Isaias 5:1-30

  • Awit bahin sa ubasan ni Jehova (1-7)

  • Kaalaotan sa ubasan ni Jehova (8-24)

  • Kasuko sa Diyos sa iyang katawhan (25-30)

5  Palihog tugoti kong moawit alang sa akong hinigugmaUg usa ka awit bahin sa akong hinigugma ug sa iyang ubasan.+ Dihay ubasan ang akong hinigugma diha sa tabunok nga bakilid.   Iya kining gibugwal ug gikuhaag mga bato. Gitamnan niya kinig maayong klase nga punoan sa pula nga ubas,Nagtukod siyag torre sa tunga niini,Ug nagbangag siya diha niini ug pug-anag bino.+ Unya naglaom siya nga mamunga kinig maayong mga ubas,Apan kini namunga lang ug daot nga mga ubas.+   “Ug karon, kamong mga molupyo sa Jerusalem ug mga tawo sa Juda,Palihog paghukom tali kanako ug sa akong ubasan.+   Unsa pa may angay nakong buhaton sa akong ubasanNga wala pa nako mabuhat?+ Nganong namunga man kinig daot nga mga ubas,Nga naglaom man unta ko nga mamunga kinig maayong mga ubas?   Karon, palihog, tugoti ko sa pagsulti kaninyoKon unsay akong buhaton sa akong ubasan: Kuhaon nako ang koral niini,Ug kini pagaugdawon.+ Lumpagon nako ang paril nga bato niini,Ug kini pagayatakan.   Himoon nako kining biniyaan;+Kini dili pul-ongan o bunglayan. Mapuno kinig tunokong tanom ug mga bunglayon,+Ug sugoon nako ang mga panganod nga dili kini paulanan.+   Kay ang ubasan ni Jehova sa mga panon mao ang panimalay ni Israel;+Ang mga tawo sa Juda mao ang iyang minahal nga tanaman sa ubas.* Siya naglaom ug hustisya,+Apan tan-awa! walay hustisya;Siya naglaom ug pagkamatarong,Apan tan-awa! dihay pagtuaw sa kasakit.”+   Alaot kadtong mga nagdugtong sa usa ka balay ngadto sa laing balay+Ug kadtong nagsumpay sa usa ka uma ngadto sa laing uma+Hangtod nga wala nay lunaUg sila na lay nagpuyo sa yuta!   Nakadungog ko nga si Jehova sa mga panon nanumpaNga daghang balay, bisag dagko ug nindot,Mahimong kahadlokan,Nga walay nagpuyo.+ 10  Kay ang mga upat ka ektarya* nga ubasan magpatungha lang ug usa ka bath,*Ug ang usa ka homer* sa binhi magpatungha lang ug usa ka epah.*+ 11  Alaot kadtong mga nagabangon ug sayo sa buntag aron moinom ug alkoholikong ilimnon,+Nga nagsigeg inom hangtod sa lawom nga kagabhion hangtod nga sila mangahubog! 12  Duna silay alpa ug dekuwerdas nga instrumento,Tamborin, plawta, ug bino sa ilang mga kombira;Apan wala nila tagda ang kalihokan ni Jehova,Ug wala nila tan-awa ang buhat sa iyang mga kamot. 13  Busa ang akong katawhan madestiyeroTungod sa kakulang sa kahibalo;+Ang ilang mahimayaong mga tawo panggutmon,+Ug ang tanan nilang katawhan uhawon pag-ayo. 14  Busa gipadako sa Lubnganan* ang kaugalingon niiniUg kini nagbuka pag-ayo sa baba niini sa walay kinutoban;+Ug ang iyang kahalangdon,* ang iyang banha nga panon, ug ang iyang naghudyaka nga katawhanManaog gayod niini. 15  Ug ang tawo moyukbo,Ang tawo ipaubos,Ug ang mga mapahitas-on ipaubos. 16  Si Jehova sa mga panon mabayaw pinaagi sa iyang paghukom;*Ang matuod nga Diyos, ang Balaang Usa,+ magbalaan sa iyang kaugalingon pinaagi sa pagkamatarong.+ 17  Ug ang mga nating karnero manibsib samag diha sa ilang sibsibanan;Ang langyawng mga residente mokaon diha sa biniyaang mga dapit nga gipuy-an kaniadto sa pinakaon pag-ayo nga mga hayop. 18  Alaot kadtong mga nagbitad sa ilang kasaypanan pinaagi sa mga pisi sa panglimbongUg sa ilang sala pinaagi sa mga pisi sa karomata; 19  Kadtong mga nag-ingon: “Ipadali Kaniya ang iyang buhat;Apuraha kini aron makita namo kini. Matuman unta ang katuyoan* sa Balaang Usa sa IsraelAron mahibaloan namo kini!”+ 20  Alaot kadtong mga nag-ingon nga ang maayo daotan ug ang daotan maayo,+Kadtong nag-ingon nga ang kahayag kangitngit ug ang kangitngit kahayag,Kadtong nag-ingon nga ang tam-is pait ug ang pait tam-is! 21  Alaot kadtong mga maalamon sa ilang kaugalingong mga mataUg maalamon sa ilang kaugalingong panan-aw!+ 22  Alaot kadtong mga kusog manginom ug binoUg ang mga tawong hanas sa pagsagol ug mga alkoholikong ilimnon,+ 23  Kadtong mga nagpahigawas sa daotan tungod sa hiphip+Ug naghikaw ug hustisya sa matarong!+ 24  Busa, ingon nga lamyon sa dila sa kalayo ang dagamiUg ang laya nga sagbot maugdaw sa kalayo,Ang ilang mga gamot madunot,Ug ang ilang mga bulak mapadpad samag abog,Kay gisalikway nila ang balaod* ni Jehova sa mga panonUg wala nila tahora ang pulong sa Balaang Usa sa Israel.+ 25  Mao nga ang kasuko ni Jehova mosilaob batok sa iyang katawhan,Ug iyang ituy-od ang iyang kamot batok kanila ug hampakon sila.+ Ang kabukiran mauyog,Ug ang ilang mga patayng lawas mahisamag basura sa kadalanan.+ Tungod niining tanan, ang iyang kasuko wala mawala,Apan nagtuy-od gihapon ang iyang kamot sa paghampak. 26  Siya nagpatindog ug usa ka ilhanan* alang sa usa ka nasod nga layo;+Mitaghoy siya aron tawgon sila gikan sa mga kinatumyan sa yuta;+Ug tan-awa! nagdalidali silag adto.+ 27  Walay usa kanila nga gikapoy o napandol. Walay giduka o natulog. Ang bakos sa ilang hawak wala mangluag,Ug ang mga liston sa ilang sandalyas wala mabugto. 28  Ang tanan nilang udyong hait,Ang tanan nilang busogan gipangbawog na.* Ang mga kuko sa ilang mga kabayo nahisamag gahing bato,*Ug ang ilang mga ligid samag unos.+ 29  Ang ilang pagngulob sama nianang sa leyon;+Sila mongulob sama sa mga batang leyon.* Sila mongulob ug mosakmit sa tukbononUg dad-on nila kini ug walay moluwas niini. 30  Ug nianang adlawa sila mongulob niiniSama sa dinaguok sa dagat.+ Si bisan kinsa nga mosud-ong sa yuta makakitag makapaguol nga kangitngit;Bisan ang kahayag mingitngit tungod sa kapanganoran.+

Mga Footnote

O “mga punoan sa ubas.”
Literal, “10 ka dangaw.”
Tan-awa ang Apendise B14.
Tan-awa ang Apendise B14.
Tan-awa ang Apendise B14.
O “ang iyang mga halangdon.”
O “Sheol.” Tan-awa sa Glossary.
O “hustisya.”
O “desisyon; tambag.”
O “instruksiyon.”
O “ilhanang tukon.”
O “andam nang itira.”
O “bato nga santik.”
O “may lambungay nga mga batang leyon.”