag panaway aron dili mo sawayon. Padayon sa pagpasaylo aron kamo pasayloon.+ 38  Batasana ang paghatag, ug hatagan mo sa mga tawo.+ Ibubo nila sa inyong sabakan ang hustong takos, dinasok, tinantan, ug nagaawas. Kay kamo trataron sa uban sumala sa inyong pagtratar kanila.”* 39  Unya gihatagan sab niya silag ilustrasyon: “Ang tawong buta makagiya ba ug laing buta? Dili ba pareho silang mahulog sa kanal?+ 40  Ang tinun-an* dili labaw sa iyang magtutudlo, apan siya nga nabansay pag-ayo mahisama sa iyang magtutudlo. 41  Busa nganong tagdon nimo ang uhot* nga naa sa mata sa imong igsoon apan wala nimo tagda ang troso* diha sa imong mata?+ 42  Unsaon nimo pag-ingon sa imong igsoon, ‘Igsoon, kuhaon nako ang uhot nga naa sa imong mata,’ samtang wala nimo tagda ang troso* diha sa imong mata? Salingkapaw! Kuhaa una ang troso* sa imong mata aron maklaro nimo kon unsaon pagkuha sa uhot nga naa sa mata sa imong igsoon. 43  “Kay walay maayong kahoy nga mamungag daot nga bunga, ug walay daot nga kahoy nga mamungag maayong bunga.+ 44  Kay ang matag kahoy mailhan pinaagi sa iyang bunga.+ Pananglitan, ang mga tawo dili mamupo ug igos gikan sa mga sampinit, ni sila mamupo ug ubas gikan sa tunokong tanom. 45  Ang maayong tawo magsultig maayo kay maayong mga butang ang naa sa iyang kasingkasing, apan ang daotang tawo magsultig daotan kay daotan ang naa sa iyang kasingkasing. Kay kon unsay sulod sa kasingkasing kini ang mogawas sa baba.+ 46  “Nan, nganong motawag man mo nako, ‘Ginoo! Ginoo!’ apan dili mo mobuhat sa mga butang nga akong gisulti?+ 47  Ipakita nako kaninyo kon sama kang kinsa kadtong moduol kanako ug mamati sa akong mga pulong ug mobuhat niini:+ 48  Sama siya sa tawo nga nagtukod ug balay, nga nagkalot ug lawom ug nagpahiluna sa pundasyon niini diha sa bato. Pag-abot sa baha, ang bul-og sa tubig* mihapak nianang balaya, apan wala kini matarog kay maayo man nga pagkatukod.+ 49  Sa laing bahin, kadtong nakadungog apan dili mobuhat+ maoy sama sa tawo nga nagtukod ug balay nga walay pundasyon. Dihang mihapak ang baha, ang balay nahugno dayon ug nabungkag.”

Mga Footnote

O “may awtoridad.”
O “paralisado.”
O “paralisado.”
O “kalag.”
Literal, “hugaw nga.”
Nga walay tubo.
Literal, “Kay sa sukod nga inyong ginasukod, sila magasukod nganha kaninyo.”
O “estudyante.”
Uga nga lindog sa trigo, sebada, ug uban pa.
O “salagunting.”
O “salagunting.”
O “salagunting.”
O “suba.”