Isaias 11:1-16

  • Matarong nga pagmando sa gamayng sanga ni Jese (1-10)

    • Lobo ug nating karnero mag-ubag puyo (6)

    • Yuta mapuno sa kahibalo bahin kang Jehova (9)

  • Napasig-uli ang nahibilin (11-16)

11  Mogitib ang usa ka gamayng sanga+ gikan sa tuod ni Jese,+Ug mamunga ang usa ka turok+ gikan sa iyang mga gamot.   Ug maanaa kaniya ang espiritu ni Jehova,+Ang espiritu sa kaalam+ ug sa pagsabot,Ang espiritu sa tambag ug sa pagkagamhanan,+Ang espiritu sa kahibalo ug sa pagkahadlok kang Jehova.   Ug siya malipay sa pagkahadlok kang Jehova.+ Dili siya mohukom sumala sa makita sa iyang mga mata,Ug dili siya mobadlong sumala lang sa madungog sa iyang mga dalunggan.+   Siya maghukom sa mga timawa uban ang pagkamatarong,*Ug siya magbadlong sa mga maaghop* sa yuta uban ang katul-id. Iyang hampakon ang yuta pinaagi sa bunal sa iyang baba+Ug patyon ang daotan pinaagi sa gininhawa* sa iyang mga ngabil.+   Ang pagkamatarong mao unya ang bakos sa iyang hawak,Ug ang pagkamatinumanon ang bakos sa iyang bat-ang.+   Ang lobo mopuyo kadiyot uban sa nating karnero,+Ug ang leopardo mohigda uban sa nating kanding,Ug ang nating baka ug ang leyon* ug ang pinatambok nga hayop magkauban;*+Ug gamayng bata ang manguna kanila.   Ang baka ug ang oso manibsib nga magkauban,Ug ang ilang mga nati mohigda nga magkauban. Ang leyon mokaon ug uhot* sama sa torong baka.+   Ang bata nga masuso magdula sa lungag sa kobra,Ang bata nga linutas mokuot sa buho sa lalang bitin.   Dili sila magpahinabog bisan unsang kadaot+O bisan unsang kagun-oban diha sa tibuok nakong balaang bukid,+Kay ang yuta mapuno gayod sa kahibalo bahin kang JehovaSama sa katubigan nga nagtabon sa dagat.+ 10  Nianang adlawa ang gamot ni Jese+ mobarog unya ingong ilhanan* alang sa mga katawhan.+ Ang kanasoran modangop kaniya alang sa giya,*+Ug ang iyang pahulayanan mahimong mahimayaon. 11  Nianang adlawa si Jehova motunol pag-usab sa iyang kamot, sa ikaduhang higayon, aron tigomon ang nahibilin sa iyang katawhan nga nahibilin gikan sa Asirya,+ Ehipto,+ Patros,+ Cus,+ Elam,+ Sinar,* Hamat, ug sa mga isla sa dagat.+ 12  Siya magpatindog ug usa ka ilhanan* alang sa kanasoran ug magtigom sa mga natibuagsa sa Israel,+ ug iyang tigomon ang mga natibulaag sa Juda gikan sa upat ka suok sa yuta.+ 13  Ang pagkaselos sa Epraim mahanaw,+Ug kadtong mga mobatok sa Juda pagalaglagon. Ang Epraim dili magselos sa Juda,Ug ang Juda dili mobatok sa Epraim.+ 14  Ug sila mosulong sa mga bakilid* sa mga Filistehanon ngadto sa kasadpan;Agawan nila ang katawhan sa Sidlakan. Bakyawon nila ang ilang kamot batok sa* Edom+ ug Moab,+Ug ang mga Ammonhanon mahimo nilang mga sakop.+ 15  Bahinon* ni Jehova ang gulpo* sa dagat sa mga Ehiptohanon+Ug siya magwarawara sa iyang kamot ibabaw sa Suba.*+ Iyang hampakon kini sa pito niini ka sapa* pinaagi sa iyang makapagbang gininhawa,*Ug ang katawhan iyang patabokon nga nagsul-ob sa ilang sandalyas. 16  Ug duna unyay dakong dalan+ gikan sa Asirya alang sa nahibilin sa iyang katawhan,+Sama nga dihay dalan alang sa Israel sa adlaw nga siya migula gikan sa yuta sa Ehipto.

Mga Footnote

O “nga walay pagpihigpihig.”
O “mapainubsanon.”
O “espiritu.”
O “may lambungay nga batang leyon.”
O posible, “Ug ang nating baka ug ang leyon magdungan sa pagpangaon.”
Uga nga lindog sa trigo, sebada, ug uban pa.
O “Ang kanasoran mangita kaniya.”
O “ilhanang tukon.”
Ang Babilonia.
O “ilhanang tukon.”
Literal, “sa abaga.”
O “Ilang sakopon ang.”
O posible, “Pamalhon.”
Literal, “dila.”
Ang Euprates.
O posible, “hampakon kini aron mahimong pito ka sapa.”
O “espiritu.”