Isaias 37:1-38

  • Ezequias nangayog tabang sa Diyos pinaagi kang Isaias (1-7)

  • Gihulga ni Senakerib ang Jerusalem (8-13)

  • Pag-ampo ni Ezequias (14-20)

  • Gisulti ni Isaias ang tubag sa Diyos (21-35)

  • Gipatay sa usa ka anghel ang 185,000 ka Asiryanhon (36-38)

37  Pagkadungog gayod ni Haring Ezequias niini, iyang gigisi ang iyang mga besti ug nagsul-ob siyag sakong panapton ug misulod sa balay ni Jehova.+  Unya iyang gipadala ngadto kang propetang Isaias+ nga anak ni Amoz si Eliakim nga tigdumala sa panimalay,* si Sebna nga sekretaryo, ug ang mga ansiyano sa mga saserdote, nga nagsul-ob ug sakong panapton.  Sila miingon kaniya: “Kini ang giingon ni Ezequias, ‘Kining adlawa maoy adlaw sa kasakit, sa pagbadlong,* ug sa kaulawan; kay sama tag babaye nga manganakay na, apan walay kusog sa pagpanganak.+  Tingali si Jehova nga imong Diyos mamati sa giingon sa Rabsake, nga gipadala sa hari sa Asirya nga iyang ginoo aron tamayon ang buhing Diyos,+ ug iya siyang papanubagon sa mga pulong nga nadungog ni Jehova nga imong Diyos. Busa pag-ampo+ alang sa nahibilin sa katawhan.’”+  Busa ang mga alagad ni Haring Ezequias nangadto kang Isaias,+  ug si Isaias miingon: “Kini ang inyong isulti sa inyong ginoo, ‘Kini ang giingon ni Jehova: “Ayawg kahadlok+ tungod sa mga pulong nga imong nadungog, mga pulong nga gisulti sa mga tig-alagad sa hari sa Asirya+ sa pagpasipala kanako.  Ania, duna koy ibutang sa iyang hunahuna,* ug makadungog siyag balita ug mopauli sa iyang kaugalingong yuta;+ ug akong ipahinabo nga mapukan siya pinaagig espada diha sa iyang kaugalingong yuta.”’”+  Pagkahibalo sa Rabsake nga ang hari sa Asirya mibiya sa Lakis, siya mibalik ngadto kaniya ug naabtan siyang nakig-away batok sa Libna.+  Unya nadunggan sa hari nga giingon kini bahin kang Haring Tirhaka sa Etiopia: “Siya mianhi sa pagpakig-away kanimo.” Pagkadungog niya niini, nagpadala siya pag-usab ug mga mensahero ngadto kang Ezequias,+ nga nag-ingon: 10  “Kini ang inyong isulti kang Haring Ezequias sa Juda, ‘Ayawg palimbong sa imong Diyos nga imong gisaligan pinaagi sa pag-ingon: “Ang Jerusalem dili itugyan ngadto sa kamot sa hari sa Asirya.”+ 11  Tan-awa! Nadunggan nimo kon unsay gihimo sa mga hari sa Asirya ngadto sa tanang kayutaan dihang ilang gilaglag sila.+ Nagtuo ba ka nga ikaw ray maluwas? 12  Giluwas ba sila sa mga diyos sa mga nasod nga gilaglag sa akong mga katigulangan?+ Asa na man ang Gozan, Haran,+ Rezep, ug ang katawhan sa Eden nga didto sa Tel-asar? 13  Asa na man ang hari sa Hamat, ang hari sa Arpad, ug ang hari sa mga siyudad sa Separvaim,+ ug sa Hena, ug sa Iva?’” 14  Gikuha ni Ezequias ang mga sulat gikan sa kamot sa mga mensahero ug gibasa kini. Unya si Ezequias mitungas sa balay ni Jehova ug gibuklad kini sa atubangan ni Jehova.+ 15  Ug si Ezequias nag-ampo kang Jehova:+ 16  “Oh Jehova sa mga panon,+ ang Diyos sa Israel, nga naglingkod sa trono ibabaw* sa mga kerubin, ikaw lamang ang matuod nga Diyos sa tanang gingharian sa yuta. Ikaw ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. 17  Ikiling ang imong igdulungog, Oh Jehova, ug pamati!+ Bukha ang imong mga mata, Oh Jehova, ug tan-awa!+ Pamatia ang tanang pulong nga gipadala ni Senakerib sa pagtamay sa buhing Diyos.+ 18  Tinuod, Oh Jehova, nga gigun-ob sa mga hari sa Asirya ang tanang kayutaan,+ lakip ang ilang kaugalingong yuta. 19  Ug ilang gipangsalibay sa kalayo ang ilang mga diyos,+ kay sila dili mga diyos kondili hinimo lang sa mga kamot sa tawo+ gikan sa kahoy ug bato. Mao nga ila kining nalaglag. 20  Apan karon, Oh Jehova nga among Diyos, luwasa kami gikan sa iyang kamot, aron nga ang tanang gingharian sa yuta mahibalo nga ikaw lamang ang Diyos, Oh Jehova.”+ 21  Unya si Isaias nga anak ni Amoz nagpadala niini nga mensahe ngadto kang Ezequias: “Kini ang giingon ni Jehova nga Diyos sa Israel, ‘Kay nag-ampo ka kanako labot kang Haring Senakerib sa Asirya,+ 22  kini ang gisulti ni Jehova batok kaniya: “Ang ulay* nga anak nga babaye sa Zion nagtamay kanimo, siya nagyubit kanimo. Ang anak nga babaye sa Jerusalem naglingolingo kanimo. 23  Kinsa ang imong gitamay+ ug gipasipalahan? Batok kang kinsa nga imong gipataas ang imong tingog+Ug giyahat ang imong mapahitas-ong mga mata? Batok kini sa Balaang Usa sa Israel!+ 24  Pinaagi sa imong mga alagad imong gitamay si Jehova+ ug miingon,‘Uban ang daghan nakong karong panggubatAko motungas sa tayuktok sa kabukiran,+Sa kinalay-ang mga dapit sa Lebanon. Akong putlon ang habog nga mga sedro niini, ang kinamaayohang mga kahoyng junipero niini. Ako mosulod sa kinahabogang puy-anan niini, sa kinabag-ang kalasangan niini. 25  Ako magkalot ug mga atabay ug moinom ug tubig;Akong pamalahon ang kasapaan* sa Ehipto pinaagi sa akong mga lapalapa.’ 26  Wala ba ka makadungog? Sukad pa sa dugay nang kapanahonan, ako nakahimo nag desisyon.* Sukad pa sa nanglabayng mga adlaw, giandam* na nako kini.+ Karon ipahinabo nako kini.+ Ang pinarilang mga siyudad himoon nimong awaaw nga tapok sa kagun-oban.+ 27  Ang ilang mga molupyo wala unyay mahimo;Sila mangalisang ug maulawan. Sila mahisama sa mga tanom sa kapatagan ug sa lunhawng balili,Mahisama sa balili sa mga atop nga gipagba sa hanging sidlakan. 28  Apan nahibalo ko pag-ayo dihang molingkod ka, dihang mogula ka, dihang mosulod ka,+Ug dihang masuko ka pag-ayo kanako,+ 29  Kay ang imong dakong kasuko kanako+ ug ang imong pagngulob nakaabot sa akong mga igdulungog.+ Busa akong kaw-itan ang imong ilong ug busalan+ ang imong baba,Ug ikaw akong guyoron pabalik sa dalan nga imong giagian.” 30  “‘Ug kini ang imong* ilhanan: Niining tuiga, mangaon mo gikan sa mga tanom nga nanurok rag ila;* ug sa ikaduhang tuig, mangaon mog lugas nga moturok gikan niana; apan sa ikatulong tuig, magpugas mog binhi ug mangani, ug magtanom mog mga ubasan ug mokaon sa bunga niini.+ 31  Kadtong sakop sa panimalay ni Juda nga makaikyas, kadtong mahibilin,+ mogamot ug mamunga. 32  Kay gikan sa Jerusalem dunay mahibilin ug gikan sa Bukid sa Zion dunay maluwas.+ Himoon gayod kini ni Jehova sa mga panon tungod sa iyang kasibot.+ 33  “‘Busa kini ang giingon ni Jehova labot sa hari sa Asirya:+ “Siya dili moanhi niining siyudara+O mopana ug udyong gikan didtoO makigharong niini pinaagig tamingO maghimog bungdo sa pag-atake niini.”’+ 34  ‘Siya mobalik sa dalan nga iyang giagian;Siya dili moanhi niining siyudara,’ nag-ingon si Jehova. 35  ‘Panalipdan nako kining siyudara+ ug luwason kini tungod sa akong ngalan+Ug tungod kang David nga akong alagad.’”+ 36  Ug ang anghel ni Jehova miadto sa kampo sa mga Asiryanhon ug gipatay ang 185,000 ka sundalo. Pagbangon sa mga tawo sayo sa buntag, ilang nakita ang tanang patayng lawas.+ 37  Busa si Haring Senakerib sa Asirya mibiya ug mibalik sa Nineve+ ug mipuyo didto.+ 38  Ug samtang nagyukbo siya didto sa balay* sa iyang diyos nga si Nisrok, siya gipatay pinaagig espada ni Adramelek ug Sarezer nga iya mismong mga anak+ ug unya sila miikyas ngadto sa yuta sa Ararat.+ Ug si Esar-hadon+ nga iyang anak nahimong hari puli kaniya.

Mga Footnote

O “palasyo.”
O “panginsulto.”
Literal, “magbutang kog espiritu kaniya.”
O posible, “taliwala.”
O “birhen.”
O “mga kanal sa Nilo.”
Literal, “gihimo na nako kini.”
O “giumol.”
O “nanurok gikan sa nangahulog nga lugas.”
Si Ezequias.
O “templo.”