Sumala ni Lucas 7:1-50

  • Pagtuo sa opisyal sa kasundalohan (1-10)

  • Gibanhaw ni Jesus ang anak sa balo sa Nain (11-17)

  • Juan nga Tigbawtismo gidayeg (18-30)

  • Dili masinugtanong kaliwatan gisaway (31-35)

  • Babayeng makasasala gipasaylo (36-50)

    • Ilustrasyon sa mga nakautang (41-43)

7  Human niyag sulti sa tanang angay niyang isulti sa mga tawo, siya miadto sa Capernaum.  Karon ang minahal nga ulipon sa usa ka opisyal sa kasundalohan grabeng nasakit ug himalatyon na.+  Pagkadungog sa opisyal bahin kang Jesus, gisugo niya ang ubang ansiyano sa mga Hudiyo nga hangyoon si Jesus nga moadto ug ayohon ang iyang ulipon.  Sila nangadto kang Jesus ug nagpakiluoy kaniya, nga nag-ingon: “Takos siya nga imong tabangan,  kay gimahal niya ang atong nasod ug gipatukoran mi niyag sinagoga.”  Busa mikuyog si Jesus kanila. Apan sa duol na siya sa balay, gisugo sa opisyal sa kasundalohan ang iyang mga higala nga sugaton siya ug ingnon: “Senyor, ayaw nag hasola ang imong kaugalingon kay dili ko takos nga magpasulod nimo sa akong balay.+  Kanay rason nga wala ko moanha nimo. Isulti lang ang pulong ug maulian na ang akong sulugoon.  Kay duna sab koy gipasakopan nga awtoridad, ug duna koy sakop nga mga sundalo. Kon moingon ko sa usa, ‘Lakaw!’ siya molakaw, ug ngadto sa lain, ‘Ari diri!’ siya moduol. Kon moingon ko sa akong ulipon, ‘Buhata kini!’ buhaton niya kini.”  Pagkadungog ni Jesus niini, siya nakadayeg ug dayon mitan-aw sa mga tawo nga nagsunod kaniya ug miingon: “Sultihan mo nako, wala koy nakita bisan sa Israel nga ingon niini ka dakog pagtuo.”+ 10  Sa nakabalik na sa balay kadtong mga gipadala, nakita nila ang ulipon nga naayo na.+ 11  Human niini, siya mipaingon sa siyudad sa Nain, ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an ug ang usa ka dakong panon sa katawhan. 12  Sa nagkaduol na siya sa ganghaan* sa siyudad, nasugatan niya ang daghang tawo. May gidayongan silang patay pagawas sa siyudad, ang bugtong anak nga lalaki sa usa ka biyuda.+ 13  Pagkakita ni Jesus sa biyuda, siya naluoy+ ug miingon kaniya: “Ayaw nag hilak.”+ 14  Niana siya miduol ug gihikap ang teheras sa patay, ug mihunong ang mga nagdayong. Dayon siya miingon: “Dong, sultihan ti ka, bangon!”+ 15  Siya mibangon ug misugod sa pagsulti, dayon gihatag siya ni Jesus sa iyang inahan.+ 16  Karon silang tanan nahingangha, ug ilang gihimaya ang Diyos: “Usa ka gamhanang propeta ang mianhi kanato,”+ ug “Ang Diyos nahinumdom sa iyang katawhan.”+ 17  Ug ang maong balita bahin kang Jesus mikaylap sa tibuok Judea ug sa tanang palibot nga dapit. 18  Kining tanan gireport sa mga tinun-an ni Juan ngadto kaniya.+ 19  Busa gipatawag ni Juan ang duha sa iyang mga tinun-an ug gisugo sila nga pangutan-on ang Ginoo: “Ikaw ba ang Usa nga Moanhi,+ o magpaabot pa mig lain?” 20  Pag-abot nila kang Jesus, sila miingon: “Gipaanhi mi ni Juan nga Tigbawtismo aron mangutana, ‘Ikaw ba ang Usa nga Moanhi, o magpaabot pa mig lain?’” 21  Niadtong taknaa nag-ayo siyag daghang masakiton,+ apil na kadtong may grabeng balatian ug mga gidemonyohan. Gibalik sab niya ang panan-aw sa daghang buta. 22  Ug siya mitubag: “Lakaw, sultihi si Juan sa inyong nakita ug nadungog: Ang mga buta makakita na,+ ang mga bakol makalakaw na, ang mga sanlahon nangaayo* na, ang mga bungol makadungog na,+ ang mga patay gibanhaw, ug ang mga kabos gisangyawan sa maayong balita.+ 23  Malipayon kadtong wala magduhaduha* kanako.”+ 24  Sa nakalakaw na ang mga mensahero ni Juan, si Jesus misulti sa katawhan bahin kang Juan: “Kinsa man ang tawo nga inyong nakita sa kamingawan? Sama ba siyag tangbo* nga gipalidpalid sa hangin?+ 25  Nan, kinsa man siya? Usa ba ka tawo nga nagsul-ob ug mahalon* nga besti?+ Ang mga nagsul-ob ug halangdong besti ug nagkinabuhing maluho anaa sa harianong mga balay. 26  Busa kinsa man gyod siya? Usa ka propeta? Oo, propeta siya, gani labaw pa sa propeta.+ 27  Siya ang gitumong dihang gisulat kini: ‘Tan-awa! Ipadala nako ang akong mensahero una kanimo ug siya mag-andam sa imong dalan.’+ 28  Sultihan mo nako, wala pay natawo nga molabaw kang Juan, apan ang usa nga ubos diha sa Gingharian sa Diyos labaw pa kay kaniya.”+ 29  (Dihang nadungog kini sa tanang tawo ug sa mga maniningil ug buhis, ilang gipahayag nga matarong ang Diyos, kay sila nabawtismohan man ni Juan.+ 30  Apan ang mga Pariseo ug kadtong batid sa Balaod wala magtagad sa tambag* sa Diyos,+ kay wala man sila mabawtismohi ni Juan.) 31  “Busa, kang kinsa nako itandi ang mga tawo niining kaliwatana, ug sama sila kang kinsa?+ 32  Sama sila sa mga bata nga naglingkod sa merkado, nga misinggit sa ilang mga kadula: ‘Nagpatokar mig plawta, apan wala mo mosayaw; nagminatay mi, apan wala mo manghilak.’ 33  Sa susama, si Juan nga Tigbawtismo wala mokaon ug tinapay ni moinom ug bino,+ apan kamo nag-ingon, ‘Siya may demonyo.’ 34  Ang Anak sa tawo mikaon ug miinom, apan kamo nag-ingon, ‘Tan-awa! Hangol kaayo siyag pagkaon ug palainom ug bino, higala sa mga maniningil ug buhis ug sa mga makasasala!’+ 35  Apan ang kaalam mapamatud-ang matarong pinaagi sa resulta* niini.”+ 36  Karon usa ka Pariseo ang nagsigeg dapit kaniya sa pagpangaon. Busa si Jesus miadto sa balay niini ug mikaon* didto. 37  Niadtong siyudara, may babaye nga nailhang makasasala. Pagkadungog niya nga si Jesus mikaon* sa balay sa Pariseo, siya miadto didto ug nagdalag sudlanang alabastro nga may humot nga lana.+ 38  Miluhod siya sa tiilan ni Jesus, dayon mihilak ug gihumod ang mga tiil ni Jesus sa iyang mga luha ug gipahiran kini sa iyang buhok. Gihagkan sab niya ang tiil ni Jesus ug gihaplasan kini sa humot nga lana. 39  Pagkakita niini sa Pariseo nga nagdapit niya, siya naghunahuna: “Kon kining tawhana tinuod nga propeta, mahibalo siya kon kinsa ug unsang matanga sa babaye ang mihikap niya, nga kini makasasala.”+ 40  Apan miingon si Jesus kaniya: “Simon, duna koy isulti nimo.” Siya miingon: “Unsa man, Magtutudlo?” 41  “Duha ka tawo ang utangan sa usa ka tigpahulam. Ang usa utangan ug 500 ka denario,* ug ang lain 50. 42  Dihang wala silay ikabayad niya, kinabubut-on niya silang gipasaylo. Busa kinsa nilang duha ang labaw nga mahigugma niya?” 43  Si Simon mitubag: “Sa akong hunahuna, kadtong mas dakog utang.” Siya miingon kaniya: “Husto ang imong tubag.” 44  Milingi siya sa babaye ug miingon kang Simon: “Nakita ba nimo ning bayhana? Pagsulod nako sa imong balay, wala ko nimo hatagig tubig para sa akong tiil. Apan gihumod niining bayhana ang akong tiil sa iyang mga luha ug gipahiran kini sa iyang buhok. 45  Wala ka mohalok nako, apan kining bayhana wala moundang sa paghalok sa akong tiil sukad sa akong pag-abot. 46  Wala nimo butangig lana ang akong ulo, apan kining bayhana naghaplas sa akong tiil sa humot nga lana. 47  Busa sultihan ti ka, bisan tuod daghan* ang iyang sala, kini gipasaylo.+ Tungod niini, siya nagpakitag dakong gugma kanako. Apan kadtong gipasaylo nga gamay rag sala nagpakitag gamayng gugma.” 48  Unya siya miingon sa babaye: “Ang imong mga sala gipasaylo na.”+ 49  Kadtong kauban niyang nangaon miingon sa usag usa: “Kinsa ning tawhana nga nagpasaylo man ug mga sala?”+ 50  Apan siya miingon sa babaye: “Ang imong pagtuo nagluwas kanimo.+ Lakaw nga malinawon.”

Mga Footnote

Iningles, gate.
Literal, “nahinloan.”
Literal, “mapandol.”
Tan-awa sa Glossary.
Literal, “humokon.”
O “giya.”
O “mga anak.”
Literal, “mihirag sa lamesa.”
Literal, “mihirag sa lamesa.”
Tan-awa ang Apendise B14.
O “grabe.”