Buhat sa mga Apostoles 8:1-40

  • Saulo nga maglulutos (1-3)

  • Mabungahong ministeryo ni Felipe sa Samaria (4-13)

  • Pedro ug Juan gipadala sa Samaria (14-17)

  • Simon misulay sa pagpalit ug balaang espiritu (18-25)

  • Etiopianhong eunuko (26-40)

8  Si Saulo, sa iyang bahin, miuyon sa pagpatay kaniya.+ Nianang adlawa dihay dakong paglutos batok sa kongregasyon nga didto sa Jerusalem; ang tanan gawas sa mga apostoles nagkatibulaag sa tibuok nga mga rehiyon sa Judea ug Samaria.+  Apan ang debotadong mga tawo nagdala kang Esteban aron ilubong siya, ug sila nagbangotan pag-ayo tungod kaniya.  Apan pintas nga giatake ni Saulo ang kongregasyon. Gipangsulod niya ang matag balay, gipangguyod pagawas ang mga lalaki ug babaye, ug gipangbalhog sila sa bilanggoan.+  Bisan pa niana, kadtong nangatibulaag milibot sa kayutaan nga nagpahayag sa maayong balita bahin sa pulong.+  Karon si Felipe miadto sa siyudad* sa Samaria+ ug nagwali sa Kristo ngadto kanila.  Ang tibuok panon naghatag ug pagtagad sa gisulti ni Felipe samtang namati sila ug nagtan-aw sa mga ilhanan nga iyang gihimo.  Kay dihay daghang gisudlan ug mga demonyo, ug kini sila maninggit ug kusog ug manggula.+ Dugang pa, daghang paralisado ug bakol ang nangaayo.  Busa ang katawhan nianang siyudara malipayon kaayo.  Karon diha sa siyudad may tawong ginganlag Simon, kinsa una pa niini naggamit ug salamangka ug nakapahingangha sa nasod sa Samaria, nga nangangkon nga siya tawong gamhanan. 10  Silang tanan, gikan sa labing ubos ngadto sa labing taas, maghatag ug pagtagad kaniya ug moingon: “Kining tawhana ang Gahom sa Diyos, ang Dakong Gahom.” 11  Busa sila maghatag ug pagtagad kaniya kay sila iyang gipahingangha sa taastaas na nga panahon pinaagi sa iyang mga salamangka. 12  Apan dihang mituo sila kang Felipe, kinsa nagpahayag sa maayong balita sa Gingharian sa Diyos+ ug sa ngalan ni Jesu-Kristo, ang mga lalaki ug babaye nagpabawtismo.+ 13  Si Simon usab nahimong magtutuo, ug human mabawtismohi, nagpadayon siya sa pag-uban kang Felipe;+ ug siya nahingangha sa pagkakita sa mga ilhanan ug dagkong gamhanang buhat nga nagakahitabo. 14  Dihang ang mga apostoles sa Jerusalem nakadungog nga ang Samaria midawat sa pulong sa Diyos,+ ilang gipadala si Pedro ug Juan ngadto kanila; 15  ug sila nangadto ug nag-ampo alang kanila nga mabatonan unta nila ang balaang espiritu.+ 16  Kay kini wala pa mokunsad kang bisan kinsa kanila, apan sila nabawtismohan lang sa ngalan sa Ginoong Jesus.+ 17  Unya gipatong nila ang ilang mga kamot diha kanila,+ ug sila nakadawat ug balaang espiritu. 18  Karon dihang nakita ni Simon nga ang espiritu gihatag pinaagi sa pagpatong sa mga kamot sa mga apostoles, siya mitanyag kanilag salapi, 19  nga nag-ingon: “Hatagi usab ko niini nga awtoridad, aron nga si bisan kinsa nga patongan nako sa akong mga kamot makadawat ug balaang espiritu.” 20  Apan si Pedro miingon kaniya: “Malaglag pa unta ang imong plata uban kanimo, kay naghunahuna ka nga mabatonan nimo ang walay bayad nga gasa sa Diyos pinaagig salapi.+ 21  Wala kay bahin o pahat niining butanga, kay ang imong kasingkasing dili matarong sa panan-aw sa Diyos. 22  Busa hinulsoli kining imong pagkadaotan, ug pangamuyo kang Jehova* nga, kon mahimo, pasayloon ang daotang intensiyon sa imong kasingkasing; 23  kay nakita nako nga ikaw usa ka pait nga hilo* ug ulipon sa pagkadili-matarong.” 24  Si Simon miingon kanila: “Pangamuyo mo kang Jehova* alang kanako nga walay usa sa inyong mga giingon ang mahitabo kanako.” 25  Busa, dihang bug-os na silang nakapamatuod ug sa nasulti na nila ang pulong ni Jehova,* sila namalik sa Jerusalem, ug gipahayag nila ang maayong balita ngadto sa daghang kabaryohan sa mga Samarianhon.+ 26  Apan ang anghel ni Jehova*+ misulti kang Felipe: “Adto sa habagatan sa dalan nga lugsongon gikan sa Jerusalem padulong sa Gaza.” (Usa kini ka dalan sa desyerto.) 27  Busa siya miadto, ug nahibalag niya ang usa ka Etiopianhong eunuko,* usa ka tawong may awtoridad ilalom sa Candace, nga rayna sa mga Etiopianhon, ug kinsa maoy nagdumala sa tanan niyang bahandi. Siya miadto sa Jerusalem aron mosimba,+ 28  ug sa iyang pagpauli, samtang naglingkod sa iyang karo, siya nagbasag kusog sa basahon ni propetang Isaias. 29  Busa ang espiritu miingon kang Felipe: “Lakaw ug apasa ang karo.” 30  Si Felipe midagan ug miabay niana ug nadunggan niya kini nga nagbasag kusog sa basahon ni Isaias nga propeta, ug siya miingon: “Nasabtan ba gyod nimo ang* imong ginabasa?” 31  Siya miingon: “Unsaon man nako pagkasabot kon walay magtudlo kanako?” Busa giagda niya si Felipe nga mosakay ug molingkod tapad niya. 32  Karon kini ang bahin sa Balaang Kasulatan nga iyang gibasa: “Sama siyag karnero nga gidala sa ihawanan, ug samag nating karnero nga naghilom lang atubangan sa tig-alot niini, busa wala niya bukha ang iyang baba.+ 33  Dihang siya gipakaulawan, gihikawan siya sa hustisya.+ Kinsay mosugid sa mga detalye sa iyang kaliwatan? Kay ang iyang kinabuhi mahanaw gikan sa yuta.”+ 34  Unya ang eunuko miingon kang Felipe: “Palihog sultihi ko, kinsay gitumong dinhi sa propeta? Ang iyang kaugalingon o ang laing tawo?” 35  Si Felipe mitubag, ug sugod niini nga kasulatan, iyang gipahayag kaniya ang maayong balita bahin kang Jesus. 36  Karon samtang nagpadayon sila sa ilang panaw, nakaabot sila sa dapit nga may tubig, ug ang eunuko miingon: “Tan-awa! Dunay tubig diri; unsay nakapugong nako nga mabawtismohan?” 37  *⁠—— 38  Busa nagsugo siya nga pahunongon ang karo, ug si Felipe ug ang eunuko nanganaog ngadto sa tubig, ug iya siyang gibawtismohan. 39  Sa nakahaw-as na sila sa tubig, si Felipe gidala dayon sa espiritu ni Jehova,* ug ang eunuko wala na makakita kaniya ug siya nagpadayon sa iyang panaw nga malipayon. 40  Apan si Felipe gipaadto sa Asdod, ug padayon siyang nagpahayag sa maayong balita ngadto sa tanang siyudad hangtod nga nakaabot siya sa Cesarea.+

Mga Footnote

O posible, “sa usa ka siyudad.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Literal, “apdo sa kapait.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
O “opisyal sa palasyo.”
O “Nahibalo ba gyod ka sa.”
Tan-awa ang Apendise A3.
Tan-awa ang Apendise A5.