Isaias 30:1-33

  • Tabang sa Ehipto wala gayoy kapuslanan (1-7)

  • Gisalikway sa katawhan ang tagna (8-14)

  • Kusgan tungod sa pagsalig (15-17)

  • Gipakitaag pabor ni Jehova ang iyang katawhan (18-26)

    • Si Jehova, ang Dakong Instruktor (20)

    • “Kini ang dalan” (21)

  • Hukman ni Jehova ang Asirya (27-33)

30  “Alaot ang mga anak nga gahig ulo,”+ miingon si Jehova,“Nga nagpatuman ug mga plano nga dili akoa,+Nga nakig-alyansa,* apan wala mahiuyon sa akong espiritu,Aron dugangan ug sala ang sala.   Nangadto sila sa Ehipto+ nga wala magkonsulta kanako,*+Aron mopasilong sa panalipod* sa ParaonUg modangop sa landong sa Ehipto!   Apan ang panalipod sa Paraon mahimong kaulawan kaninyo,Ug ang landong sa Ehipto mahimong hinungdan sa kaulawan.+   Kay ang iyang mga prinsipe anaa sa Zoan,+Ug ang iyang mga mensahero nakaabot sa Hanes.   Silang tanan maulawanTungod sa katawhan nga walay ikahatag nga kaayohan kanila,Nga walay ikatagana nga tabang ug kaayohan,Apan kaulawan lang ug pagtamay.”+  Usa ka pahayag batok sa mga mananap sa habagatan: Latas sa yuta sa kasakit ug kalisdanan,Sa leyon, sa nagangulob nga leyon,Sa bitin ug sa nagalupad* nga lala nga bitin,Ilang gipapas-an sa asno ang ilang mga kabtanganUg ang ilang mga suplay diha sa mga kamelyo. Apan kining mga butanga dili makahatag ug kaayohan sa katawhan.   Kay ang tabang sa Ehipto wala gayoy kapuslanan.+ Busa gitawag nako kini nga, “Rahab,+ kinsa naglingkod lang ug walay ginahimo.”   “Karon, isulat kini sa usa ka papan diha sa ilang atubangan,Ug ipatik kini sa usa ka basahon,+Aron sa umaabot nga adlaw magsilbi kiniIngong usa ka permanenteng saksi.+   Kay rebelyoso sila nga katawhan,+ malimbongong mga anak,+Mga anak nga dili gustong mamati sa balaod* ni Jehova.+ 10  Giingnan nila ang mga tawo nga makakitag panan-awon, ‘Isalikway ang inyong mga panan-awon,’Ug ang mga bisyonaryo,* ‘Ayaw mi sultihig tinuod nga mga panan-awon.+ Sultihi mig mga butang nga gusto namong madunggan;* paghanduraw ug malimbongong mga panan-awon.+ 11  Simang gikan sa dalan; tipas gikan sa alagianan. Hunong na sa paghisgot kanamo bahin sa Balaang Usa sa Israel.’”+ 12  Busa kini ang giingon sa Balaang Usa sa Israel: “Kay gisalikway ninyo kining pulonga+Ug midangop mo sa pagpanikas ug panglimbongUg misalig mo niini,+ 13  Kini nga kasaypanan mahisamag guba nga paril alang kaninyo,Mahisamag taas nga paril nga mibugdo ug kahugnoon na. Kini kalit nga mahugno. 14  Kini mabuak samag dakong banga sa magkukulon,Mapulpog kini pag-ayo nga walay mahibiling tipakNga ikakahig sa kalayo diha sa dapogO ikakalos ug tubig diha sa lim-aw.”* 15  Kay kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ang Balaang Usa sa Israel: “Pinaagi sa pagbalik kanako ug sa pagpahulay, kamo maluwas;Mahimo mong kusgan kon magpabilin mong kalmado ug mosalig mo.”+ Apan dili mo gustong mobuhat niana.+ 16  Hinuon, miingon mo: “Dili, mokalagiw mi sakay sa mga kabayo!” Busa kamo mokalagiw. “Ug mosakay mi sa tulin nga mga kabayo!”+ Busa kadtong mga naggukod kaninyo tulin usab.+ 17  Ang usa ka libo mangurog sa pagpanghulga sa usa;+Sa pagpanghulga sa lima kamo mokalagiwHangtod nga ang mahibilin kaninyo mahisamag tukon diha sa tumoy sa bukid,Mahisamag ilhanan sa ibabaw sa bungtod.+ 18  Apan si Jehova mapailobong naghulat* nga pakitaan mog pabor,+Ug siya motindog aron pakitaan mog kaluoy.+ Kay si Jehova usa ka Diyos sa hustisya.+ Malipayon ang tanan nga padayong nagpaabot* kaniya.+ 19  Dihang ang katawhan mopuyo sa Zion, sa Jerusalem,+ ikaw dili gayod mohilak.+ Pakitaan gyod ka niyag pabor dihang madunggan niya ang imong pagtuaw alang sa tabang; iya kang tubagon dayon inigkadungog niya niini.+ 20  Bisag hatagan ka ni Jehova ug tinapay sa kasakit ug tubig sa pagdaogdaog,+ dili na tagoan sa imong Dakong Instruktor ang iyang kaugalingon, ug makita nimo ang imong Dakong Instruktor+ pinaagi sa imo mismong mga mata. 21  Kon mahisalaag ka ug motipas sa tuo o sa wala,+ makadungog kag tingog sa imong luyo nga mag-ingon, “Kini ang dalan.+ Lakaw mo niini.” 22  Ug hugawan ninyo ang haklap nga plata sa inyong kinulit nga mga larawan ug ang haklap nga bulawan sa inyong metal nga mga estatuwa.*+ Inyo kining isalibay samag panapton nga pangregla ug moingon, “Dili na ko niini!”*+ 23  Ug magpaulan siya alang sa binhi nga imong gipugas sa yuta,+ ug ang tinapay nga abot sa yuta mahimong abunda ug sustansiyado.*+ Nianang adlawa ang kahayopan manibsib sa lapad nga mga sibsibanan.+ 24  Ug ang mga baka ug mga asno nga nagdaro sa yuta mokaon ug kompay nga sinagolan ug tanom nga asedera, nga gipalid pinaagig pala ug kahig. 25  Ug sa matag taas nga bukid ug sa matag habog nga bungtod duna unyay mga sapa ug mga kanal sa tubig,+ sa adlaw sa grabeng pagpamatay dihang ang mga torre mangahugno. 26  Ug ang kahayag sa takdol nga bulan mahisama sa kahayag sa adlaw; ug ang kahayag sa adlaw mahimong pito ka pilo nga mas hayag pa,+ sama sa kahayag sa pito ka adlaw, sa adlaw nga bugkosan ni Jehova ang kasakit* sa iyang katawhan+ ug ayohon ang grabeng samad tungod sa iyang paghampak.+ 27  Tan-awa! Ang ngalan ni Jehova nagsingabot gikan sa layo,Nga nagdilaab uban ang iyang kasuko ug ang bagang mga panganod. Ang iyang mga ngabil punog kasuko,Ug ang iyang dila nahisamag nagaut-ot nga kalayo.+ 28  Ang iyang espiritu* nahisamag nagbaha nga suba nga tagaliog,Aron ayagon ang mga nasod pinaagig ayagan sa kalaglagan;*Ug busalan unya ang apapangig+ sa mga katawhan sa pagpahisalaag kanila. 29  Apan ang inyong awit mahisama nianang giawit sa gabiiDihang mag-andam mo* alang sa pista,+Ug ang inyong kasingkasing magsadya sama nianangNaglakaw nga may* plawtaPaingon sa bukid ni Jehova, sa Bato sa Israel.+ 30  Ipadungog ni Jehova ang iyang halangdon nga tingog+Ug ipakita ang iyang bukton+ samtang nanaog kini uban ang grabeng kasuko,+Uban ang siga sa nagaut-ot nga kalayo,+Ang pagbunok sa ulan+ ug ang bagyo ug ang ulan nga yelo.+ 31  Kay tungod sa tingog ni Jehova, ang Asirya malisang;+Hampakon niya kinig bunal.+ 32  Ug ang matag hampak sa iyang bunal sa pagsilotNga ipahamtang ni Jehova sa AsiryaDuyogan ug mga tamborin ug alpa+Samtang iwarawara niya ang iyang bukton batok kanila diha sa gubat.+ 33  Kay ang iyang Topet*+ andam na;Kini giandam usab alang sa hari.+ Ang tapokanan ug kahoy gihimo niyang lawom ug lapad,Ug kini dunay dakong kalayo ug daghang kahoy. Ang gininhawa ni Jehova, nga samag nagbul-og nga asupre,Magsunog niini.

Mga Footnote

Literal, “nagbubo ug ilimnon ingong halad,” nga dayag nga nagtumong sa paghimog kasabotan.
O “nga wala magpakisayod sa akong baba.”
Literal, “salipdanan.”
O “abtik.”
O “instruksiyon.”
Literal, “nga hamloy.”
Tawo nga ginapakitaan sa Diyos ug panan-awon.
O posible, “gahong nga pondohanag tubig.”
O “padayong nagpaabot.”
O “mahinamong naghulat.”
O “hinulma nga mga estatuwa.”
O posible, “ug tawgon kining hugaw.”
Literal, “tambok ug mantikaon.”
O “bali.”
Literal, “ayagan sa kawalay-kapuslanan.”
O “gininhawa.”
O “balaanon ninyo ang inyong kaugalingon.”
O “sa honi sa.”
Ang “Topet” dinhi maoy mahulagwayong dapit sa pagsunog, nga nagsimbolo ug kalaglagan.