Buhat sa mga Apostoles 3:1-26

  • Giayo ni Pedro ang bakol nga makililimos (1-10)

  • Pamulong ni Pedro sa Portiko ni Solomon (11-26)

    • “Pagpasig-uli sa tanang butang” (21)

    • Propeta nga sama kang Moises (22)

3  Karon si Pedro ug Juan nangadto sa templo sa oras sa pag-ampo, mga alas tres sa hapon,*  ug dihay tawong bakol sukad pa sa pagkahimugso nga adlaw-adlawng ginadala diha sa pultahan sa templo nga gitawag ug Matahom, aron makapangayo siyag mga gasa sa kaluoy gikan niadtong mga mosulod sa templo.  Dihang nakita niya si Pedro ug Juan nga mosuloray sa templo, nangayo siyag mga gasa sa kaluoy.  Apan si Pedro, kauban ni Juan, mitan-aw kaniya ug miingon: “Tan-aw namo.”  Busa mitutok siya kanila, nga nagdahom nga may madawat gikan kanila.  Apan si Pedro miingon: “Wala koy plata* ug bulawan, apan kon unsay ania kanako maoy akong ihatag kanimo. Sa ngalan ni Jesu-Kristo nga Nasaretnon, tindog ug lakaw!”+  Unya gigunitan niya ang iyang tuong kamot ug gipatindog siya.+ Dihadiha ang iyang mga tiil ug buolbuol nalig-on;+  ug siya milukso ug milakaw,+ ug siya misulod uban kanila sa templo, nga naglakaw ug nagluksolukso ug nagdayeg sa Diyos.  Ug ang tanang tawo nakakita kaniya nga naglakaw ug nagdayeg sa Diyos. 10  Ug sila nakaila kaniya, nga kini mao ang tawo nga maglingkoran sa Matahom nga Ganghaan* sa templo aron mangayog mga gasa sa kaluoy,+ ug sila nahibulong pag-ayo ug dili makatuo sa nahitabo kaniya. 11  Samtang ang tawo naggunit pa kang Pedro ug Juan, ang tanang tawo nanagan paingon kanila diha sa gitawag ug Portiko ni Solomon,+ nga nahibulong pag-ayo. 12  Pagkakita ni Pedro niini, siya miingon sa katawhan: “Mga tawo sa Israel, nganong nahingangha mo pag-ayo niini, ug nganong inyo ming gitutokan nga daw napalakaw namo siya pinaagi sa among kaugalingong gahom o debosyon sa Diyos? 13  Ang Diyos ni Abraham ug ni Isaac ug ni Jacob,+ ang Diyos sa atong mga katigulangan, naghimaya sa iyang Alagad,+ si Jesus,+ kinsa inyong gitugyan+ ug gidumilian sa atubangan ni Pilato, bisan pag mihukom kini nga buhian siya. 14  Oo, inyong gidumilian kanang usa nga balaan ug matarong, ug mihangyo mo nga ihatag alang kaninyo ang usa ka tawong mamumuno,+ 15  pero inyong gipatay ang Pangunang Ahente sa kinabuhi.+ Apan gibanhaw siya sa Diyos, ug saksi mi niini nga kamatuoran.+ 16  Ug pinaagi sa iyang ngalan, ug pinaagi sa among pagtuo sa iyang ngalan, kining tawhana nga inyong nakita ug nailhan nahimong lig-on. Ang among pagtuo kaniya bug-os nakapaayo niining tawhana sa atubangan ninyong tanan. 17  Ug karon, mga igsoon, nahibalo ko nga milihok mo sa kawalay-alamag,+ sama usab sa gihimo sa inyong mga magmamando.+ 18  Apan niining paagiha gituman sa Diyos ang mga butang nga gipahibalo na niyang daan pinaagi sa tanang propeta, nga ang iyang Kristo mag-antos.+ 19  “Busa paghinulsol mo,+ ug balik mo+ aron mapapas ang inyong mga sala,+ aron ang mga panahon sa kahayahay moabot gikan mismo kang Jehova* 20  ug iyang ipadala ang Kristo nga gitudlo alang kaninyo, si Jesus. 21  Angay siyang magpabilin sa langit hangtod sa mga panahon sa pagpasig-uli sa tanang butang nga gisulti sa Diyos pinaagi sa iyang balaang mga propeta sa karaang panahon. 22  Gani, si Moises miingon: ‘Gikan sa inyong mga igsoon, si Jehova* nga inyong Diyos magtudlo alang kaninyo ug propeta nga sama kanako.+ Kinahanglan mong mamati sa bisan unsa nga iyang isulti kaninyo.+ 23  Sa pagkatinuod, si bisan kinsa* nga dili mamati niana nga Propeta bug-os nga malaglag gikan sa katawhan.’+ 24  Ug ang tanang propeta, gikan kang Samuel ug kadtong mga nagsunod kaniya, tin-awng nagpahayag usab bahin niining mga adlawa.+ 25  Kamo ang mga anak sa mga propeta ug sa pakigsaad nga gihimo sa Diyos uban sa inyong mga katigulangan,+ nga miingon kang Abraham: ‘Ug pinaagi sa imong kaliwat* ang tanang banay sa yuta panalanginan.’+ 26  Human itudlo sa Diyos ang iyang Alagad, sa inyo una niya siya gipadala+ sa pagpanalangin kaninyo pinaagi sa pagpatalikod sa matag usa kaninyo sa inyong daotang binuhatan.”

Mga Footnote

Literal, “sa ikasiyam nga takna.”
Iningles, silver.
Iningles, gate.
Literal, “gikan sa nawong ni Jehova.” Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
O “ang bisan kinsang kalag.”
Literal, “binhi.”