Isaias 29:1-24

  • Alaot ang Ariel! (1-16)

    • Gihukman ang pag-alagad nga kutob lang sa pulong (13)

  • Bungol makadungog; ug buta makakita (17-24)

29  “Alaot ang Ariel,* ang Ariel, ang siyudad diin nagkampo si David!+ Ipadayon kini kada tuig;Ipadayon ang pagsaulog sa mga pista.+   Apan magpahinabo kog kalisdanan sa Ariel,+Ug duna unyay pagbangotan ug pagminatay,+Ug alang kanako siya mahisamag abohan sa halaran sa Diyos.+   Magkampo ko sa imong palibot batok kanimo,Ug likosan ka nakog koral nga mga ugsokUg maghimo kog mga bungdo nga pang-atake batok kanimo.+   Ikaw ipaubos;Gikan sa yuta ikaw mosulti,Ug masapawan sa abog ang imong ipanulti. Ang imong tingog daw maggikan sa yuta+Sama sa tingog sa usa ka espiritista,Ug ang imong mga pulong daw hinagawhaw gikan sa abog.   Ang imong daghang kaaway* mahisamag pinong abog,+Ang panon sa mga tigdaogdaog mahisamag gipadpad nga tahop.+ Ug kini kalit kaayong mahitabo.+   Iliso ni Jehova sa mga panon ang iyang pagtagad nganha kanimoUban sa dalugdog ug linog ug sa grabeng kabanha,Uban sa unos ug kusog nga bagyo ug sa nagaut-ot nga kalayo.”+   Unya ang tanang kanasoran nga nakiggubat sa Ariel+—Kadtong tanan nga nakiggubat kaniya,Ang mga torre nga gigamit sa pag-atake kaniya,Ug kadtong mga naghatag kaniyag kalisdanan⁠—Mahisamag damgo, usa ka panan-awon sa kagabhion.   Oo, mahisama kini sa usa nga gigutom nga nagdamgo nga siya nagkaon,Apan momata siya nga gigutom,Ug sa usa nga giuhaw nga nagdamgo nga siya nag-inom,Apan momata siya nga gikapoy ug giuhaw. Ingon niini ang mahitabo sa tanang kanasoranNga nakiggubat sa Bukid sa Zion.+   Angay kamong matingala ug mahibulong;+Taboni ang inyong mga mata aron dili mo makakita.+ Sila nangahubog, apan dili sa bino;Sila nagbaragbarag, apan dili tungod sa alkoholikong ilimnon. 10  Kay gipahinanok mo ni Jehova;+Iyang gipiyong ang inyong mga mata, ang mga propeta,+Ug iyang gitabonan ang inyong mga ulo, ang mga bisyonaryo.+ 11  Alang kaninyo ang matag panan-awon nahisamag mga pulong sa giselyohan nga basahon.+ Dihang ihatag nila kini sa usa nga makabasa ug ingnon siya: “Palihog basaha kinig kusog,” siya moingon: “Dili nako kini mabasa kay selyado kini.” 12  Ug dihang ihatag nila ang basahon sa usa nga dili makabasa ug ingnon siya: “Palihog basaha kini,” siya moingon: “Dili ko makamaong mobasa.” 13  Si Jehova miingon: “Kini nga katawhan miduol kanako pinaagi lang sa ilang babaUg sila nagpasidungog kanako pinaagi sa ilang mga ngabil,+Apan ang ilang kasingkasing layo kanako;Ug ang ilang kahadlok kanako base lang sa mga sugo sa mga tawo nga gitudlo kanila.+ 14  Busa ako ang Usa nga maghimo pag-usab ug katingalahang mga butang labot niini nga katawhan,+Daghang katingalahang mga butang;Ug ang kaalam sa ilang mga tawong maalamon mahanaw,Ug ang pagsabot sa ilang mga tawong maayog salabotan mawala.”+ 15  Alaot kadtong mga naningkamot sa pagtago sa ilang mga plano* gikan kang Jehova.+ Ang ilang mga buhat gihimo diha sa ngitngit nga dapit,Samtang sila nag-ingon: “Kinsa may makakita kanato? Kinsay mahibalo sa atong ginabuhat?”+ 16  Ginatuis gyod ninyo ang mga butang!* Angay bang isipon ang magkukulon nga sama ra sa yutang kulonon?+ Moingon ba ang binuhat bahin sa magbubuhat niini: “Wala ko niya buhata”?+ Ug moingon ba ang giumol bahin sa mag-uumol niini: “Wala siyay pagsabot”?+ 17  Sa dili na madugay, ang Lebanon mahimong usa ka prutasan,+Ug ang prutasan isipon nga usa ka lasang.+ 18  Nianang adlawa ang mga bungol makadungog sa mga pulong sa basahon,Ug gikan sa kangiob ug sa kangitngit ang mga mata sa mga buta makakita.+ 19  Ang mga maaghop* magsadya pag-ayo kang Jehova,Ug ang mga kabos sa katawhan magmalipayon sa Balaang Usa sa Israel.+ 20  Kay mawala na ang tigdaogdaog,Ang hambogiro modangat sa iyang kataposan,Ug ang tanan nga nagpadayong alisto sa pagbuhat ug kadaot pagalaglagon,+ 21  Kadtong naghimo sa uban nga sad-an pinaagig kabakakan,Nga nagbutang ug mga bitik batok sa tigdepensa* sa ganghaan sa siyudad,+Ug naghikaw ug hustisya sa matarong pinaagig mga argumento nga walay basehanan.+ 22  Busa kini ang giingon ni Jehova, kinsa nagtubos kang Abraham,+ sa panimalay ni Jacob: “Dili na gayod maulaw si Jacob,Ug dili na mangluspad ang iyang nawong.*+ 23  Kay dihang iyang makita sa iyang palibot ang iyang mga anak,Nga buhat sa akong mga kamot,+Ilang balaanon ang akong ngalan;Oo, balaanon nila ang Balaang Usa ni Jacob,Ug mahingangha sila sa Diyos sa Israel.+ 24  Kadtong mga masukihon makabaton ug pagsabot,Ug kadtong mga nagreklamo makadawat ug instruksiyon.”

Mga Footnote

Posibleng kahulogan, “Ang Abohan sa Halaran sa Diyos,” nga dayag nga nagtumong sa Jerusalem.
Literal, “estranyo.”
O “tambag.”
O “Pagkahiwi ninyo!”
O “mapainubsanon.”
Literal, “sa usa nga nagabadlong.”
Tungod sa kaulaw ug kahigawad.