Isaias 34:1-17

  • Panimalos ni Jehova sa kanasoran (1-4)

  • Edom mahimong biniyaan (5-17)

34  Duol mo, kamong mga nasod, aron maminaw,Ug patalinghog kamong mga katawhan. Papaminawa ang yuta ug ang anaa niini,Ang yuta ug ang tanang abot niini.   Kay si Jehova nasuko sa tanang nasod,+Ug siya napungot sa tanan nilang kasundalohan.+ Iya silang laglagon;Iya silang pamatyon.+   Ang ilang mga patay isalibay,Ug mangalisbo ang baho sa ilang patayng lawas;+Ug ang kabukiran matunaw tungod sa* ilang dugo.+   Ang tanang panon sa kalangitan maut-ot,Ug ang kalangitan lukoton samag linukot nga basahon. Ang tanan nilang kasundalohan mangalaya ug mangalarag,Samag laya nga dahon nga malarag gikan sa punoan sa ubasUg samag mikuyos nga igos diha sa kahoyng igos.   “Kay sa kalangitan ang akong espada mahumod pag-ayo sa dugo.+ Kini manaog sa Edom aron maghukom,+Sa katawhan nga gihukman nakong laglagon.   Si Jehova dunay espada; kini mabulit sa dugo. Kini mabulit sa tambok,+Sa dugo sa mga laking nating karnero ug sa mga kanding,Sa tambok sa mga amimislon sa mga laking karnero. Kay si Jehova dunay halad sa Bozra,Grabeng pagpamatay sa yuta sa Edom.+   Ang ihalas nga mga torong baka manaog uban kanila,Ug ang mga toreyong baka uban sa mga kusgan. Ang ilang yuta mahumod pag-ayo sa dugo,Ug ang ilang abog matuhopan ug tambok.”   Kay si Jehova dunay adlaw sa panimalos,+Dunay tuig sa pagsilot alang sa legal nga kaso labot sa Zion.+   Ang iyang* kasapaan mahimong alkitran,Ug ang iyang abog mahimong asupre,Ug ang iyang yuta mahisamag nagdilaab nga alkitran. 10  Magabii man o maadlaw kini dili mapalong;Ang aso niini mag-utbo hangtod sa hangtod. Gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan siya magpabiling gun-ob;Walay moagi kaniya hangtod sa kahangtoran.+ 11  Ang pelikano ug porcupino manag-iya kaniya,Ug ang mga ngiwngiw nga taas ug dunggan ug ang mga uwak mopuyo kaniya. Pinaagig pising pangsukod ug tunton,* iyang sukdon kining yutaaAron ipakita nga kini mahimong walay sulod ug walay pulos. 12  Walay usa sa iyang mga halangdon ang himoong hari,Ug ang tanan niyang prinsipe mahanaw. 13  Ang mga sampinit manurok sa iyang lig-ong mga torre,Ang mga tunokong tanom ug bunglayon sa iyang mga kuta. Mahimo siyang puy-anan sa mga irong ihalas+Ug sa mga ostrich. 14  Ang mga linalang sa desyerto ug ang nagauwang nga mga hayop magkitaay,Ug ang ihalas nga kanding* motawag sa kauban niini. Oo, didto ang langgam nga tuktor magpuyo ug makakaplag ug pahulayanan. 15  Didto ang samag udyong nga bitin maghimog salag ug mangitlog,Ug kini magpusa kanila ug magpanalipod. Oo, didto ang mga banog magtapok, ang matag usa uban sa iyang paris. 16  Susiha sa basahon ni Jehova ug basaha kinig kusog: Walay usa kanila ang mawala;Walay usa kanila ang walay paris,Kay ang baba ni Jehova ang naghatag ug mando,Ug ang iyang espiritu ang nagtigom kanila. 17  Siya ang Usa nga nagripa* alang kanila,Ug gisukod sa iyang kamot ang dapit nga gigahin kanila.* Ila kining panag-iyahon hangtod sa hangtod;Magpuyo sila niini latas sa tanang kaliwatan.

Mga Footnote

O “moagos uban ang.”
Dayag nga nagtumong sa Bozra, ang kaulohan sa Edom.
Literal, “mga bato.”
O posible, “ang pormag kanding nga mga demonyo.”
Tan-awa sa Glossary ang “Ripa.”
Literal, “gibahinbahin kini sa iyang kamot alang kanila pinaagig pising pangsukod.”