Isaias 13:1-22

  • Pahayag batok sa Babilonya (1-22)

    • Adlaw ni Jehova duol na! (6)

    • Babilonya pukanon sa mga Medianhon (17)

    • Babilonya dili na gyod puy-an (20)

13  Usa ka pahayag batok sa Babilonya+ nga nakita ni Isaias+ nga anak ni Amoz diha sa panan-awon:   “Pagpatindog ug usa ka ilhanan*+ diha sa batoong bukid. Tawga sila, senyasi sa imong kamot,Aron sila mangadto sa mga ganghaan sa mga halangdon.   Nagpagula kog mando ngadto sa akong mga tinudlo.*+ Gitawag nako ang akong mga manggugubat sa pagpahayag sa akong kasuko,Ug sila magarbohong nagsadya.   Pamati! Dunay panon sa katawhan sa kabukiran;Ang kabanha niini sama nianang sa daghang katawhan! Pamati! Dunay kaguliyang sa mga gingharian,Sa kanasoran nga nagkatigom!+ Si Jehova sa mga panon nagtigom sa kasundalohan alang sa gubat.+   Sila naggikan sa layo nga yuta,+Gikan sa kinatumyan sa kalangitan,Si Jehova ug ang mga hinagiban sa iyang kasuko,Sa paglaglag sa tibuok yuta.+   Pagminatay, kay ang adlaw ni Jehova duol na! Kini moabot ingong kalaglagan gikan sa Labing Gamhanan.+   Mao nga ang tanang kamot manghuyhoy,Ug ang kasingkasing sa tanang tawo matunaw sa kahadlok.+   Ang katawhan mangalisang.+ Sila magkurogkurog ug mag-antos sa kasakit,Sama sa babaye nga nagbati. Sila magtinan-away sa kahadlok,Nga ang ilang mga nawong mamula sa hilabihang kasakit.   Tan-awa! Ang adlaw ni Jehova nagsingabot,Usa ka adlaw nga pintas, uban ang mabangis ug nagsilaob nga kasuko,Aron himoong makahahadlok ang yuta,+Ug aron laglagon ang mga makasasala sa yuta. 10  Kay ang mga bituon sa kalangitan ug ang ilang mga konstelasyon*+Dili mopadan-ag sa ilang kahayag;Ang adlaw mongitngit sa pagsubang niini,Ug ang bulan dili mopadan-ag sa kahayag niini. 11  Papanubagon nako ang gipuy-ang yuta tungod sa pagkadaotan niini,+Ug ang mga daotan tungod sa ilang kasaypanan. Taposon nako ang garbo sa mga mapangahason,Ug ipaubos nako ang pagkamapahitas-on sa mga tigdaogdaog.+ 12  Ipahinabo nako nga ang tawo mas nihit kay sa dinalisay nga bulawan,+Ug ang mga tawo mas nihit kay sa bulawan sa Opir.+ 13  Mao nga ipahinabo nako nga ang kalangitan mauyog,Ug ang yuta matay-og sa nahimutangan niini+Sa mabangis nga kasuko ni Jehova sa mga panon sa adlaw sa iyang nagsilaob nga kasuko. 14  Sama sa gasela nga giayam ug sama sa panon sa mga hayop nga walay magbalantay,Ang matag usa mobalik sa iyang kaugalingong katawhan;Ang matag usa mokalagiw ngadto sa iyang kaugalingong yuta.+ 15  Ang matag usa nga makaplagan duslakon,Ug ang matag usa nga masakpan mamatay sa espada.+ 16  Ang ilang mga anak dugmokon sa ila mismong atubangan,+Ang ilang mga balay panguhaan ug mga butang,Ug ang ilang mga asawa panglugoson. 17  Patindogon nako batok kanila ang mga Medianhon,+Kinsa nag-isip nga ang plata walay biliUg kinsa dili malipay sa bulawan. 18  Ang ilang mga pana magdugmok sa mga batan-ong lalaki;+Dili sila maluoy sa bunga sa tagoangkanO sa mga bata. 19  Ug ang Babilonya, ang labing mahimayaon* sa mga gingharian,+Ang katahom ug garbo sa mga Caldeanhon,+Mahisama sa Sodoma ug Gomora dihang gipukan kini sa Diyos.+ 20  Siya dili na gayod pagapuy-anO mahimong puy-anan latas sa tanang kaliwatan.+ Wala nay Arabo nga magpatindog sa iyang tolda didto,Ug wala nay mga magbalantay nga magpapahulay sa ilang panon sa kahayopan didto. 21  Mohigda didto ang mga linalang sa desyerto;Ang ilang mga balay mapunog bukaw.* Mopuyo didto ang mga ostrich,+Ug magluksolukso didto ang ihalas nga mga kanding.* 22  Ang mga mananap mouwang diha sa iyang mga torre,Ug ang mga irong ihalas mouwang diha sa iyang nindot nga mga palasyo. Duol na ang iyang panahon, ug ang iyang mga adlaw dili na magdugay.”+

Mga Footnote

O “ilhanang tukon.”
Literal, “binalaan.”
Literal, “ilang mga Kesil,” lagmit nagtumong sa Orion ug sa palibot nga mga konstelasyon.
O “ang dekorasyon.”
Iningles, eagle owl.
O posible, “ang pormag kanding nga mga demonyo.”