Buhat sa mga Apostoles 28:1-31

  • Sa baybayon sa Malta (1-6)

  • Amahan ni Publio giayo (7-10)

  • Paingon sa Roma (11-16)

  • Pablo nakigsulti sa mga Hudiyo sa Roma (17-29)

  • Pablo maisogong nagsangyaw sulod sa duha ka tuig (30, 31)

28  Dihang luwas na mi, among nahibaloan nga ang isla gitawag ug Malta.+  Ug ang mga tawo nga langyawg sinultihan* nagpakita kanamog talagsaong kaayo.* Sila nagdaob ug nag-abiabi kanamong tanan tungod sa ulan ug sa katugnaw.  Apan dihang nanguha si Pablo ug usa ka bangan nga kahoy ug gibutang kini sa kalayo, migula ang usa ka bitin tungod sa kainit ug miukob kini sa iyang kamot.  Dihang nakita sa mga tawo nga langyawg sinultihan ang lala nga bitin nga nagbitay sa iyang kamot, sila miingon sa usag usa: “Seguradong kining tawhana usa ka mamumuno, ug bisan tuod naluwas siya gikan sa dagat, ang Hustisya* dili motugot nga siya mabuhi.”  Apan gisawilik niya ang bitin ngadto sa kalayo ug siya wala maunsa.  Apan nagdahom sila nga siya manghubag o kalit nga matumba ug mamatay. Human sila maghulat ug dugay ug walay nakitang kadaot nga nahitabo kaniya, nausab ang ilang hunahuna ug miingon nga siya usa ka diyos.  Karon kasikbit niadtong dapita dihay mga yuta nga gipanag-iya sa pangulo sa isla kinsa ginganlag Publio, ug iya ming giabiabi ug giatiman pag-ayo sulod sa tulo ka adlaw.  Nahitabo nga ang amahan ni Publio naghigda kay gihilantan ug nagkalibag dugo, ug si Pablo miadto kaniya ug miampo, gipatong ang iyang mga kamot kaniya, ug giayo siya.+  Human niini, ang ubang mga tawo sa isla nga nasakit nangadto usab kaniya ug nangaayo.+ 10  Gipasidunggan usab mi nila pinaagig daghang gasa, ug dihang molawigay na mi, gipabalonan mi nila sa tanan namong panginahanglan. 11  Tulo ka bulan sa ulahi, milawig mi sakay sa barko nga ang dulong may dagway sa “Mga Anak nga Lalaki ni Zeus.” Ang barko gikan sa Alejandria ug nagpalabay sa tingtugnaw sa isla. 12  Midunggo mi sa Siracusa ug nagpabilin mi didto ug tulo ka adlaw; 13  gikan didto mipadayon mi ug nakaabot sa Regio. Usa ka adlaw human niana mihuros ang habagat ug nakaabot mi sa Puteoli sa ikaduhang adlaw. 14  Dinhi nakakaplag mig mga igsoon ug giawhag mi nila nga magpabilin sulod sa pito ka adlaw uban kanila, ug human niana mipaingon mi sa Roma. 15  Dihang ang mga igsoon sa Roma nakabalita bahin kanamo, sila miabot aron mosugat kanamo sa Merkado sa Apio ug sa Tulo ka Abotanan. Pagkakita ni Pablo kanila, siya nagpasalamat sa Diyos ug nadasig.+ 16  Pag-abot namo sa Roma, si Pablo gitugotang magpuyo nga siya rang usa nga may sundalo nga nagbantay kaniya. 17  Apan tulo ka adlaw human niana iyang gipatawag ang kadagkoan sa mga Hudiyo. Dihang sila natigom na, siya miingon kanila: “Mga katawhan, mga igsoon, bisan tuod wala koy nahimong bisan unsa nga batok sa katawhan o sa mga kostumbre sa atong mga katigulangan,+ gitugyan ko ingong binilanggo gikan sa Jerusalem ngadto sa mga kamot sa mga Romano.+ 18  Ug human ko nila sukitsukita,+ gusto ko nilang buhian, kay wala may basehanan aron patyon ko.+ 19  Apan dihang ang mga Hudiyo misupak, napugos ko sa pag-apelar sa Cesar,+ apan dili tungod kay duna koy akusasyon batok sa akong nasod. 20  Busa tungod niini nga mihangyo kong makigkita ug makigsulti kaninyo, kay gigapos ko niining kadenaha tungod sa gilaoman sa Israel.”+ 21  Sila miingon kaniya: “Wala mi makadawat ug mga sulat gikan sa Judea bahin kanimo, ug wala poy bisan kinsang igsoon ang mianhi gikan didto aron mobalita o mosultig daotan bahin kanimo. 22  Apan gusto namong maminaw nimo kon unsay imong mga hunahuna, kay sa pagkatinuod kon bahin niining sektaha,+ nahibalo mi nga kini ginasupak bisan diin.”+ 23  Karon naggahin silag usa ka adlaw aron makigkita kaniya, ug nangadto pa gani sila nga tinagdaghan sa iyang giabtan. Ug gikan sa buntag hangtod sa gabii, iyang gipatin-aw kanila ang mga butang pinaagi sa paghatag ug bug-os nga pagpamatuod bahin sa Gingharian sa Diyos, sa pagkombinsir kanila bahin kang Jesus+ pinasukad sa Balaod ni Moises+ ug sa basahon sa mga Propeta.+ 24  Ang pipila mituo sa iyang gipanulti; ang uban wala motuo. 25  Busa kay wala man sila magkauyonay, sila namahawa, ug si Pablo miingon: “Haom ang gisulti sa balaang espiritu pinaagi ni propetang Isaias ngadto sa inyong mga katigulangan, 26  nga nag-ingon, ‘Adtoa kini nga katawhan ug sultihi sila: “Sa pagkatinuod, kamo makadungog apan dili gayod makasabot, ug kamo magtan-aw apan dili gayod makakita.+ 27  Kay ang kasingkasing niini nga katawhan nahimong dili madinawaton. Nakadungog sila apan dili mosunod. Ilang gipiyong ang ilang mga mata ug gitabonan ang ilang mga dalunggan aron ang ilang mga mata dili makakita ug ang ilang mga dalunggan dili makadungog ug ang ilang kasingkasing dili makasabot ug sila dili mobalik kanako aron ayohon nako sila.”’+ 28  Busa hibaloi ninyo nga kini nga kaluwasan gikan sa Diyos gipadala na ngadto sa kanasoran;+ sila mamati gyod niini.”+ 29 * —— 30  Busa nagpabilin siya didto sa iyang giabangan nga balay+ sulod sa tibuok duha ka tuig, ug iyang abiabihon ang tanan nga mangadto kaniya, 31  nga nagwali sa Gingharian sa Diyos ngadto kanila ug nagtudlo bahin sa Ginoong Jesu-Kristo uban ang dako kaayong kagawasan sa pagsulti,*+ nga walay babag.

Mga Footnote

O “mga taga-didto.”
O “gugma sa isigkatawo.”
Grego, Diʹke, posibleng nagtumong sa diyosa nga nagahatag ug hustisya pinaagi sa pagpanimalos o nagtumong sa personipikasyon sa hustisya.
Tan-awa ang Apendise A3.
O “bug-os nga kaisog.”