Isaias 51:1-23

  • Ang Zion gipasig-uli sama sa tanaman sa Eden (1-8)

  • Paghupay gikan sa gamhanang Magbubuhat sa Zion (9-16)

  • Kopa sa kasuko ni Jehova (17-23)

51  “Pamati kanako, kamong nangagpas sa pagkamatarong,Kamong nangita kang Jehova. Tan-aw sa bato diin kamo gisapsapUg sa dapit diin kamo gikalot.   Tan-aw kang Abraham nga inyong amahanUg kang Sara+ nga nanganak kaninyo.* Kay siya nag-inusara dihang gitawag nako siya,+Ug gipanalanginan nako siya ug gipadaghan.+   Kay hupayon ni Jehova ang Zion.+ Hupayon niya ang tanang kagun-oban niini,+Ug ang kamingawan niini himoon niyang sama sa Eden+Ug ang desyertong kapatagan niini sama sa tanaman ni Jehova.+ Makaplagan diha niini ang kasadya ug kalipay,Ang pagpasalamat ug ang mananoy nga awit.+   Pamati kanako, Oh akong katawhan,Ug paminaw kanako, akong nasod.+ Kay mogula kanako ang usa ka balaod,+Ug ibutang nako ang akong hustisya ingong kahayag sa mga katawhan.+   Ang akong pagkamatarong duol na.+ Ang akong kaluwasan mogula,+Ug ang akong mga bukton maghukom sa mga katawhan.+ Molaom kanako ang mga isla,+Ug maghulat sila sa akong bukton.*   Iyahat ang inyong mga mata sa kalangitan,Ug tan-awa ang yuta sa ubos. Kay ang kalangitan magkabulagbulag ingong mga tipik samag aso;Ang yuta madunot samag besti,Ug ang mga molupyo niini mangamatay samag tagnok. Apan ang akong kaluwasan maoy hangtod sa hangtod,+Ug ang akong pagkamatarong dili gyod mapakyas.*+   Pamati kanako, kamong nakailag pagkamatarong,Ang katawhan kansang kasingkasing anaa ang akong balaod.*+ Ayawg kahadlok sa mga pagtamay sa tawo,Ug ayawg kalisang tungod sa ilang mga panginsulto.   Kay kutkoton sila sa insekto samag besti;Ut-uton sila sa insekto* samag delana.*+ Apan ang akong pagkamatarong molungtad hangtod sa hangtod,Ug ang akong kaluwasan hangtod sa tanang kaliwatan.”+   Pagmata! Pagmata! Sul-obi ang imong kaugalingon ug kusog,Oh bukton ni Jehova!+ Pagmata sama sa mga adlaw nga dugay na kanhi, sama sa miaging mga kaliwatan. Dili ba ikaw ang nagdugmok sa Rahab,*+Ang nagduslak sa dakong linalang sa dagat?+ 10  Dili ba ikaw ang nagpamala sa dagat, sa lapad ug lawom nga katubigan?+ Ang usa nga naghimo sa mga kahiladman sa dagat ingong dalan aron makatabok ang mga linukat?+ 11  Ang mga tinubos ni Jehova mobalik.+ Moadto sila sa Zion uban ang hugyaw sa kalipay,+Ug koronahan silag* walay kataposang kalipay.+ Mapuno silag kasadya ug kalipay,Ug ang kaguol ug panghupaw mokalagiw.+ 12  “Ako mismo ang Usa nga naghupay kaninyo.+ Nganong mahadlok man ka sa tawo nga mamatay ra+Ug sa anak sa tawo nga malaya ra samag lunhawng balili? 13  Nganong gikalimtan nimo si Jehova nga imong Magbubuhat,+Ang Usa nga nagbuklad sa kalangitan+ ug nagpahimutang sa pundasyon sa yuta? Tibuok adlaw kang nahadlok tungod sa dakong kasuko sa tigdaogdaog,*Nga daw andam na siya sa paglaglag kanimo. Asa na man karon ang dakong kasuko sa tigdaogdaog? 14  Ang usa nga nagyuko kay gikadenahan hapit nang buhian;+Dili siya mamatay ug moadto sa gahong,Ug dili siya makulangan ug tinapay. 15  Apan ako si Jehova nga imong Diyos,Kinsa nag-ukay sa dagat ug nagpadaguok sa mga balod niini+—Jehova sa mga panon ang akong ngalan.+ 16  Ibutang nako ang akong mga pulong sa imong baba,Ug tabonan ka nako sa landong sa akong kamot,+Aron mapahimutang ang kalangitan ug mapahiluna ang pundasyon sa yuta+Ug aron ingnon ang Zion, ‘Ikaw akong katawhan.’+ 17  Pagmata! Pagmata! Bangon, Oh Jerusalem,+Ikaw nga miinom sa kopa sa kasuko ni Jehova. Miinom ka sa tagayan;Nahurot nimo ang sulod sa kopa nga makapabarag.+ 18  Walay usa sa tanan niyang anak nga iyang gipanganak ang nagagiya kaniya,Ug walay usa sa tanan niyang anak nga iyang gipadako ang migunit sa iyang kamot. 19  Kining duha ka butang midangat kanimo. Kinsay mosimpatiya kanimo? Kalaglagan ug kagun-oban, gutom ug espada!+ Kinsay mohupay kanimo?+ 20  Ang imong mga anak gipanguyapan.+ Sila nanghigda diha sa matag eskina sa dalan*Samag ihalas nga karnero diha sa pukot. Puno sila sa kasuko ni Jehova, sa pagbadlong sa imong Diyos.” 21  Busa palihog pamati niini,Oh babayeng sinakit ug hubog, apan dili sa bino. 22  Kini ang giingon sa imong Ginoong Jehova, ang imong Diyos nga nagpanalipod sa iyang katawhan: “Tan-awa! Kuhaon nako gikan sa imong kamot ang kopa nga makapabarag,+Ang tagayan, ang akong kopa sa kasuko;Dili na gyod ka makainom niini pag-usab.+ 23  Ibutang nako kini diha sa kamot sa mga nagpaantos kanimo,+Kadtong mga miingon kanimo, ‘Yuko aron makaagi mi kanimo!’ Busa gihimo nimong samag yuta ang imong bukobuko,Samag dalan nga ilang maagian.”

Mga Footnote

O “nanganak kaninyo uban ang kasakit sa pagbati.”
O “gahom.”
O “dili mabungkag.”
O “instruksiyon.”
O posible, “ulod.”
Panapton nga gama sa balhibo sa karnero.
Tan-awa sa Glossary.
Literal, “maanaa sa ilang ulo ang.”
O “sa naglikos kanimo.”
Literal, “diha sa ulohan sa tanang dalan.”