Buhat sa mga Apostoles 7:1-60

  • Pamulong ni Esteban atubangan sa Sanhedrin (1-53)

    • Panahon sa mga patriarka (2-16)

    • Pagpanguna ni Moises; idolatriya sa Israel (17-43)

    • Diyos wala magpuyo sa mga templo nga hinimog tawo (44-50)

  • Pagbato kang Esteban (54-60)

7  Apan ang hataas nga saserdote miingon: “Tinuod ba kining mga butanga?”  Si Esteban mitubag: “Mga igsoon ug mga amahan, paminaw. Ang Diyos sa kahimayaan nagpakita sa atong katigulangang si Abraham samtang didto pa siya sa Mesopotamia, sa wala pa siya magpuyo sa Haran,+  ug siya miingon kaniya: ‘Biya sa imong yuta ug sa imong mga paryente ug adto sa yuta nga akong ipakita kanimo.’+  Unya mibiya siya sa yuta sa mga Caldeanhon ug mipuyo sa Haran. Ug gikan didto, human mamatay ang iyang amahan,+ gipabalhin siya sa Diyos ug gipapuyo sa yuta nga inyong gipuy-an karon.+  Apan wala niya siya hatagig bisan unsa mang panulondon dinhi, wala gayod bisan na lag katumban sa iyang tiil; apan gisaaran niya siya nga ihatag kini kaniya ingong katigayonan ug sa iyang kaliwat,*+ bisan pag niadtong panahona wala pa siyay anak.  Dugang pa, giingnan siya sa Diyos nga ang iyang kaliwat* mopuyo sa usa ka yuta nga dili ilaha ug ang mga tawo mag-ulipon ug magpaantos* kanila sulod sa 400 ka tuig.+  ‘Ug hukman nako ang nasod diin sila maulipon,’+ miingon ang Diyos, ‘ug human niana sila mogula nianang yutaa ug motanyag kanakog sagradong pag-alagad niining dapita.’+  “Naghimo usab siyag pakigsaad sa pagtuli uban kaniya.+ Busa dihang natawo ang iyang anak nga si Isaac,+ gituli niya kini sa ikawalo ka adlaw.+ Si Isaac nakabatog anak nga si* Jacob, ug si Jacob nakabatog 12 ka anak nga nahimong mga ulo sa banay.*  Ug ang mga ulo sa banay nasuko* kang Jose+ ug nagbaligya kaniya ngadto sa Ehipto.+ Apan ang Diyos nag-uban kaniya,+ 10  ug iyang giluwas siya sa tanan niyang kasakitan ug gipahinabo niya nga siya mahimong maalamon ug mauyonan sa Paraon nga hari sa Ehipto. Ug iyang gitudlo siya aron magmando sa Ehipto ug sa iyang tibuok panimalay.+ 11  Apan dihay nahitabong gutom sa tibuok Ehipto ug Canaan, usa gayod ka dakong kasakitan, ug ang atong mga katigulangan wala gayoy kakuhaag pagkaon.+ 12  Apan nakadungog si Jacob nga may mga pagkaon* sa Ehipto, ug sa unang higayon iyang gipaadto ang atong mga katigulangan.+ 13  Dihang miadto sila sa ikaduhang higayon, nagpaila si Jose sa iyang mga igsoon, ug ang banay ni Jose nailhan sa Paraon.+ 14  Busa nagpadala siyag mensahe ug gipatawag ang iyang amahan nga si Jacob ug ang tanan niyang paryente didto,+ 75 tanan.+ 15  Si Jacob miadto sa Ehipto,+ ug didto siya namatay,+ ingon man ang atong mga katigulangan.+ 16  Gidala sila ngadto sa Sekem ug gipahiluna sa lubnganan nga pinalit ni Abraham sa usa ka kantidad pinaagig salaping plata gikan sa mga anak ni Hamor sa Sekem.+ 17  “Sa hapit nang matuman ang gisaad sa Diyos kang Abraham, ang katawhan misanay ug midaghan sa Ehipto, 18  hangtod nga dihay mitindog nga laing hari sa Ehipto, nga wala makaila kang Jose.+ 19  Gilimbongan niini ang atong mga katigulangan ug gipugos ang mga amahan nga biyaan ang ilang mga masuso aron dili sila mabuhi.+ 20  Nianang panahona si Moises natawo, ug siya matahom gayod sa panan-aw sa Diyos. Ug sulod sa tulo ka bulan giatiman* siya didto sa balay sa iyang amahan.+ 21  Apan dihang siya gibiyaan,+ gikuha siya sa anak nga babaye sa Paraon ug gimatuto ingong iyang kaugalingong anak.+ 22  Busa si Moises natudloan sa tanang kaalam sa mga Ehiptohanon. Gani, puwersado ang iyang mga pulong ug naghimo siyag dagkong buhat.+ 23  “Karon dihang 40 anyos na siya, nakadesisyon siya* nga duawon* ang iyang mga igsoon, ang mga anak ni Israel.+ 24  Dihang nakita niya nga ang usa kanila gidagmalan, siya milaban sa gidaogdaog ug nanimalos alang kaniya pinaagi sa pagpatay sa Ehiptohanon. 25  Naghunahuna siya nga masabtan sa iyang mga igsoon nga luwason sila sa Diyos pinaagi sa iyang kamot, apan wala nila kana masabti. 26  Pagkasunod adlaw siya miadto kanila ug nakita niya nga ang duha kanila nag-away. Giulang niya sila ug miingon, ‘Managsoon mo. Nganong nag-away man mo?’ 27  Apan gituklod siya sa usa nga nagdagmal sa iyang isigkaingon, ug miingon: ‘Kinsay naghimo nimong magmamando ug maghuhukom namo? 28  Patyon ba usab ko nimo sama sa imong pagpatay sa Ehiptohanon gahapon?’ 29  Pagkadungog niini, si Moises mikalagiw ug mipuyo ingong langyaw sa yuta sa Midian, diin natawo ang iyang duha ka anak nga lalaki.+ 30  “Paglabayg 40 ka tuig, nagpakita kaniya ang usa ka anghel didto sa kamingawan sa Bukid sa Sinai diha sa nagdilaab nga tunokong tanom.+ 31  Pagkakita ni Moises niini, nahibulong siya sa iyang nakita. Apan dihang miduol siya aron susihon kini, nadungog niya ang tingog ni Jehova:* 32  ‘Ako ang Diyos sa imong mga katigulangan, ang Diyos ni Abraham ug ni Isaac ug ni Jacob.’+ Si Moises nangurog ug wala na mangahas sa pagsusi pa. 33  Si Jehova* miingon kaniya: ‘Huboa ang imong sandalyas kay balaan ang yuta nga imong gitindogan. 34  Nakita gayod nako nga gidaogdaog ang akong katawhan nga naa sa Ehipto, ug nadungog nako ang ilang pag-agulo,+ ug nanaog ko aron luwason sila. Busa ipadala ka nako sa Ehipto.’ 35  Kini nga Moises nga ilang gidumilian ug giingnan: ‘Kinsay naghimo nimong magmamando ug maghuhukom?’+ mao mismo ang gipadala sa Diyos+ ingong magmamando ug manluluwas pinaagi sa anghel nga nagpakita kaniya diha sa tunokong tanom. 36  Kining tawhana maoy nagpagawas kanila,+ nga naghimog katingalahang mga butang* ug mga ilhanan didto sa Ehipto+ ug sa Pulang Dagat+ ug sa kamingawan sulod sa 40 ka tuig.+ 37  “Kini ang Moises nga miingon sa mga anak ni Israel: ‘Gikan sa inyong mga igsoon, ang Diyos magtudlo alang kaninyo ug propeta nga sama kanako.’+ 38  Kini siya ang kauban sa katawhan sa Israel didto sa kamingawan; didto siya kauban ang anghel+ nga nakigsulti kaniya+ sa Bukid sa Sinai ug ang atong mga katigulangan. Nakadawat siyag buhi ug sagradong mga pahayag aron ihatag kanato.+ 39  Ang atong mga katigulangan wala magmasinugtanon kaniya, hinuon gisalikway nila siya+ ug diha sa ilang mga kasingkasing gusto nilang mobalik sa Ehipto,+ 40  nga nag-ingon kang Aaron: ‘Buhati mig mga diyos nga maggiya namo. Kay wala mi mahibalo kon unsa nay nahitabo aning Moises nga nagpagawas namo sa Ehipto.’+ 41  Busa niadtong mga adlawa naghimo silag nating baka ug naghalad sa idolo ug naglipaylipay sa mga buhat sa ilang mga kamot.+ 42  Busa gitalikdan sila sa Diyos ug gipasagdang magtanyag ug sagradong pag-alagad sa panon sa langit,+ sama gayod sa nasulat sa basahon sa mga Propeta: ‘Dili ba dili man ako ang inyong ginatanyagan ug ginahalaran sa kamingawan sulod sa 40 ka tuig, Oh panimalay ni Israel? 43  Apan ang inyong gidala mao ang tolda ni Molok+ ug ang bituon sa diyos nga si Repan, ang mga imahen nga inyong gihimo sa pagsimba kanila. Busa ipahinabo nako nga dad-on mo ingong mga binihag saylo pa sa Babilonya.’+ 44  “Ang atong mga katigulangan may tolda sa pamatuod didto sa kamingawan, ingon sa Iyang gisugo dihang nakigsulti siya kang Moises nga himoon kini sumala sa sumbanan nga iyang nakita.+ 45  Ug napanunod kini sa atong mga katigulangan ug gidala kini uban kang Josue ngadto sa yuta nga gipanag-iya sa kanasoran,+ kinsa gipapahawa sa Diyos gikan sa atubangan sa atong mga katigulangan.+ Nagpabilin kini dinhi hangtod sa mga adlaw ni David. 46  Nabatonan niya ang pag-uyon sa Diyos ug gipangayo niya ang pribilehiyo nga magtukod ug puy-anan alang sa Diyos ni Jacob.+ 47  Apan si Solomon ang nagtukod ug balay alang kaniya.+ 48  Bisan pa niana, ang Labing Hataas wala magpuyo sa mga balay nga hinimog mga kamot,+ sumala sa giingon sa mga propeta: 49  ‘Ang langit mao ang akong trono,+ ug ang yuta mao ang tumbanan sa akong tiil.+ Unsa pa mang balaya ang inyong tukoron alang kanako? miingon si Jehova.* O asa man ang akong pahulayanan? 50  Dili ba gibuhat sa akong kamot kining tanang butang?’+ 51  “Kamong gahig ulo nga mga tawo ug mga dili tinuli sa kasingkasing ug igdulungog, ginasuklan ninyo kanunay ang balaang espiritu; ginahimo ninyo ang ginahimo sa inyong mga katigulangan.+ 52  Kinsa ba sa mga propeta ang wala lutosa sa inyong mga katigulangan?+ Oo, ilang gipatay kadtong nagpahibalo daan sa pag-anhi sa usa nga matarong,+ kang kinsa kamo karon nahimong iyang mga magbubudhi ug mamumuno,+ 53  kamo nga nakadawat sa Balaod nga gihatag pinaagig mga anghel+ apan wala magsunod niini.” 54  Buweno, pagkadungog niini, sila nasuko pag-ayo* diha sa ilang kasingkasing ug nagpakagot sa ilang mga ngipon batok kaniya. 55  Apan siya, nga puno sa balaang espiritu, mitutok sa langit ug iyang nakita ang himaya sa Diyos ug si Jesus nga nagbarog sa tuong kamot sa Diyos,+ 56  ug siya miingon: “Tan-awa! Nakita nako nga ang kalangitan nabuksan ug ang Anak sa tawo+ nagbarog sa tuong kamot sa Diyos.”+ 57  Tungod niini, sila naninggit ug kusog ug gisampong nila ang ilang mga kamot sa ilang mga dalunggan ug silang tanan nagdungan ug hasmag kaniya. 58  Human nila siya dad-a sa gawas sa siyudad, ila siyang gibato.+ Ang bakak nga mga saksi+ nagbutang sa ilang panggawas nga mga besti diha sa tiilan sa batan-ong lalaki nga ginganlag Saulo.+ 59  Samtang gibato nila si Esteban, siya nangamuyo: “Ginoong Jesus, dawata ang akong espiritu.” 60  Unya siya miluhod ug mituaw ug kusog: “Jehova,* ayawg idat-og kanila kining salaa.”+ Ug human makasulti niini, siya nahikatulog sa kamatayon.

Mga Footnote

Literal, “binhi.”
Literal, “binhi.”
O “magdaogdaog.”
O “mga patriarka.”
O posible, “naghimo usab niana kang.”
O “nagselos.”
O “lugas.”
O “gimatuto.”
Literal, “mitungha sa iyang kasingkasing.”
O “susihon.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
O “mga tilimad-on.”
Tan-awa ang Apendise A5.
O “nasakitan.”
Tan-awa ang Apendise A5.