Isaias 9:1-21

  • Dakong kahayag alang sa yuta sa Galilea (1-7)

    • Pagkahimugso sa “Prinsipe sa Pakigdait” (6, 7)

  • Kamot sa Diyos batok sa Israel (8-21)

9  Apan ang kangiob dili sama niadtong ang yuta may kasakit, sama sa kanhing mga panahon dihang ang yuta sa Zabulon ug yuta sa Neptali gitamay.+ Apan sa ulahing panahon Iyang ipahinabo nga kini pasidunggan​—⁠ang dalan paingon sa dagat, sa rehiyon sa Jordan, Galilea sa mga nasod.   Ang katawhan nga naglakaw sa kangitngitNakakitag dakong kahayag. Kon bahin niadtong mga nagpuyo sa yuta sa hilabihang kangitngit,Ang kahayag misidlak kanila.+   Gipadaghan nimo ang molupyo sa nasod;Gipahinabo nimo nga magsadya kini pag-ayo. Sila nagsadya sa imong atubanganSama sa katawhan nga nagsadya sa ting-ani,Sama niadtong malipayong nagbahinbahin sa inagaw.   Kay imong gidugmok ang yugo sa ilang luwan,Ang bunal sa ilang mga abaga, ang sungkod sa tig-asayn ug trabaho,Sama sa adlaw sa Midian.+   Ang matag botas nga nagtay-og sa yuta samtang kini nagmartsaUg ang matag kupo nga nahumod sa dugoMahimong sugnod sa kalayo.   Kay dunay bata nga natawo alang kanato,+Usa ka anak nga lalaki nga gihatag kanato;Ug ang pagmando* maanaa sa iyang abaga.+ Ang iyang ngalan tawgong Kahibulongang Magtatambag,+ Diyos nga Gamhanan,+ Amahang Walay Kataposan, Prinsipe sa Pakigdait.   Ang iyang pagmando* padayong molamboUg ang pakigdait walay kataposan,+Sa trono ni David+ ug sa iyang gingharianAron kini lig-ong matukod+ ug motunhayPinaagi sa hustisya+ ug pagkamatarong,+Sukad karon ug hangtod sa hangtod. Himoon gayod kini ni Jehova sa mga panon tungod sa iyang kasibot.   Si Jehova nagpadalag mensahe batok kang Jacob,Ug kini miabot sa Israel.+   Ug ang tanang katawhan mahibalo niini,—Ang Epraim ug ang mga molupyo sa Samaria⁠—Nga tungod sa ilang pagkamapahitas-on ug sa pagkabugalbugalon sa ilang kasingkasing miingon: 10  “Ang mga balay nga tisa* nangatumpag,Apan magtukod mig balay nga sinapsapan nga bato.+ Ang mga kahoyng sikomoro gipamutol,Apan ilisan namo kinig mga sedro.” 11  Patindogon ni Jehova ang mga kaaway ni Rezin batok kaniyaUg iya silang aghaton sa paglihok, 12  Ang Sirya gikan sa sidlakan ug ang mga Filistehanon gikan sa kasadpan,*+Bukhon nila ang ilang baba ug lamyon ang Israel.+ Tungod niining tanan, ang iyang kasuko wala mawala,Apan nagtuy-od gihapon ang iyang kamot sa paghampak.+ 13  Kay ang katawhan wala mobalik sa Usa nga naghampak kanila;Wala nila pangitaa si Jehova sa mga panon.+ 14  Putlon ni Jehova gikan sa IsraelAng ulo ug ikog, ang udlot ug tikog,* sa usa lang ka adlaw.+ 15  Ang ansiyano ug ang usa nga tinahod kaayo mao ang ulo,Ug ang propeta nga nagtudlog kabakakan mao ang ikog.+ 16  Kadtong mga nagtultol niini nga katawhan nagpahisalaag kanila,Ug kadtong mga ginatultolan nangalibog. 17  Mao nga si Jehova dili magsadya sa ilang mga batan-ong lalaki,Ug dili siya maluoy sa ilang mga bata nga wala nay amahan* ug sa ilang mga babayeng baloKay silang tanan apostata ug mamumuhat ug daotan+Ug ang tanan nagasultig kabuangan. Tungod niining tanan, ang iyang kasuko wala mawala,Apan nagtuy-od gihapon ang iyang kamot sa paghampak.+ 18  Kay ang pagkadaotan mosunog samag kalayo,Nga mout-ot sa mga tunokong tanom ug bunglayon. Kini mosunog sa kalibonan sa lasang,Ug ang aso gikan sa kalibonan mosaka ingong mga panganod. 19  Tungod sa mabangis nga kasuko ni JehovaAng yuta nasunog,Ug ang mga tawo mahisamag sugnod sa kalayo. Walay usa nga moluwas bisan sa iyang igsoon. 20  Ang usa moputol dapit sa tuoApan gutomon gihapon;Ug ang usa mokaon dapit sa wala,Apan dili mabusog. Ang matag usa molamoy sa unod sa iyang kaugalingong bukton, 21  Si Manases maglamoy kang Epraim,Ug si Epraim maglamoy kang Manases. Kauban silang mobatok sa Juda.+ Tungod niining tanan, ang iyang kasuko wala mawala,Apan nagtuy-od gihapon ang iyang kamot sa paghampak.+

Mga Footnote

O “gobyerno; prinsipenhong pagmando.”
O “gobyerno; prinsipenhong pagmando.”
Iningles, brick.
Literal, “gikan sa luyo.”
O posible, “ang sanga sa palma ug ang tangbo.”
O “sa mga wala nay ginikanan.”