Isaias 42:1-25

  • Alagad sa Diyos ug ang iyang buluhaton (1-9)

    • ‘Jehova ang akong ngalan’ (8)

  • Bag-ong awit sa pagdayeg kang Jehova (10-17)

  • Ang Israel buta ug bungol (18-25)

42  Kini ang akong alagad+ nga akong gipaluyohan! Ang akong pinili+ ug giuyonan!+ Gihatag nako kaniya ang akong espiritu;+Siya magpahamtang ug hustisya sa kanasoran.+   Dili siya mosinggit o mopatugbaw sa iyang tingog,Ug dili niya ipadungog ang iyang tingog diha sa dalan.+   Dili niya balion ang buak nga tangbo,Ug dili niya palongon ang nagkaawop nga pabilo.+ Matinumanon niyang ipahamtang ang hustisya.+   Dili siya maawop o mahugno hangtod nga iyang mapatunhay ang hustisya sa yuta;+Ug ang mga isla padayong maghulat sa iyang balaod.*   Kini ang giingon sa matuod nga Diyos, si Jehova,Ang Maglalalang sa kalangitan ug ang Usa nga nagbuklad niini,+Ang Usa nga nagpahimutang sa yuta ug sa abot niini,+Ang Usa nga naghatag ug gininhawa sa katawhan ibabaw niini+Ug espiritu* niadtong mga naglakaw diha niana:+   “Ako, si Jehova, nagtawag kanimo sa pagkamatarong;Gigunitan nako ang imong kamot. Panalipdan ka nako ug ihatag ingong pakigsaad alang sa katawhan+Ug ingong kahayag sa kanasoran,+   Aron pabukhon nimo ang mga mata sa buta,+Aron pagulaon sa bilanggoan ang binilanggoUg kadtong mga naglingkod sa kangitngit.+   Ako si Jehova. Kana ang akong ngalan;Dili nako ihatag* kang bisan kinsa ang akong himaya,Ug dili nako ihatag ang akong pagdayeg ngadto sa kinulit nga mga larawan.+   Tan-awa, ang unang mga butang natuman na;Karon magpahayag kog bag-ong mga butang. Sa dili pa kini motungha, isulti nako kini kaninyo.”+ 10  Awiti si Jehova ug bag-ong awit,+Awit sa pagdayeg kaniya gikan sa mga kinatumyan sa yuta,+Kamong nagalawig sa dagat ug ang tanang linalang nga anaa niini,Kamong mga isla ug mga molupyo niini.+ 11  Patugbawa sa ilang tingog ang kamingawan ug ang mga siyudad niini,+Ang mga tolda diin nagpuyo ang Kedar.+ Pahugyawa sa kalipay ang mga molupyo sa batoong mga dapit;Pasinggita sila gikan sa tumoy sa kabukiran. 12  Pahimayaa sila kang JehovaUg ipapahayag kanila diha sa mga isla ang iyang kadayeganan.+ 13  Si Jehova mogula samag tawong gamhanan.+ Naghinamhinam siyang molihok samag manggugubat.+ Mosinggit siya, oo, siya mosinggit sa pagpakiggubat;Ipakita niya nga mas gamhanan siya kay sa iyang mga kaaway.+ 14  “Nagpakahilom ko sa taas nga panahon. Nagpabilin kong walay timik ug gipugngan nako ang akong kaugalingon. Samag babayeng nanganak,Ako moagulo, mohangos, ug mohingahinga sa samang higayon. 15  Hapayon nako ang kabukiran ug kabungtoranUg palayaon nako ang tanang tanom niini. Himoon nakong mga isla* ang kasubaanUg pamalahon nako ang mga linaw sa tubig nga punog tangbo.+ 16  Tultolan nako ang mga buta sa dalan nga wala nila mahibaloi+Ug pataakon nako sila sa mga alagianan nga dili nila sinati.+ Ang kangitngit sa ilang atubangan himoon nakong kahayag+Ug ang gansangong yuta akong patagon.+ Kini ang akong buhaton alang kanila, ug dili nako sila biyaan.” 17  Sila mapildi ug maulawan pag-ayo,Kadtong nagasalig sa kinulit nga mga larawan,Kadtong nag-ingon sa metal nga mga estatuwa:* “Kamo ang among mga diyos.”+ 18  Pamati, kamong mga bungol;Tan-aw, kamong mga buta.+ 19  Kinsa ang buta gawas sa akong alagad,Ug kinsa ang bungol kaayo sama sa mensahero nga akong gipadala? Kinsa ang buta kaayo sama sa usa nga gigantihan,Buta kaayo sama sa alagad ni Jehova?+ 20  Nakakita kag daghang butang, apan wala ka magpadayon sa pagbantay. Gibuksan nimo ang imong mga igdulungog, apan wala ka mamati.+ 21  Tungod sa iyang pagkamatarong,Si Jehova nalipay sa pagtuboy sa balaod* ug sa paghimo niining mahimayaon. 22  Apan kini nga katawhan giagawan ug gipanguhaag mga butang;+Silang tanan nabitik sa mga gahong ug gitagoan sa mga bilanggoan.+ Sila giagawan ug walay moluwas kanila,+Ug gipanguhaan silag mga butang ug walay moingon: “Iuli kana!” 23  Kinsa kaninyo ang mamati niini? Kinsa ang motagad ug maminaw alang sa umaabot nga panahon? 24  Kinsay nagtugyan kang Jacob aron panguhaag mga butangUg kang Israel ngadto sa mga nagapangagaw? Dili ba si Jehova man, ang Usa nga kaniya kita nakasala? Sila midumili sa pagsubay sa Iyang mga dalan,Ug dili nila tumanon ang Iyang balaod.*+ 25  Busa Iyang gibubo kaniya ang iyang kapungot,Ang iyang kasuko ug ang kapintas sa gubat.+ Giut-ot niini ang tanang anaa sa iyang palibot, apan wala siya magtagad.+ Misilaob kini batok kaniya, apan wala niya kini panumbalinga.+

Mga Footnote

O “instruksiyon.”
Tan-awa sa Glossary.
O “ipaambit.”
O “baybayon.”
O “hinulma nga mga estatuwa.”
O “instruksiyon.”
O “instruksiyon.”