Isaias 44:1-28

  • Mga panalangin sa piniling katawhan sa Diyos (1-5)

  • Walay laing Diyos gawas kang Jehova (6-8)

  • Mga idolo nga hinimo sa tawo kabuangan (9-20)

  • Si Jehova, ang Manlulukat sa Israel (21-23)

  • Kapasig-ulian pinaagi kang Ciro (24-28)

44  “Karon pamati, Oh Jacob nga akong alagad,Ug ikaw, Oh Israel, nga akong gipili.+   Kini ang giingon ni Jehova,Ang imong Magbubuhat ug ang Usa nga nag-umol kanimo,+Nga nagtabang kanimo gikan pa sa tagoangkan:* ‘Ayawg kahadlok, akong alagad nga Jacob,+Ug ikaw, Jesurun,*+ nga akong gipili.   Kay tagan-an nakog tubig ang giuhaw*+Ug nag-agos nga kasapaan ang mala nga yuta. Ibubo nako ang akong espiritu sa imong kaliwat*+Ug ang akong panalangin sa imong kaliwatan.   Ug sila moturok samag taliwala sa lunhawng balili,+Samag mga kahoyng alamo sa daplin sa kasapaan.   Ang usa moingon: “Iya ko ni Jehova.”+ Ang lain motawag sa iyang kaugalingon sa ngalan ni Jacob,Ug ang lain pa mosulat diha sa iyang kamot: “Iya ni Jehova.” Ug iyang sagopon ang ngalan ni Israel.’   Kini ang giingon ni Jehova,Ang Hari sa Israel+ ug ang iyang Manlulukat,+ si Jehova sa mga panon: ‘Ako ang una ug ako ang ulahi.+ Walay Diyos gawas kanako.+   Kinsa bay sama kanako?+ Pasultiha siya ug ipasaysay kini ug papamatud-i kini nganhi kanako!+ Sama sa akong ginahimo sukad sa panahon nga gipalungtad nako ang katawhan dugay na kanhi,Ipasulti kanila ang mga butang nga moabotUg ang mga butang nga wala pa mahitabo.   Ayawg kalisang,Ug ayawg kakugang sa kahadlok.+ Dili ba gisultihan man nako daan ang tagsatagsa kaninyo ug gipahayag kini? Kamo ang akong mga saksi.+ Duna pa bay laing Diyos gawas kanako? Wala, walay laing Bato;+ wala koy nailhan.’”   Ang tanan nga naghimog kinulit nga mga larawan nahimong walay pulos,Ug ang ilang gimahal nga mga butang walay kapuslanan.+ Ingong ilang mga saksi, sila* walay nakita ug walay nahibaloan,+Busa kadtong mga naghimo niini maulawan.+ 10  Kinsay maghimog diyos o mag-umol ug metal nga imahen*Nga dili makahatag ug kaayohan?+ 11  Tan-awa! Ang tanan niyang kauban maulawan!+ Ang mga artesano* maoy mga tawo lamang. Patigoma sila ug pabaroga. Sila mangalisang ug maulawan. 12  Dangdangon sa panday ang puthaw diha sa baga gamit ang iyang himan.* Iya kining pormahon pinaagig mga martilyo,Nga maghimo niini pinaagi sa iyang kusgang bukton.+ Unya siya gutmon ug mawad-ag kusog;Siya uhawon ug kapoyon. 13  Sukdon sa magkukulit ang kahoy, nga magbadlis sa porma niini pinaagig pulang tisas. Kuliton niya kini pinaagig tigib ug markahan kini pinaagig kompas. Pormahon niya kinig tawo,+Uban ang katahom sa tawo,Aron ipahimutang sa balay.*+ 14  Dunay usa ka tawo nga tigputol ug mga kahoyng sedro. Mamili siyag usa ka matang sa kahoy, kahoyng robles,Ug palig-onon niya kini taliwala sa kakahoyan sa lasang.+ Magtanom siyag kahoyng lawrel, ug ang ulan magpatubo niini. 15  Unya gamiton kini sa tawo ingong sugnod. Magkuha siyag bahin niini aron mapainitan ang iyang kaugalingon;Maghaling siyag kalayo ug maglutog tinapay. Apan maghimo usab siyag diyos ug simbahon kini. Himoon niya kining kinulit nga larawan, ug moyukbo siya niini.+ 16  Ang katunga niini iyang isugnod;Niana nga katunga, magsugba siya ug karne aron iyang kaonon, ug siya mabusog. Magpainit usab siya sa iyang kaugalingon ug moingon: “Nainitan ko samtang nagtan-aw sa kalayo.” 17  Apan ang nahibilin himoon niyang diyos, himoon niyang kinulit nga larawan. Siya moyukbo ug mosimba niana. Ampoan niya kini ug moingon: “Luwasa ko, kay ikaw ang akong diyos.”+ 18  Sila wala mahibalo, sila wala makasabot,+Kay ang ilang mga mata gibutaan ug sila dili makakita,Ang ilang kasingkasing walay lawom nga pagsabot. 19  Walay usa nga mamalandong diha sa iyang kasingkasingO may kahibalo o pagsabot, nga moingon: “Ang katunga niini akong gisugnod,Ug sa mga baga niini nagluto kog tinapay ug nagsugbag karne aron kaonon. Busa angay ba nakong himoong dulumtanang butang ang nahibilin niini?+ Angay ba kong mosimba sa usa ka pirasong* kahoy?” 20  Nahisama siyag tawo nga nagkaon ug abo. Ang iyang nalimbongang kasingkasing nagpahisalaag kaniya. Dili niya maluwas ang iyang kaugalingon, ug dili usab siya moingon: “Duna bay bakak sa akong tuong kamot?” 21  “Hinumdomi kining mga butanga, Oh Jacob, ug ikaw, Oh Israel,Kay ikaw akong alagad. Giumol ka nako, ug ikaw akong alagad.+ Oh Israel, dili ka nako kalimtan.+ 22  Akong papason ang imong mga kalapasan sama sa panganod+Ug ang imong mga sala sama sa bagang panganod. Balik kanako, kay lukaton ka nako.+ 23  Singgit sa kalipay, kamong kalangitan,Kay si Jehova milihok na! Singgit sa kadaogan, kamong kahiladman sa yuta! Singgit sa kalipay, kamong kabukiran,+Ikaw lasang, ug ang tanan nimong kakahoyan! Kay gilukat ni Jehova ang Jacob,Ug iyang gipakita sa Israel ang iyang kahalangdon.”+ 24  Kini ang giingon ni Jehova, ang imong Manlulukat,+Kinsa nag-umol kanimo sukad pa sa tagoangkan: “Ako si Jehova, nga nagbuhat sa tanang butang. Ako mismo ang nagbuklad sa kalangitan,+Ug ako ang nagpahimutang sa yuta.+ Kinsa bay uban kanako? 25  Akong gipakyas ang mga ilhanan sa mga tigsultig walay pulos,*Ug ako ang Usa nga nagpahinabo nga ang mga mananag-an molihok nga daw buang;+Ang Usa nga nagpalibog sa mga tawong maalamonUg naghimo sa ilang kahibalo nga kabuangan;+ 26  Ang Usa nga nagpahinabo nga matuman ang pulong sa iyang alagadUg bug-os nga matuman ang mga panag-an sa iyang mga mensahero;+Ang Usa nga nag-ingon labot sa Jerusalem, ‘Siya pagapuy-an,’+Ug labot sa mga siyudad sa Juda, ‘Sila pagatukoron pag-usab,+Ug ipasig-uli nako ang iyang kagun-oban’;+ 27  Ang Usa nga nag-ingon sa lawom nga katubigan, ‘Mahubas ka,Ug pamalhon nako ang tanan nimong kasubaan’;+ 28  Ang Usa nga nag-ingon labot kang Ciro,+ ‘Siya ang akong magbalantay,Ug bug-os niyang himoon ang tanan nakong kabubut-on’;+Ang Usa nga nag-ingon labot sa Jerusalem, ‘Siya pagatukoron pag-usab,’Ug labot sa templo, ‘Mapahimutang ang imong pundasyon.’”+

Mga Footnote

O “sukad pa sa pagkatawo.”
Kahulogan, “Usa nga Matul-id.” Halangdon nga titulo sa Israel.
O “uhaw nga yuta.”
Literal, “binhi.”
Ang mga imahen.
O “hinulma nga estatuwa.”
Hanas sa paghimog mga butang.
O “panglilok.”
O “ampoanan.”
O “usa ka pirasong uga nga.”
O “sa bakak nga mga propeta.”