Isaias 32:1-20

  • Hari ug mga prinsipe magmando alang sa tinuod nga hustisya (1-8)

  • Mga babaye nga kompiyansa kaayo gipasidan-an (9-14)

  • Mga panalangin dihang ibubo ang espiritu (15-20)

32  Tan-awa! Usa ka hari+ ang magmando alang sa pagkamatarong,+Ug ang mga prinsipe magmando alang sa hustisya.   Ug ang matag usa mahisamag tagoanan* gikan sa hangin,Usa ka salipdanan* gikan sa bagyo,Mahisamag mga sapa diha sa yuta nga walay tubig,+Mahisamag landong sa dako kaayong bato diha sa umaw nga yuta.   Unya ang mga mata niadtong mga makakita dili na piyongon,Ug ang mga dalunggan niadtong mga makadungog mamati.   Ang kasingkasing niadtong mga madalidalion mamalandong sa kahibalo,Ug ang nganga nga dila makasulti nag maayo ug tin-aw.+   Ang walay salabotan dili na tawgong mahinatagon,Ug ang tawong walay prinsipyo dili tawgong halangdon;   Kay ang walay salabotan mosultig walay pulos,Ug ang iyang kasingkasing magplanog makadaot nga mga butang,+Aron magdasig ug apostasya* ug mosultig batok kang Jehova,Aron hikawan ug pagkaon ang gigutomUg hikawan ug mainom ang giuhaw.   Ang mga paagi sa tawong walay prinsipyo daotan;+Siya magpasiugda ug makauulaw nga paggawiAron daoton ang mga sinakit pinaagig kabakakan,+Bisan pag ang kabos nagsulti kon unsay husto.   Apan ang mahinatagon dunay maayong intensiyon,Ug siya magpadayon sa iyang pagkamahinatagon.*   “Kamong mga babaye nga kompiyansa kaayo, tindog ug pamati sa akong tingog! Kamong mga anak nga babaye nga walay pagpakabana,+ paminaw sa akong isulti! 10  Kapin na lag usa ka tuig, kamong mga walay pagpakabana matarantar,Kay wala gihapon moy matigom nga bunga bisag matapos na ang tingpamupo ug ubas.+ 11  Pangurog mo, kamong mga babaye nga kompiyansa kaayo! Katarantar mo, kamong mga walay pagpakabana! Huboa ang inyong mga besti,Ug pagsul-ob mog sakong panapton.+ 12  Pukpoka ang inyong dughan sa pagminatayTungod sa nahitabo sa mabungahong mga uma ug ubasan. 13  Kay ang yuta sa akong katawhan napunog sampinit ug tunokong tanom;Tabonan niini ang tanang balay sa pagsadya,Oo, ang siyudad sa paghugyaw.+ 14  Kay ang lig-ong torre gitalikdan;Ang banha nga siyudad nahimong biniyaan.+ Ang Opel+ ug ang bantayanang torre nahimong umaw,Nahimong kalipay sa ihalas nga mga asno,Nahimong sibsibanan sa mga panon sa kahayopan,+ 15  Hangtod nga ibubo ang espiritu nganhi kanato gikan sa itaas,+Ug ang kamingawan mahimong prutasan,Ug ang prutasan isipong usa ka lasang.+ 16  Unya ang hustisya mopuyo sa kamingawan,Ug ang pagkamatarong mopuyo sa prutasan.+ 17  Ang resulta sa matuod nga pagkamatarong maoy pakigdait,+Ug ang bunga sa matuod nga pagkamatarong maoy dumalayong kalinaw ug kasegurohan.+ 18  Ang akong katawhan magpuyo sa malinawong puloy-anan,Sa luwas nga mga puy-anan ug sa malinawon nga mga pahulayanan.+ 19  Apan ang ulan nga yelo maghapay sa lasang,Ug ang siyudad bug-os nga patagon. 20  Malipayon kamong nagpugas ug binhi sa daplin sa tanang katubigan,Kinsa nagtugot nga buhian ang* torong baka ug asno.”+

Mga Footnote

O “silonganan.”
O “dangpanan.”
O “mogawi nga walay pagtahod.”
O “matarong nga mga buhat.”
O “nagpalakaw sa.”