Isaias 60:1-22

  • Himaya ni Jehova misidlak sa Zion (1-22)

    • Samag mga salampati ngadto sa ilang mga balaybalay (8)

    • Bulawan imbes tumbaga (17)

    • Ang diyutay mahimong usa ka libo (22)

60  “Tindog, Oh babaye,+ sidlak, kay ang imong kahayag miabot na. Ang himaya ni Jehova misidlak kanimo.+   Kay tan-awa! motabon sa yuta ang kangitngitUg sa kanasoran ang grabeng kangiob;Apan si Jehova mosidlak kanimo,Ug ang iyang himaya makita diha kanimo.   Ang mga nasod manganha sa imong kahayag+Ug ang mga hari+ manganha sa imong nagsidlak nga kahalangdon.*+   Iyahat ang imong mga mata ug tan-aw sa imong palibot! Silang tanan natigom; sila nanganha kanimo. Gikan sa layo ang imong mga anak nga lalaki padayong nangabot,+Ug ang imong mga anak nga babaye gikugos.+   Nianang panahona ikaw makakita ug magmagilakon,+Ug ang imong kasingkasing magsadya ug mapuno sa kalipay,Kay ang bahandi sa dagat mopaingon kanimo;Ang kahinguhaan sa kanasoran moabot kanimo.+   Ang mga panon sa kamelyo motabon sa imong yuta,*Ang mga nati nga laking kamelyo sa Midian ug Epa.+ Ang tanan niadtong gikan sa Sheba mangabot;Sila magdalag bulawan ug kamangyan. Ilang imantala ang kadayeganan ni Jehova.+   Ang tanang panon sa kahayopan sa Kedar+ matigom kanimo. Ang mga laking karnero sa Nebaiot+ mag-alagad kanimo. Sila manganha sa akong halaran uban ang pag-uyon,+Ug patahomon nako ang akong mahimayaong balay.*+   Kinsa kining mga naglupadlupad nga samag panganod,Samag mga salampati ngadto sa ilang balaybalay?*   Kay ang mga isla molaom kanako;+Ang mga barko sa Tarsis ang mag-una,*Sa pagdala sa imong mga anak gikan sa layo,+Uban sa ilang plata ug bulawan,Ngadto sa ngalan ni Jehova nga imong Diyos ug ngadto sa Balaang Usa sa Israel,Kay siya maghimaya* kanimo.+ 10  Ang mga langyaw magtukod sa imong mga paril,Ug ang ilang mga hari moalagad kanimo,+Kay sa akong kasuko hampakon ka nako,Apan sa akong pag-uyon* ako maluoy kanimo.+ 11  Ang imong mga ganghaan magpabiling bukas;+Dili kini sirhan sa adlaw o sa gabii,Aron dad-on kanimo ang kahinguhaan sa kanasoran,Ug ang mga hari niini ang manguna.+ 12  Kay ang bisan unsang nasod ug gingharian nga dili moalagad kanimo malaglag,Ug ang kanasoran bug-os gayod nga magun-ob.+ 13  Moabot kanimo ang himaya sa Lebanon,+Ang kahoyng junipero, kahoyng fresno, ug kahoyng sipres,+Aron patahomon ang dapit sa akong sangtuwaryo;Himayaon nako ang dapit sa akong mga tiil.+ 14  Ang mga anak niadtong mga nagdaogdaog kanimo mangabot ug moyukbo kanimo;Ang tanan nga wala magtahod kanimo kinahanglang moyukbo sa imong mga tiil,Ug sila magtawag kanimo nga siyudad ni Jehova,Ang Zion sa Balaang Usa sa Israel.+ 15  Imbes nga magpabilin kang biniyaan ug dinumtan, nga wala ginaagian,+Ipahinabo nako nga ang mga tawo magpasigarbo kanimo hangtod sa hangtod,Hinungdan sa kasadya latas sa tanang kaliwatan.+ 16  Ug moinom ka sa gatas sa kanasoran,+Mosuso ka sa dughan sa mga hari;+Ug ikaw mahibalo gayod nga ako, si Jehova, ang imong Manluluwas,Ug ang Gamhanang Usa ni Jacob ang imong Manlulukat.+ 17  Imbes tumbaga magdala kog bulawan,Ug imbes puthaw magdala kog plata,Imbes kahoy, tumbaga,Ug imbes mga bato, puthaw;Ug itudlo nako ang pakigdait ingong imong mga tigdumalaUg ang pagkamatarong ingong imong mga tighatag ug buluhaton.+ 18  Wala nay madungog nga kapintasan sa imong yutaO kalaglagan ug kagun-oban sulod sa imong mga utlanan.+ Ug ang imong mga paril tawgon nimong Kaluwasan+ ug ang imong mga ganghaan nga Pagdayeg. 19  Alang kanimo ang adlaw dili na maoy kahayag sa maadlaw,Ug ang kasanag sa bulan dili na mohatag kanimog kahayag,Kay si Jehova mahimong imong walay kataposang kahayag,+Ug ang imong Diyos mahimong imong katahom.+ 20  Dili na mosalop ang imong adlaw,Ug dili na moawop ang imong bulan,Kay si Jehova mahimong imong walay kataposang kahayag,+Ug ang mga adlaw sa imong pagbangotan matapos na.+ 21  Ug ang tanan nimong katawhan mahimong matarong;Ilang mapanag-iya ang yuta hangtod sa hangtod. Sila ang turok nga akong gitanom,Ang buhat sa akong mga kamot,+ aron ako mapatahom.+ 22  Ang diyutay mahimong usa ka liboUg ang gamay mahimong gamhanang nasod. Ako, si Jehova, magpadali niini sa kaugalingong panahon niini.”

Mga Footnote

O “sa kasanag sa imong kadlawon.”
Literal, “motabon kanimo.”
O “akong balay sa katahom.”
O “sa mga lungag sa ilang balaybalay?”
O “magpatahom.”
O “maoy sama kaniadto.”
O “pagkamaayo.”