Buhat sa mga Apostoles 1:1-26

  • Sulat kang Teofilo (1-5)

  • Mga saksi hangtod sa mga kinatumyan sa yuta (6-8)

  • Si Jesus misaka sa langit (9-11)

  • Mga tinun-an nagtigom nga may panaghiusa (12-14)

  • Matias gipili nga mopuli kang Judas (15-26)

1  Sa naunang sulat, Oh Teofilo, akong gisaysay ang tanang butang nga gibuhat ug gitudlo ni Jesus+  hangtod sa adlaw nga gidala siya sa langit,+ human siya makahatag ug mga instruksiyon pinaagi sa balaang espiritu ngadto sa mga apostoles nga iyang gipili.+  Human siya mag-antos, nagpakita siya kanila uban ang daghang makapakombinsir nga pamatuod nga siya nabuhi.+ Nakita nila siya sulod sa 40 ka adlaw, ug siya naghisgot bahin sa Gingharian sa Diyos.+  Samtang nagtigom sila, siya nagsugo kanila: “Ayaw mog biya sa Jerusalem,+ apan padayon ninyong hulata ang gisaad sa Amahan,+ nga inyong nadungog kanako;  kay sa pagkatinuod, si Juan nagbawtismo pinaagi sa tubig, apan kamo bawtismohan pinaagi sa balaang espiritu+ pipila ka adlaw gikan karon.”  Dihang sila nagkatigom pag-usab, sila nangutana kaniya: “Ginoo, ipasig-uli ba nimo ang gingharian sa Israel niining panahona?”+  Siya miingon kanila: “Dili kinahanglang mahibaloan ninyo ang mga panahon o mga yugto sa panahon nga ang Amahan lang ang may katungod* sa pagtakda.+  Apan makadawat mog gahom dihang mokunsad kaninyo ang balaang espiritu,+ ug kamo mahimong akong mga saksi+ sa Jerusalem,+ sa tibuok Judea ug Samaria,+ ug hangtod sa kinalay-ang bahin* sa yuta.”+  Human niya isulti kining mga butanga, siya gibayaw ngadto sa langit samtang sila nagtan-aw, ug siya natabonan sa panganod mao nga dili na nila siya makita.+ 10  Ug samtang nagtan-aw sila sa iyang pagpaingon sa langit, kalit nga may duha ka lalaki nga nagbestig puti+ nga mibarog tapad kanila 11  ug miingon: “Mga tawong Galileanhon, nganong nagtindog man mo dinhi ug nagtan-aw sa langit? Kining Jesus nga gidala sa langit gikan kaninyo moabot sa samang paagi nga inyong nakita pag-adto niya sa langit.” 12  Unya namalik sila sa Jerusalem+ gikan sa bukid nga gitawag ug Bukid sa mga Olibo, nga duol sa Jerusalem, nga usa ka adlawng igpapahulay nga panaw* lang ang gilay-on. 13  Pag-abot nila, misaka sila sa lawak sa itaas diin sila nag-estar. Didto si Pedro ingon man si Juan ug Santiago ug Andres, si Felipe ug Tomas, si Bartolome ug Mateo, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Simon nga masiboton, ug si Judas nga anak ni Santiago.+ 14  Uban sa usa ka katuyoan silang tanan nagpadayon sa pag-ampo, kauban ang pipila ka babaye,+ ang mga igsoong lalaki ni Jesus, ug si Maria nga iyang inahan.+ 15  Niadtong mga adlawa si Pedro mitindog sa taliwala sa mga igsoon (ang katibuk-ang gidaghanon* sa mga tawo maoy mga 120) ug miingon: 16  “Mga igsoong lalaki, kinahanglang matuman ang kasulatan nga gitagna sa balaang espiritu pinaagi kang David bahin kang Judas,+ nga maoy naggiya niadtong nagdakop kang Jesus.+ 17  Kay siya kauban man namo+ ug nakabaton ug bahin niini nga ministeryo. 18  (Busa kining tawhana mismo mipalit ug yuta ginamit ang suhol sa iyang pagkadili-matarong,+ ug siya nahulog nga nag-una ang ulo, mibuto ang iyang tiyan ug nahabwa ang tanan niyang tinai.+ 19  Nabaniog kini sa tanang molupyo sa Jerusalem, mao nga ang yuta gitawag ug A·kelʹda·ma sa ilang pinulongan, nga sa ato pa, “Yuta sa Dugo.”) 20  Kay nasulat kini sa basahon sa mga Salmo, ‘Hinaot mahimong biniyaan ang iyang puy-anan, ug hinaot wala nay magpuyo niini’+ ug, ‘Kuhaon unta sa lain ang iyang katungdanan ingong tigdumala.’+ 21  Busa kinahanglan nga gikan sa mga tawo nga miuban kanamo sulod sa tanang panahon nga kauban namo ang Ginoong Jesus dihang gihimo niya ang iyang mga buluhaton,* 22  sugod sa pagbawtismo ni Juan kaniya+ ug hangtod sa adlaw nga siya gikuha kanamo,+ usa niining mga tawhana ang angayng mahimong saksi uban kanamo sa iyang pagkabanhaw.”+ 23  Busa sila nagsugyot ug duha, si Jose nga gitawag ug Barsabas, nga gitawag usab ug Justo, ug si Matias. 24  Unya sila nag-ampo ug miingon: “Ikaw, Oh Jehova,* nga nahibalo sa kasingkasing sa tanan,+ itudlo kon kinsa niining duha ka lalaki ang imong gipili 25  nga maoy mopuli sa ministeryo ug pagkaapostol nga gitalikdan ni Judas aron moadto sa iyang kaugalingong dalan.”+ 26  Busa ilang giripahan* sila,+ ug ang ripa natunong kang Matias, ug siya giisip* nga kauban sa 11 ka apostoles.

Mga Footnote

O “awtoridad.”
O “mga kinatumyan.”
O “mga usa ka kilometro.” Ang gilay-on sa panaw nga gitugot alang sa usa ka Hudiyo panahon sa Igpapahulay.
O “panon.”
Literal, “dihang siya misulod ug migawas.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa sa Glossary ang “Ripa.”
Giisip nga sama sa 11.