Buhat sa mga Apostoles 20:1-38

  • Pablo sa Macedonia ug Gresya (1-6)

  • Eutiko gibanhaw sa Troas (7-12)

  • Gikan sa Troas ngadto sa Mileto (13-16)

  • Pablo nakigkita sa mga ansiyano sa Efeso (17-38)

    • Pagpanudlo sa balay ug balay (20)

    • “Labaw nga kalipay sa paghatag” (35)

20  Dihang milurang na ang kagubot, gipatawag ni Pablo ang mga tinun-an, ug human siya makadasig ug makapanamilit kanila, siya mipanaw paingon sa Macedonia.  Human makalatas sa maong mga rehiyon ug makahatag ug daghang pulong sa pagdasig sa mga tinun-an didto, siya miabot sa Gresya.  Migugol siyag tulo ka bulan didto, apan kay dihay giplano ang mga Hudiyo batok kaniya+ dihang molawig na unta siya paingon sa Sirya, nakadesisyon siya nga mobalik agi sa Macedonia.  Mikuyog kaniya si Sopater nga anak ni Piro nga taga-Berea, si Aristarko+ ug si Segundo nga mga taga-Tesalonica, si Gayo nga taga-Derbe, si Timoteo,+ ug si Tiquico+ ug Trofimo+ nga gikan sa distrito sa Asia.  Kini sila miuna ug naghulat kanamo didto sa Troas;  apan kami milawig gikan sa Filipos human sa mga adlaw sa Tinapay nga Walay Pangpatubo,*+ ug sulod sa lima ka adlaw nakaabot mi kanila sa Troas, ug didto migugol mig pito ka adlaw.  Sa unang adlaw sa semana, dihang nagkatigom mi aron mangaon, si Pablo mipakigpulong kanila, kay siya mobiya na man pagkasunod adlaw; ug gitaas niya ang iyang pakigpulong hangtod sa tungang gabii.  Busa didtoy ubay-ubayng lampara sa lawak sa itaas diin mi nagkatigom.  Dihay batan-ong lalaki nga ginganlag Eutiko nga naglingkod sa bentana. Siya nahinanok samtang si Pablo nagpadayon sa pagsulti, ug kay nakatulog, siya nahulog gikan sa ikatulong andana ug gialsa nga patay na. 10  Apan si Pablo nanaog, miubo kaniya ug migakos,+ ug miingon: “Ayaw na mog kabalaka, kay siya buhi.”+ 11  Unya siya misaka ug gipikaspikas ang tinapay aron sugdan ang pagpangaon ug siya mikaon. Siya padayong nakig-estorya sa taastaas nga panahon, hangtod nga mibanagbanag na, ug unya siya mibiya. 12  Busa ilang gidala ang batang lalaki ug nalipay sila pag-ayo nga siya buhi. 13  Karon miuna mig sakay sa barko ug milawig paingon sa Asos, apan si Pablo midesisyon nga magbaktas paingon sa maong dapit. Didto namo kuhaon si Pablo, sumala sa iyang instruksiyon kanamo. 14  Busa dihang siya nakaapas kanamo sa Asos, amo siyang gipasakay ug nangadto mi sa Mitilene. 15  Milawig mi gikan didto pagkasunod adlaw, ug nakaabot sa Quio. Apan pagkasunod niana nga adlaw, midunggo mi sa Samos, ug pagkasunod pa gyod nga adlaw, miabot mi sa Mileto. 16  Nakadesisyon si Pablo nga molabay lang sa Efeso+ aron dili na siya makagugol pa ug panahon sa probinsiya sa Asia, kay nagdali siya nga makaabot sa Jerusalem,+ kon mahimo, sa adlaw sa Pista sa Pentekostes. 17  Hinuon, gikan sa Mileto siya nagpadalag mensahe ngadto sa Efeso aron ipatawag ang mga ansiyano sa kongregasyon. 18  Pag-abot nila, siya miingon kanila: “Nahibalo mo pag-ayo kon sa unsang paagi ko nagkinabuhi sa inyong taliwala sukad pa sa unang adlaw nga mitaak ko sa probinsiya sa Asia,+ 19  nga nagpaulipon ko sa Ginoo uban ang hilabihang pagpaubos*+ ug mga luha ug mga pagsulay nga nahitabo kanako tungod sa daotang mga plano sa mga Hudiyo, 20  samtang wala ko magpugong sa pagsulti kaninyo sa bisan unsang butang nga mapuslanon* o sa pagtudlo kaninyo sa publiko+ ug sa balay ug balay.+ 21  Apan bug-os kong nagpamatuod ngadto sa mga Hudiyo ug Grego bahin sa paghinulsol+ ngadto sa Diyos ug sa pagtuo diha sa atong Ginoong Jesus.+ 22  Ug karon, kay gitultolan* ko sa balaang espiritu, mopanaw ko paingon sa Jerusalem, bisag wala ko mahibalo kon unsay mahitabo nako didto, 23  gawas lang nga sublisubli kong gisultihan sa balaang espiritu sa siyudad ug siyudad nga naghulat kanako ang pagkabilanggo ug mga kasakitan.+ 24  Bisan pa niana wala nako isipa nga importante ang akong kinabuhi* alang kanako, basta mahuman lang nako ang akong ginadagan+ ug ang ministeryo nga akong nadawat kang Ginoong Jesus, nga bug-os magpamatuod sa maayong balita bahin sa dili hitupngang pagkamaayo* sa Diyos. 25  “Ug karon tan-awa! nahibalo ko nga walay usa kaninyo kinsa akong gisangyawan sa Gingharian ang makakita kanako pag-usab. 26  Busa gitawag mo nako aron magpamatuod niini mismong adlawa nga hinlo ko gikan sa dugo sa tanang tawo,+ 27  kay wala ko magpugong sa pagsulti kaninyo sa tanang kabubut-on* sa Diyos.+ 28  Tagda ang inyong kaugalingon+ ug ang tibuok panon, nga niana kamo gitudlo sa balaang espiritu nga mga tigdumala,+ aron magbantay sa kongregasyon sa Diyos,+ nga iyang gipalit pinaagi sa dugo sa iyang kaugalingong Anak.+ 29  Nahibalo ko nga sa akong pagbiya ang bangis* nga mga lobo mosulod sa inyong taliwala+ ug dili magtratar sa panon uban ang kalumo, 30  ug gikan mismo sa inyong taliwala may mga tawo nga motungha ug magsultig tinuis nga mga butang aron ipahilayo ang mga tinun-an ug danihon ngadto kanila.+ 31  “Busa padayon sa pagtukaw, ug hinumdomi nga sulod sa tulo ka tuig,+ adlaw ug gabii, wala gyod ko mohunong sa pagpahimangno sa matag usa kaninyo uban ang mga luha. 32  Ug karon itugyan mo nako sa Diyos ug sa pulong sa iyang dili hitupngang pagkamaayo, nga ang maong pulong makapalig-on kaninyo ug makahatag kaninyo sa panulondon nga ihatag ngadto sa tanang balaan.+ 33  Wala nako tinguhaa ang plata o bulawan o besti ni bisan kinsa.+ 34  Kamo mismo nahibalo nga ang akong mga kamot nagtagana sa akong mga panginahanglan+ ug nianang sa akong mga kauban. 35  Sa tanang butang, gipakita nako kaninyo nga pinaagi sa ingon niini nga paghago,+ kinahanglang tabangan ninyo kadtong mga luya ug hinumdoman ang mga pulong ni Ginoong Jesus, dihang siya miingon: ‘Dunay labaw nga kalipay sa paghatag+ kay sa pagdawat.’” 36  Ug sa nakasulti na siya niining mga butanga, siya miluhod uban kanilang tanan ug miampo. 37  Sa pagkatinuod, silang tanan nanghilak pag-ayo, ug ilang gigakos si* Pablo ug gihalokan, 38  kay sila ilabinang nasakitan sa iyang gisulti nga dili na gayod nila siya makita pag-usab.+ Unya gihatod nila siya sa barko.

Mga Footnote

O “Lebadura.” Tan-awa sa Glossary.
O “pagpaubos sa hunahuna.”
O “makahatag kaninyog kaayohan.”
O “gipalihok.”
O “nga ang akong kinabuhi may bisan unsang bili.”
Tan-awa sa Glossary.
O “sa tibuok katuyoan.”
O “madaogdaogon.”
Literal, “sila mihalog sa liog ni.”