Isaias 28:1-29

  • Alaot ang mga palahubog sa Epraim! (1-6)

  • Nagbaragbarag ang mga saserdote ug propeta sa Juda (7-13)

  • “Pakigsaad uban sa Kamatayon” (14-22)

    • Bililhong batong pamag-ang sa Zion (16)

    • Katingad-anang buhat ni Jehova (21)

  • Giilustrar ang maalamong disiplina ni Jehova (23-29)

28  Alaot ang mapagawalong* korona* sa mga palahubog sa Epraim+Ug ang nagakalawos nga bulak sa mahimayaong katahom niini,Nga anaa sa ulo sa tabunok nga walog niadtong mga nahubog sa bino!   Tan-awa! Si Jehova magpadala ug usa nga kusgan ug gamhanan. Samag ulan nga yelo nga inubanag dalugdog, usa ka malaglagong unos,Samag kusog nga bagyo nga makapabaha pag-ayo,Siya magtambog niini sa yuta.   Ang mapagawalong* mga korona sa mga palahubog sa EpraimPagayatakan.+   Ug ang nagakalawos nga bulak sa mahimayaong katahom niini,Nga anaa sa ulo sa tabunok nga walog,Mahisama sa unang hinog nga mga igos sa dili pa ang ting-init. Dihang dunay makakita niini, iya kining pupoon ug kaonon dayon.  Nianang adlawa si Jehova sa mga panon mahisamag mahimayaong korona ug matahom nga girnalda* alang sa mga nahibilin sa iyang katawhan.+  Ug hatagan niya ug espiritu sa hustisya ang usa nga naglingkod sa paghukom ug mahimo siyang tinubdan sa kusog alang niadtong mga nagdepensa sa ganghaan batok sa pag-atake sa kaaway.+   Ug kini sila usab nahisalaag tungod sa bino;Tungod sa ilang mga alkoholikong ilimnon sila nagbaragbarag. Ang saserdote ug propeta nahisalaag tungod sa alkoholikong ilimnon;Tungod sa bino sila nangalibog,Ug sila nagbaragbarag tungod sa ilang alkoholikong ilimnon;Ang ilang panan-awon nagpahisalaag kanila,Ug sila nagpalingpaling sa ilang paghukom.+   Kay ang ilang mga lamesa napunog makaluod nga sinuka—Walay dapit nga walay sinuka.   Kinsay hatagan sa usa ug kahibalo,Ug kang kinsa ipatin-aw sa usa ang mensahe? Niadto bang mga bag-o lang nalutas sa gatas,Niadtong bag-o lang gipahilayo gikan sa mga suso? 10  Kay kini “pulos na lang sugo, pulos na lang sugo,Pulos na lang sukdanan, pulos na lang sukdanan,*+Diyutayng tambag dinhi, diyutayng tambag didto.” 11  Busa pinaagi niadtong mga nganga ug sinultihan* ug mga langyawg pinulongan, siya makigsulti niini nga katawhan.+ 12  Kas-a giingnan niya sila: “Kini ang pahulayanan. Papahulaya ang gikapoy; kini ang dapit nga makapahayahay,” apan wala sila mamati.+ 13  Busa alang kanila ang pulong ni Jehova maoy: “Pulos na lang sugo, pulos na lang sugo,Pulos na lang sukdanan, pulos na lang sukdanan,*+Diyutayng tambag dinhi, diyutayng tambag didto,”Aron dihang sila maglakaw,Sila mangapandol ug mahayangUg mabalian ug malit-agan ug madakpan.+ 14  Busa pamati sa pulong ni Jehova, kamong mga hambogiro,Kamong mga magmamando niining katawhan sa Jerusalem, 15  Kay miingon mo: “Kami nakigsaad uban sa Kamatayon,+Ug naghimo mig kasabotan* uban sa Lubnganan.* Dihang moagi ang nagbul-og nga baha,Kini dili moabot kanamo,Kay gihimo namong dangpanan ang bakakUg nagtago mi sa kabakakan.”+ 16  Busa kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Ania, nagbutang kog sinulayang bato ingong pundasyon sa Zion,+Ang bililhong batong pamag-ang*+ sa usa ka lig-ong pundasyon.+ Walay usa nga nagpasundayag ug pagtuo ang malisang.+ 17  Ug himoon nako ang hustisya ingong pising pangsukod+Ug ang pagkamatarong ingong nibel.*+ Ang ulan nga yelo magpapha sa dangpanan sa kabakakan,Ug ang katubigan mobaha sa tagoanang dapit. 18  Ang inyong pakigsaad uban sa Kamatayon mabungkag,Ug ang inyong kasabotan sa Lubnganan* mapakyas.+ Dihang ang nagbul-og nga baha moagi,Kamo dugmokon niini. 19  Sama ka subsob sa pag-agi niini,Kini magbanlas kaninyo;+Kay kini moagi matag buntag,Sa maadlaw ug sa magabii. Ang kalisang lang ang magpasabot kanila sa ilang nadunggan.”* 20  Kay ang higdaanan mubo kaayo aron makatuyhad,Ug ang hinablon nga habol gamay kaayo aron ibukot. 21  Kay si Jehova motindog sama nga didto sa Bukid sa Perazim;Siya molihok sama nga didto sa walog* duol sa Gabaon,+Aron iyang himoon ang iyang buhat​—⁠ang iyang katingad-anang buhat⁠—Ug aron iyang buhaton ang iyang buhat​—⁠ang iyang talagsaong buhat.+ 22  Karon ayaw pagtamay,+Aron ang inyong mga gapos dili pahugtan ug samot,Kay nadungog nako gikan sa Soberanong Ginoo, si Jehova sa mga panon,Nga gihukom na ang usa ka pagpuo sa tibuok yuta.+ 23  Pamati mo ug patalinghog sa akong tingog;Paminaw ug pamati sa akong isulti. 24  Tibuok adlaw bang magdaro ang magdadaro una siya magpugas ug binhi? Magsige na lang ba siyag bungkag ug karas sa iyang yuta?+ 25  Dili ba dihang mapatag na niya ang ibabaw niini,Magsabwag na siyag itom nga cumino ug magsabod ug ordinaryong cumino,Ug dili ba magtanom siyag trigo, dawa, ug sebada sa mga dapit niiniUg espelta+ sa palibot niini? 26  Kay Siya nagtudlo* kaniya sa hustong paagi;Ang iyang Diyos nagtudlo kaniya.+ 27  Kay ang itom nga cumino dili ginadugmok pinaagig panggiok nga balsa,+Ug ang ordinaryong cumino dili ginapaligsan sa ligid sa karomata. Hinunoa, ang itom nga cumino ginalupak pinaagig bunal,Ug ang ordinaryong cumino pinaagig sungkod. 28  Ginadugmok ba sa usa ka tawo ang lugas nga himoonon ug tinapay? Dili, dili niya kini sigehan ug giok;+Ug dihang iya kining paligsan sa ligid sa iyang karomata nga giguyod ug mga kabayo,Dili niya kini dugmokon.+ 29  Kini usab naggikan kang Jehova sa mga panon,Kansang tambag* maayo gyod kaayoUg kansang mga kalamposan* talagsaon.+

Mga Footnote

Dayag nga nagtumong sa Samaria, ang kaulohang siyudad.
O “mapahitas-ong; garbosong.”
O “mapahitas-ong; garbosong.”
Iningles, garland.
O “Pulos na lang pising pangsukod, pulos na lang pising pangsukod.”
Literal, “ngabil.”
O “Pulos na lang pising pangsukod, pulos na lang pising pangsukod.”
O posible, “nagpahinabo mig panan-awon.”
O “Sheol.” Tan-awa sa Glossary.
Tan-awa sa Glossary.
O “tunton.”
O “Sheol.” Tan-awa sa Glossary.
O posible, “Dihang sila makasabot, sila malisang pag-ayo.”
O “ubos nga patag.”
O “nagdisiplina; nagsilot.”
O “katuyoan.”
O “kansang praktikal nga kaalam.”