Isaias 1:1-31

  • Amahan ug ang iyang rebelyosong mga anak (1-9)

  • Gidumtan ni Jehova ang pagsimba nga pormalidad lang (10-17)

  • “Husayon nato ang mga butang” (18-20)

  • Ang Zion ipasig-uli ingong matinumanong siyudad (21-31)

1  Ang panan-awon nga nakita ni Isaias*+ nga anak ni Amoz bahin sa Juda ug Jerusalem sa mga adlaw ni Uzzias,+ Jotam,+ Ahaz,+ ug Ezequias,+ nga mga hari sa Juda:+   Pamati, Oh kalangitan, ug paminaw, Oh yuta,+Kay si Jehova nagsulti: “Nagmatuto ug nagpadako kog mga anak,+Apan sila mialsa batok kanako.+   Ang usa ka torong baka nakaila pag-ayo sa nagpalit niini,Ug ang asno nakaila sa pasungan sa tag-iya niini;Apan ang Israel wala makaila kanako,*+Ang akong kaugalingong katawhan wala mogawi uban ang pagsabot.”   Alaot ang makasasalang nasod,+Ang katawhan nga puno ug kasaypanan,Ang kaliwatan sa mga daotan, mga anak nga nagpahinabog kadaot! Gibiyaan nila si Jehova;+Wala nila tahora ang Balaang Usa sa Israel;Gitalikdan nila siya.   Asa pa man mo hampakon samtang gipasamot ninyo ang inyong pagrebelde?+ Ang inyong tibuok ulo nalukop nag samad,Ug ang inyong tibuok kasingkasing masakiton na.+   Gikan sa lapalapa hangtod sa ulo, wala nay maayong bahin. Dunay mga samad, bun-og, ug naghubag nga mga samad—Kini wala tambali* o bugkosi o butangig lana.+   Ang inyong yuta maoy biniyaan,Ang inyong mga siyudad nasunog. Ang inyong yuta gilamoy sa mga langyaw sa inyo mismong atubangan.+ Nahisama kinig awaaw nga yuta kay gipukan sa mga langyaw.+   Ang anak nga babaye sa Zion nahibilin samag silonganan* diha sa ubasan,Samag payag diha sa uma sa pepino,Samag siyudad nga gilikosan.+   Kon si Jehova sa mga panon* wala pa magbilin kanatog pipila ka tawo nga naluwas,Kita nahisama na unta sa Sodoma,Ug kita naparehas na unta sa Gomora.+ 10  Pamatia ninyo ang pulong ni Jehova, kamong mga diktador* sa Sodoma.+ Hatagi ninyog pagtagad ang balaod* sa atong Diyos, kamong mga taga-Gomora.+ 11  “Unsay akong makuha sa daghan ninyong halad?”+ miingon si Jehova. “Igo na ang inyong mga halad nga sinunog nga mga laking karnero+ ug ang tambok sa pinakaon pag-ayo nga mga hayop,+Ug wala ko malipay sa dugo+ sa mga toreyong baka+ ug mga nating karnero ug mga kanding.+ 12  Dihang manganhi mo aron moatubang kanako,+Kinsay nagsugo kaninyo nga buhaton kini,Kining pagyatak sa akong mga hawanan?+ 13  Hunong na mo sa pagdalag walay bili nga mga halad nga lugas. Ang inyong insenso dulumtanan kanako.+ Nagsaulog mog mga bag-ong bulan+ ug mga igpapahulay,+ ug naghikay mog mga panagkatigom.+ Apan dili nako maantos ang paggamit ug salamangka+ uban sa inyong solemneng panagkatigom. 14  Gidumtan nako ang inyong mga bag-ong bulan ug ang inyong mga pista. Nakapabug-at kini kanako;Gikapoy na ko sa pagpas-an niini. 15  Ug dihang bayawon ninyo ang inyong mga kamot,Dili ko motan-aw kaninyo.+ Bisan pag kadaghan mo moampo,+Dili ko mamati;+Ang inyong mga kamot puno ug dugo.+ 16  Hugasi ang inyong kaugalingon, hinloi ang inyong kaugalingon;+Kuhaa ang inyong daotang binuhatan gikan sa akong panan-aw;Hunong na sa pagbuhat ug daotan.+ 17  Pagkat-on sa pagbuhat ug maayo, pangitaa ang hustisya,+Badlonga ang tigdaogdaog,Panalipdi ang mga katungod sa bata nga wala nay amahan,*Ug labani ang kawsa sa babayeng balo.”+ 18  “Ari mo karon, ug husayon nato ang mga butang tali kanato,” miingon si Jehova.+ “Bisan tuod ang inyong mga sala hayag-pula,Kini papution sama sa niyebe;+Bisag sama kini ka pula sa dagtom-pula nga panapton,Kini mahisama sa balhibo sa karnero. 19  Kon andam mong mamati ug mosunod,Makakaon mo sa maayong mga butang sa yuta.+ 20  Apan kon modumili mo ug morebelde,Lamyon mo sa espada,+Kay si Jehova mismo ang nagsulti niini.” 21  Ang matinumanong siyudad+ nahimo gayong pampam!*+ Siya kanhi puno sa hustisya;+Kaniadto nagpuyo kaniya ang pagkamatarong,+Apan karon mga mamumuno na.+ 22  Ang imong plata* nahimong hugaw,*+Ug ang imong serbesa* gisagolan ug tubig. 23  Ang imong mga prinsipe gahian ug kauban sa mga kawatan.+ Ang matag usa kanila gustog hiphip ug nag-apas ug mga gasa.+ Wala nila hatagig hustisya ang wala nay amahan,*Ug wala nila hatagig pagtagad ang legal nga kaso sa babayeng balo.+ 24  Busa ang matuod nga Ginoo, si Jehova sa mga panon,Ang Gamhanang Usa sa Israel, mipahayag: “Aha! Wagtangon nako ang akong mga kontra,Ug panimaslan nako ang akong mga kaaway.+ 25  Bakyawon nako ang akong kamot batok kanimo,Lunsayon nako ang imong hugaw nga samag naggamit ug sabon,*Ug wagtangon nako ang tanan nimong kahugawan.+ 26  Akong ibalik ang imong mga maghuhukom sama sa unaUg ang imong mga magtatambag sama sa sinugdan.+ Human niini ikaw tawgong Siyudad sa Pagkamatarong, Matinumanong Lungsod.+ 27  Uban sa hustisya ang Zion pagatubson,+Ug ang iyang namalik nga katawhan, uban sa pagkamatarong. 28  Ang mga rebelde ug ang mga makasasala dungang laglagon,+Ug kadtong namiya kang Jehova mangalaglag.+ 29  Kay sila mangaulaw sa lig-ong mga kahoy nga inyong gitinguha,+Ug kamo maulawan tungod sa mga tanaman* nga inyong gipili.+ 30  Kay kamo mahisama sa dakong kahoy nga ang mga dahon nangalaya,+Ug sama sa tanaman nga walay tubig. 31  Ang baskog nga tawo mahimong lanot,*Ug ang iyang buluhaton mahimong aligato;Kining duha dungang magdilaab,Ug walay magpalong niini.”

Mga Footnote

Kahulogan, “Kaluwasan ni Jehova.”
O “sa agalon niini.”
Literal, “pislita.”
O “balongbalong.”
Literal, “kasundalohan.”
O “magmamando.”
O “instruksiyon.”
O “sa wala nay ginikanan.”
Tan-awa sa Glossary.
Iningles, silver.
Ang Hebreohanong termino nagtumong sa hugaw nga mobulag sa plata o bulawan dihang kini tunawon.
O “serbesa nga trigo.”
O “wala nay ginikanan.”
O “lihiya.”
Dayag nga mga kahoy ug mga tanaman nga nalangkit sa pagsimbag idolo.
Samag pisi nga lanot nga dali rang masunog.