Isaias 16:1-14

  • Mensahe batok sa Moab nagpadayon (1-14)

16  Pagpadala mog laking karnero ngadto sa magmamando sa yuta,Gikan sa Sela latas sa kamingawanNgadto sa bukid sa anak nga babaye sa Zion.   Samag langgam nga giabog sa salag niini,+Mao usab ang mahitabo sa mga anak nga babaye sa Moab sa mga tabokanan sa suba sa Arnon.+   “Paghatag ug tambag, ipatuman ang desisyon. Himoa ang imong landong sa udtong tutok nga sama sa kagabhion. Tagoi ang mga nangatibulaag ug ayawg budhii kadtong mga nangalagiw.   Hinaot nga ang akong mga nangatibulaag mopuyo kanimo, Oh Moab. Mahimo kang tagoanang dapit alang kanila tungod sa tiglaglag.+ Ang tigdaogdaog modangat sa iyang kataposan,Ang kalaglagan matapos,Ug kadtong mga nagyatak sa uban mahanaw sa yuta.   Unya ang usa ka trono lig-ong matukod pinaagi sa maunongong gugma. Ang usa nga molingkod niana sa tolda ni David magmatinumanon;+Siya maghukom nga walay pagpihigpihig ug magpahamtang dayon sa pagkamatarong.”+   Nakadungog mi bahin sa garbo sa Moab​—⁠siya garboso kaayo+⁠—Ang iyang pagkamapahitas-on ug ang iyang garbo ug ang iyang mabangis nga kasuko;+Apan walay pulos ang iyang pagpanghambog.   Busa ang Moab magminatay alang sa Moab;Silang tanan magminatay.+ Kadtong mga gihampak modanguyngoy alang sa mga tinapay nga pasas sa Kir-hareset.+   Kay ang mga ubasan sa Hesbon+ nangalaya,Ang punoan sa ubas sa Sibma,+ Ang mga magmamando sa kanasoran nagyatak sa mga sanga niini nga dan-ag-pula;*Sila nakaabot hangtod sa Jazer;+Sila nakaabot hangtod sa kamingawan. Ang mga salingsing niini mikatay ug nakaabot hangtod sa dagat.   Mao nga mohilak ko tungod sa punoan sa ubas sa Sibma sama sa akong paghilak alang sa Jazer. Pinaagi sa akong mga luha humdon ka nako, Oh Hesbon ug Eleale,+Kay ang pagsinggit alang sa imong bunga sa ting-init ug sa imong inani natapos na.* 10  Ang pagsadya ug paglipay gikuha gikan sa prutasan,Ug walay awit sa kalipay o pagsinggit diha sa mga ubasan.+ Ang tigtamak wala na magtamaktamak ug mga ubas diha sa mga pug-anan,Kay gipahunong na nako ang pagsinggit.+ 11  Mao nga ang akong kahiladman nangurog tungod sa Moab,+Sama sa pagkaskas sa mga kuwerdas sa alpa,Ug ang akong kinasuloran tungod sa Kir-hareset.+ 12  Bisag hagoon sa Moab ang iyang kaugalingon diha sa taas nga dapit ug moadto sa iyang sangtuwaryo aron moampo, kana walay kapuslanan.+ 13  Kini ang pulong nga gisulti ni Jehova kaniadto bahin sa Moab. 14  Ug karon si Jehova miingon: “Sulod sa tulo ka tuig, sama sa mga tuig sa sinuholang trabahante,* ang himaya sa Moab mapakaulawan ug kini makaagom sa tanang matang sa kagubot, ug kadtong mga mahibilin diyutay na lang kaayo ug huyang.”+

Mga Footnote

O “sa mga sanga niini nga punog pula nga ubas.”
O posible, “Kay ang singgit sa pagpakiggubat midangat sa imong bunga sa ting-init ug sa imong ani.”
O “nga giihap pag-ayo sama sa ginahimo sa sinuholang trabahante”; nga eksaktong tulo ka tuig.