Isaias 36:1-22

  • Gisulong ni Senakerib ang Juda (1-3)

  • Gitamay sa Rabsake si Jehova (4-22)

36  Sa ika-14 nga tuig sa pagmando ni Haring Ezequias, si Senakerib nga hari sa Asirya+ misulong sa tanang pinarilang siyudad sa Juda ug giilog kini.+  Unya gipadala sa hari sa Asirya ang Rabsake*+ gikan sa Lakis+ uban ang dakong panon sa kasundalohan ngadto kang Haring Ezequias sa Jerusalem. Sila mipuwesto duol sa agianan sa tubig sa ibabaw nga linaw,+ nga didto sa dakong dalan paingon sa yuta sa tiglaba.+  Unya migawas si Eliakim+ nga anak ni Hilkias, nga tigdumala sa panimalay,* si Sebna+ nga sekretaryo, ug si Joa nga anak ni Asap nga tigrekord.  Busa ang Rabsake miingon: “Palihog, sultihi si Ezequias, ‘Kini ang giingon sa bantogang hari, ang hari sa Asirya: “Unsa may imong gisaligan?+  Miingon ka, ‘Duna koy estratehiya ug gahom sa pagpakiggubat,’ apan kana sulti ra nimo. Kinsa may imong gisaligan nga mangahas man ka sa pagsukol kanako?+  Tan-awa! Misalig ka niining buak nga tangbo, ang Ehipto, nga kon ang usa ka tawo manukod niini, kini modulot ug motusok sa iyang palad. Ingon niana ang Paraon nga hari sa Ehipto ngadto sa tanang nagasalig kaniya.+  Ug kon moingon mo kanako, ‘Kami misalig kang Jehova nga among Diyos,’ dili ba iyaha kadtong tag-as nga dapit ug mga halaran nga giwagtang ni Ezequias,+ samtang giingnan niya ang Juda ug Jerusalem, ‘Angay mong moyukbo atubangan niini nga halaran’?”’+  Busa karon pakigpusta, palihog, sa akong ginoong hari sa Asirya:+ Hatagan ka nakog 2,000 ka kabayo kon makapangita kag igong mangangabayo alang niini.  Nan, unsaon man nimo pagpildi bisan ang usa ka gobernador nga kinaubsan sa mga alagad sa akong ginoo nga kinahanglan pa man gani kang mosalig sa mga karo ug sa mga mangangabayo sa Ehipto? 10  Karon wala ba ko tugoti ni Jehova nga motungas niining yutaa aron laglagon kini? Si Jehova mismo miingon kanako, ‘Tungas niining yutaa ug laglaga kini.’” 11  Busa si Eliakim ug si Sebna+ ug si Joa miingon sa Rabsake:+ “Palihog, pakigsulti sa imong mga alagad sa pinulongang Aramaiko,*+ kay makasabot mi niana; ayaw pakigsulti kanamo sa pinulongan sa mga Hudiyo nga madungog sa katawhan nga anaa sa paril.”+ 12  Apan ang Rabsake miingon: “Alang lang ba diay sa imong ginoo ug kanimo nga gipadala ko sa akong ginoo sa pagsulti niining mga pulonga? Dili ba alang sab kini sa mga tawo nga naglingkod sa paril, kadtong sama ninyo nga mokaon sa kaugalingon nilang hugaw ug moinom sa kaugalingon nilang ihi?” 13  Unya ang Rabsake misultig kusog sa pinulongan sa mga Hudiyo:+ “Paminawa ninyo ang mensahe sa bantogang hari, ang hari sa Asirya.+ 14  Kini ang giingon sa hari, ‘Ayaw mog palimbong kang Ezequias, kay dili siya makaluwas kaninyo.+ 15  Ug ayawg tugoting madani mo ni Ezequias sa pagsalig kang Jehova+ pinaagi sa pag-ingon: “Luwason gayod kita ni Jehova, ug kini nga siyudad dili ihatag ngadto sa kamot sa hari sa Asirya.” 16  Ayaw mog pamati kang Ezequias, kay kini ang giingon sa hari sa Asirya: “Pakigdait kanako ug surender mo, ug ang matag usa kaninyo mokaon gikan sa kaugalingon niyang punoan sa ubas ug igos ug moinom sa tubig sa iyang kaugalingong gahong nga pondohanag tubig, 17  hangtod nga moabot ko aron dad-on mo sa yuta nga sama sa inyong kaugalingong yuta,+ usa ka yuta nga daghag lugas ug bag-ong bino, yuta nga daghag tinapay ug ubasan. 18  Ayaw mo pahisalaag kang Ezequias kon siya moingon, ‘Luwason kita ni Jehova.’ Duna bay mga diyos sa mga nasod nga nakaluwas sa ilang yuta gikan sa kamot sa hari sa Asirya?+ 19  Asa man ang mga diyos sa Hamat ug Arpad?+ Asa man ang mga diyos sa Separvaim?+ Ug naluwas ba nila ang Samaria gikan sa akong kamot?+ 20  Kinsa sa tanang diyos niini nga kayutaan ang nakaluwas sa ilang yuta gikan sa akong kamot, aron maghunahuna mo nga maluwas ni Jehova ang Jerusalem gikan sa akong kamot?”’”+ 21  Apan sila naghilom lang ug wala gyod motubag kaniya, kay sila gisugo sa hari, “Dili gyod mo motubag kaniya.”+ 22  Apan si Eliakim nga anak ni Hilkias, nga tigdumala sa panimalay,* si Sebna+ nga sekretaryo, ug si Joa nga anak ni Asap nga tigrekord nangadto kang Ezequias nga gisi ang mga besti ug gisulti kaniya ang giingon sa Rabsake.

Mga Footnote

O “ang pangulong tig-ipis.”
O “palasyo.”
O “Siryanhon.”
O “palasyo.”