Isaias 10:1-34

  • Kamot sa Diyos batok sa Israel (1-4)

  • Asirya—bunal sa kasuko sa Diyos (5-11)

  • Silot sa Asirya (12-19)

  • Nahibilin sa Jacob mobalik (20-27)

  • Hukman sa Diyos ang Asirya (28-34)

10  Alaot kadtong mga nagahimog makadaot nga mga regulasyon,+Kadtong kanunayng naghimog mapig-otong mga mando,   Aron isalikway ang legal nga kaso sa mga kabos,Aron hikawan ug hustisya ang mga ubos taliwala sa akong katawhan,+Nga giagawan ang mga babayeng baloMaingon man ang mga bata nga wala nay amahan!*+   Unsay inyong buhaton sa adlaw sa paghukom,*+Dihang moabot ang kalaglagan gikan sa layo?+ Kang kinsa mo modangop alang sa tabang,+Ug asa ninyo ibilin ang inyong bahandi?*   Walay mahibilin gawas sa paghupo taliwala sa mga binilanggoO sa pagkapukan taliwala sa mga pinatay. Tungod niining tanan, ang iyang kasuko wala mawala,Apan nagtuy-od gihapon ang iyang kamot sa paghampak.+   “Tan-awa! ang Asiryanhon,+Ang bunal aron ipakita ang akong kasuko+Ug ang sungkod sa ilang kamot alang sa akong pagsilot!   Ipadala nako siya batok sa apostatang nasod,+Batok sa katawhan nga nakapasuko nako pag-ayo;Sugoon nako siya sa pagkuhag daghan kaayong inagawUg sa pagyatak kanila samag lapok sa kadalanan.+   Apan dili ingon niini ang iyang intensiyonUg lahi ang plano sa iyang kasingkasing;Kay anaa sa iyang kasingkasing ang pagpuo,Ang paglaglag sa daghang nasod, dili diyutay lang.   Kay siya miingon,‘Dili ba hari man tanan ang akong mga prinsipe?+   Dili ba ang Calno+ sama ra sa Carkemis?+ Dili ba ang Hamat+ sama sa Arpad?+ Dili ba ang Samaria+ sama sa Damasco?+ 10  Gipildi nako ang mga gingharian sa walay pulos nga mga diyos,Kansang kinulit nga mga larawan mas daghan pa kay sa iya sa Jerusalem ug Samaria!+ 11  Dili ba usab nako buhaton sa Jerusalem ug sa mga idolo niiniAng gibuhat nako sa Samaria ug sa walay pulos nga mga diyos niini?’+ 12  “Dihang taposon ni Jehova ang tanan niyang buhat sa Bukid sa Zion ug sa Jerusalem, Iyang* silotan ang hari sa Asirya tungod sa iyang bugalbugalong kasingkasing ug sa iyang magarbohon ug mapahitas-ong tinan-awan.+ 13  Kay siya miingon,‘Himoon nako kini pinaagi sa kusog sa akong kamotUg pinaagi sa akong kaalam, kay ako maalamon. Kuhaon nako ang mga utlanan sa mga katawhan+Ug ilogon ang ilang mga bahandi,+Ug sakopon nako ang mga molupyo samag usa nga gamhanan.+ 14  Samag tawo nga nagkab-ot ug salag,Sakmiton sa akong kamot ang mga bahandi sa mga katawhan;Ug sama sa usa nga nagtigom ug mga itlog nga gibiyaan,Tigomon nako ang tibuok yuta! Walay usa nga magkapakapa sa iyang mga pako o magbuka sa iyang baba o magtuwittuwit.’” 15  Bayawon ba sa atsa ang iyang kaugalingon ibabaw sa usa nga nagputol pinaagi niini? Bayawon ba sa gabas ang iyang kaugalingon ibabaw sa usa nga naggabas pinaagi niini? Mawarawara ba sa sungkod+ ang usa nga nag-isa niini? O maisa ba sa bunal ang usa nga dili gama sa kahoy? 16  Busa ang matuod nga Ginoo, si Jehova sa mga panon,Magpahinabo nga ang iyang tambok nga mga tawo mohugo,+Ug ilalom sa iyang himaya magpadilaab siyag kalayo.+ 17  Ang Kahayag+ sa Israel mahimong kalayo,+Ug ang iyang Balaang Usa mahimong siga;Kini modilaab ug mout-ot sa iyang mga bunglayon ug mga tunokong tanom sa usa lang ka adlaw. 18  Bug-os niyang wagtangon ang himaya sa iyang lasang ug mga prutasan;Mahisama kini sa paghugo sa usa ka masakitong tawo.+ 19  Ang mahibilin sa mga kahoy sa iyang lasangDiyutay kaayo nga kini malista lang sa usa ka bata. 20  Nianang adlawa kadtong mga mahibilin sa IsraelUg kadtong mga maluwas sa panimalay ni JacobDili na mosalig sa usa nga naghampak kanila;+Apan sila mosalig kang Jehova,Ang Balaang Usa sa Israel, uban ang pagkamatinumanon. 21  Usa ka nahibilin lang ang mobalik,Ang nahibilin ni Jacob, ngadto sa Diyos nga Gamhanan.+ 22  Kay bisag ang imong katawhan, Oh Israel,Maoy sama sa balas sa dagat,Usa ka nahibilin lang kanila ang mobalik.+ Gihukom na ang usa ka pagpuo,+Ug ang hustisya* motabon kanila.+ 23  Oo, ang pagpuo nga gikahukom sa Soberanong Ginoo, si Jehova sa mga panon,Ipahamtang sa tibuok yuta.+ 24  Busa kini ang giingon sa Soberanong Ginoo, si Jehova sa mga panon: “Ayawg kahadlok, akong katawhan nga nagpuyo sa Zion, tungod sa Asiryanhon, kinsa naghampak kaninyo pinaagig bunal ug nagbakyaw sa iyang sungkod+ batok kaninyo sama sa gihimo sa Ehipto.+ 25  Kay hapit na gyong matapos ang pagsilot; tungod sa akong kasuko kanila, sila malaglag.+ 26  Si Jehova sa mga panon molatigo kaniya,+ sama niadtong gipildi niya ang Midian sa may batong Oreb.+ Ug ang iyang sungkod ituy-od ibabaw sa dagat, ug iya kining iisa sama sa iyang gihimo sa Ehipto.+ 27  Nianang adlawa ang iyang luwan kuhaon gikan sa imong abaga,+Ug ang iyang yugo gikan sa imong liog,+Ug ang yugo maguba+ tungod sa lana.” 28  Miatake siya sa Aiat;+Miagi siya sa Migron;Sa Mikmas+ niya gibutang ang iyang mga dala. 29  Milabang sila sa tabokanan sa suba;Nagpalabay sila sa kagabhion sa Geba;+Ang Rama mikurog, ang Gibea+ ni Saul mikalagiw.+ 30  Tuaw ug siyagit, Oh anak nga babaye sa Galim! Paminaw, Oh Laisa! Oh makaluluoy nga Anatot!+ 31  Ang Madmena miikyas. Ang mga molupyo sa Gebim nangitag silonganan. 32  Niining adlawa mismo siya mohunong sa Nob.+ Iyang gikumoan ang bukid sa anak nga babaye sa Zion,Ang bungtod sa Jerusalem. 33  Tan-awa! Ang matuod nga Ginoo, si Jehova sa mga panon,Nagputol sa mga sanga ug gipahagsa kini;+Ang kinatas-ang mga kahoy gipamutol,Ug ang mga mapahitas-on gipaubos. 34  Iyang gihagbas ang kalibonan sa lasang pinaagig puthaw nga himan,*Ug ang Lebanon mapukan pinaagi sa usa nga gamhanan.

Mga Footnote

O “ang mga wala nay ginikanan!”
O “pagsilot.”
O “himaya?”
Literal, “Akong.”
O “pagsilot.”
O “pinaagig atsa.”