Isaias 63:1-19

  • Panimalos ni Jehova sa kanasoran (1-6)

  • Maunongong gugma ni Jehova kaniadto (7-14)

  • Pag-ampo sa paghinulsol (15-19)

63  Kinsa kining nagsingabot gikan sa Edom,+Gikan sa Bozra+ nga ang mga besti hayag ug kolor,*Nga nagsul-ob ug halangdong besti,Nga nagmartsa uban ang iyang dakong gahom? “Ako kini, ang Usa nga nagsulti sa pagkamatarong,Ang Usa nga dunay dakong gahom sa pagluwas.”   Nganong pula man ang imong besti,Ug nganong ang imong mga sapot sama man nianang sa usa nga nagtamaktamak sa pug-anag bino?+   “Ako ray nagtamaktamak sa pug-anag bino.* Walay usa gikan sa mga katawhan ang uban kanako. Padayon kong nagtamaktamak kanila sa akong kasuko,+Ug padayon kong nagyatakyatak kanila sa akong kapungot. Ang akong mga besti napiskan sa ilang dugo,Ug namansahan nako ang tanan nakong besti.   Kay ang adlaw sa panimalos ania sa akong kasingkasing,+Ug ang tuig sa akong mga linukat miabot na.   Mitan-aw ko, apan walay mitabang;Nahigawad ko nga walay usa nga mitanyag ug tabang. Busa ang akong bukton nagdalag kaluwasan,*+Ug ang akong kaugalingong kapungot nagtabang kanako.   Sa akong kasuko giyatakan nako ang mga katawhan,Gihubog nako sila sa akong kapungot+Ug gibubo nako sa yuta ang ilang dugo.”   Hisgotan nako ang mga buhat sa maunongong gugma ni Jehova,Ang dalayegong mga buhat ni Jehova,Tungod sa tanang gibuhat ni Jehova alang kanato,+Ang daghang maayong butang nga iyang gibuhat alang sa panimalay ni Israel,Sumala sa iyang kaluoy ug sa iyang dakong maunongong gugma.   Kay siya miingon: “Sa pagkatinuod sila akong katawhan, mga anak nga magmaunongon* kanako.”+ Busa siya nahimong ilang Manluluwas.+   Siya nasakitan sa tanan nilang kasakit.+ Ug ang iyang kaugalingong mensahero* nagluwas kanila.+ Tungod sa iyang gugma ug kaluoy iya silang gilukat,+Ug sa tanang adlaw kanhi iya silang gisakwat ug gidala.+ 10  Apan sila misukol+ ug gipaguol nila ang iyang balaang espiritu.+ Busa nahimo siyang ilang kaaway,+Ug siya nakig-away kanila.+ 11  Ug nahinumdom sila sa mga adlaw kanhi,Sa mga adlaw ni Moises nga iyang alagad: “Asa na man ang Usa nga nagpatabok kanila sa dagat+ uban sa mga magbalantay sa iyang panon?+ Asa na man ang Usa nga nagbutang sa Iyang balaang espiritu diha kaniya,+ 12  Ang Usa nga naggiya sa tuong kamot ni Moises pinaagi sa Iyang mahimayaong bukton,+Ang Usa nga nagpikas sa katubigan sa ilang atubangan+Aron maghimog walay kataposang ngalan alang sa iyang kaugalingon,+ 13  Ang Usa nga nagpalakaw kanila latas sa nagbul-og* nga katubigan,Mao nga nakalakaw sila nga wala mapandol,Samag kabayo diha sa kapatagan?* 14  Sama nga ang kahayopan molugsong sa patag,Ang espiritu ni Jehova naghatag kanilag kapahulayan.”+ Ingon niini ang imong pagtultol sa imong katawhan,Aron makahimo kag halangdong* ngalan alang sa imong kaugalingon.+ 15  Dungaw gikan sa langit ug lantawGikan sa imong halangdong puloy-anan sa pagkabalaan ug himaya.* Asa na man ang imong kasibot ug ang imong pagkagamhanan,Ang imong naukay nga mga pagbati*+ ug ang imong kaluoy?+ Gihikaw nimo kini kanako. 16  Kay ikaw ang among Amahan;+Bisan tuod wala makaila si Abraham kanamoUg wala usab makaila si Israel kanamo,Ikaw, Oh Jehova, ang among Amahan. Ang imong ngalan ang among Manlulukat sukad pa kaniadto.+ 17  Oh Jehova, nganong gitugotan* nimo nga mahisalaag mi gikan sa imong mga dalan? Nganong gitugotan* nimong motig-a ang among kasingkasing, maong wala na mi mahadlok kanimo?+ Balik, alang sa imong mga alagad,Ang mga tribo sa imong panulondon.+ 18  Ang imong balaang katawhan nanag-iya niini sa mubong panahon. Giyatakan sa among mga kaaway ang imong sangtuwaryo.+ 19  Sa taas nga panahon nahisama mi niadtong wala nimo mandoi,Sama niadtong wala gyod tawga sa imong ngalan.

Mga Footnote

O posible, “hayag-pula.”
Pormag pasong nga pug-anag bino.
O “naghatag nakog kadaogan.”
O “nga dili magluib.”
O “ang anghel nga gikan sa iyang atubangan.”
O “sa lawom.”
O “kamingawan?”
O “matahom nga.”
O “katahom.”
Literal, “Ang pagkaukay sa imong kahiladmang mga bahin.”
O “gipahinabo.”
Literal, “gihimo.”