Isaias 33:1-24

  • Paghukom ug paglaom alang sa matarong (1-24)

    • Si Jehova Maghuhukom, Tighatag ug Balaod, ug Hari (22)

    • Walay moingon: “Masakiton ko” (24)

33  Alaot ka, ikaw nga tiglaglag nga wala pa sukad laglaga;+Ikaw nga maluibon nga wala pa sukad maluibi! Pagkahuman nimog panglaglag, laglagon ka.+ Pagkahuman nimog pangluib, luiban ka.   Oh Jehova, pakitai mig pabor.+ Kami naglaom kanimo. Hinaot mahimo kang among bukton*+ matag buntag,Oo, among kaluwasan panahon sa kasakit.+   Sa tingog sa kaguliyang ang mga katawhan mangalagiw. Dihang motindog ka, ang mga nasod matibulaag.+   Sama sa paghugpa sa kusog mokaon nga mga dulon, ingon usab niana ang pagkuha sa inyong mga butang;Dugokan kini sa mga tawo sama sa panon sa mga dulon.   Si Jehova pagabayawon,Kay siya nagpuyo sa kahitas-an. Pun-on niya ang Zion sa hustisya ug pagkamatarong.   Siya ang maghatag ug kasegurohan sa imong mga panahon;Ang kadagaya sa kaluwasan,+ kaalam, kahibalo, ug kahadlok kang Jehova+—Kini ang iyang bahandi.   Tan-awa! Ang ilang mga bayani mituaw diha sa dalan;Ang mga mensahero sa pakigdait midanguyngoy pag-ayo.   Ang mga dagkong dalan gibiyaan;Wala nay nagaagi sa mga alagianan. Iyang* gilapas ang pakigsaad;Iyang gisalikway ang mga siyudad;Wala niya hatagig pagtagad ang tawo.+   Ang yuta nagbangotan* ug mikaging. Ang Lebanon naulaw;+ kini nadugta. Ang Saron nahimong sama sa desyerto,Ug nangalarag ang mga dahon sa Basan ug Carmelo.+ 10  “Karon motindog ko,” miingon si Jehova,“Karon bayawon nako ang akong kaugalingon;+Karon padakoon nako ang akong kaugalingon. 11  Kamo nanamkon ug laya nga sagbot ug nanganak ug dagami. Ang inyong espiritu maglamoy kaninyo samag kalayo.+ 12  Ug ang mga katawhan mahimong sama sa mga sinunog nga apog. Sama sa gipamutol nga tunokong mga tanom, sila sunogon.+ 13  Kamong anaa sa layo, pamati kon unsay akong buhaton! Ug kamong anaa sa duol, ilha ang akong pagkagamhanan! 14  Ang mga makasasala sa Zion gipanguyawan;+Ang mga apostata nangurog: ‘Kinsa kanato ang makaantos sa nagaut-ot nga kalayo?+ Kinsa kanato ang makaantos sa dili mapalong nga kalayo?’ 15  Ang usa nga kanunayng nagsubay sa pagkamatarong,+Nga nagsulti kon unsay matul-id,+Nga nagsalikway sa ganansiya nga gikan sa pagpanikas,Kansang kamot wala modawat ug hiphip,+Nga nagsampong sa iyang dalunggan aron dili makadungog bahin sa pag-ula ug dugo,Ug nagpiyong sa iyang mga mata aron dili makakitag daotan 16  —Siya mopuyo sa habog nga kabukiran;Ang iyang luwas nga dangpanan* maoy diha sa mga bato nga salipdanan,Tagan-an siyag tinapay,Ug dili siya mahutdan ug tubig.”+ 17  Ang imong mga mata makakitag mahimayaong hari;Sila makakitag yuta sa layo. 18  Sa imong kasingkasing mahinumdom* ka niining makalilisang nga panahon: “Hain ang sekretaryo? Hain ang nagbayad sa buhis?*+ Hain ang nag-ihap sa mga torre?” 19  Dili na nimo makita ang bagis nga katawhan,Katawhan kansang pinulongan lisod* kaayong sabton,Kansang nganga nga dila dili nimo masabtan.+ 20  Tan-awa ang Zion, ang siyudad sa atong kapistahan!+ Ang imong mga mata makakita sa Jerusalem ingong malinawon nga puloy-anan,Usa ka tolda nga dili mabalhin.+ Dili gayod ibton ang mga ugsok sa tolda niini,Ug walay pisi niini nga mabugto. 21  Apan didto ang Halangdong Usa, si Jehova,Alang kanato mahimong rehiyon sa mga suba, sa lagpad nga kanal,Nga niini walay mga sakayan sa kaaway nga motadlas,Ug walay dagkong barko nga moagi. 22  Kay si Jehova ang atong Maghuhukom,+Si Jehova ang atong Tighatag ug Balaod,+Si Jehova ang atong Hari;+Siya ang Usa nga magluwas kanato.+ 23  Ang mga pisi sa mga kaaway magbitay;Ang palo dili mapabiling nagbarog ug dili usab mabukhad ang layag. Nianang higayona ang daghang inagaw bahinbahinon;Bisan ang mga bakol makakuhag daghang butang.+ 24  Ug walay residente* nga moingon: “Masakiton ko.”+ Ang katawhan nga nagpuyo sa yuta pasayloon sa ilang kasaypanan.+

Mga Footnote

O “kusog.”
Nagtumong sa kaaway.
O posible, “nauga.”
O “luwas nga taas nga dapit.”
O “mamalandong.”
O “tributo?”
Literal, “lawom.”
O “molupyo.”