Isaias 27:1-13

  • Leviatan gipatay ni Jehova (1)

  • Awit bahin sa Israel ingong ubasan (2-13)

27  Nianang adlawa si Jehova, uban sa iyang espada nga hait ug makahahadlok,+Mopunting sa iyang pagtagad ngadto sa Leviatan,* ang nagadailos nga halas,Sa Leviatan, ang nagalikos nga halas,Ug patyon niya ang dakong linalang sa dagat.   Nianang adlawa awiti siya:* “Usa ka ubasan sa nagbulabula nga bino!+   Ako, si Jehova, magpanalipod kaniya.+ Sa matag gutlo bisbisan nako siya.+ Panalipdan nako siya adlaw ug gabii,Aron walay mohimog kadaot kaniya.+   Wala na koy kasuko kaniya.+ Kinsa may moatubang kanako sa gubat nga magdalag mga tunokong tanom ug mga bunglayon? Yatakan nako kini ug sunogon.   Busa padangpa siya sa akong salipdanan. Tugoti siyang makigdait kanako;Tugoti siyang makigdait kanako.”   Sa umaabot nga mga adlaw si Jacob mogamot,Si Israel mamulak ug manalingsing,+Ug sila mamunga sa tibuok yuta.+   Angay ba siyang hampakon sama sa paghampak sa naghampak kaniya? O angay ba siyang patyon sama sa pagpatay sa nangamatay kaniya?   Pinaagig singgit nga makapahuraw, ikaw makig-away kaniya dihang abogon siya. Sa adlaw nga mohuros ang hanging sidlakan, hinginlan nimo siya pinaagi sa imong kusog nga pagbulhot sa hangin.+   Busa pinaagi niini ang kasaypanan ni Jacob mapasaylo,*+Ug kini ang mahimong resulta dihang wagtangon ang iyang sala: Himoon niya ang tanang bato sa halaranNga samag anapog nga gipulpog,Ug walay mahibiling sagradong mga poste* o mga tungtonganan sa insenso.+ 10  Kay ang pinarilang siyudad mahimong biniyaan;Ang mga sibsibanan biyaan ug pasagdan samag kamingawan.+ Didto ang nating baka manibsib ug molubogUg mokaon sa iyang mga sanga.+ 11  Dihang malaya ang iyang gagmayng sanga,Mangabot ang mga babaye ug pamalion kini,Ug himoon kining sugnod. Kay kining mga tawhana walay pagsabot.+ Mao nga dili sila kaluy-an sa ilang Magbubuhat,Ug dili sila pakitaag pabor sa Usa nga nag-umol kanila.+ 12  Nianang adlawa bunalan ni Jehova ang bunga gikan sa nag-agos nga Suba* hangtod sa Walog* sa Ehipto,+ ug kamo tagsatagsa nga puniton ug tigomon, Oh katawhan sa Israel.+ 13  Nianang adlawa ang usa ka dakong budyong patingogon,+ ug kadtong mga luoy kaayog kahimtang sa yuta sa Asirya+ ug kadtong nangatibulaag sa yuta sa Ehipto+ moabot ug moyukbo kang Jehova diha sa balaang bukid sa Jerusalem.+

Mga Footnote

Tan-awa sa Glossary.
Dayag nga nagtumong sa Israel, nga dinhi gipakasama sa babaye ug sa ubasan.
O “matabonan.”
Tan-awa sa Glossary.
Ang Euprates.
Tan-awa sa Glossary.