Buhat sa mga Apostoles 5:1-42

  • Ananias ug Sapira (1-11)

  • Mga apostoles naghimog daghang ilhanan (12-16)

  • Gibilanggo ug gipagawas (17-21a)

  • Gidala pag-usab atubangan sa Sanhedrin (21b-32)

    • ‘Sugton ang Diyos imbes mga tawo’ (29)

  • Tambag ni Gamaliel (33-40)

  • Pagsangyaw sa balay ug balay (41, 42)

5  Apan dihay tawo nga ginganlag Ananias, uban sa iyang asawa nga si Sapira, nga nagbaligyag propidad.  Apan gitagoan niya ang pipila ka bahin sa halin ug nahibalo niini ang iyang asawa. Ang nahibilin lang ang iyang gidala ug gihatag ngadto* sa mga apostoles.+  Apan si Pedro miingon: “Ananias, nganong gitugotan nimong maimpluwensiyahan ka ni Satanas sa pagpamakak+ sa balaang espiritu+ ug sa pagtago sa pipila ka bahin sa halin sa yuta?  Dili ba imoha ang yuta sa wala pa nimo kini ibaligya? Ug human nimo kini ibaligya, dili ba ikaw ang magbuot sa halin niini? Nganong mitungha man sa imong kasingkasing ang pagbuhat niining butanga? Namakak ka, dili sa tawo, kondili sa Diyos.”  Pagkadungog niini, si Ananias natumba ug namatay. Ug ang tanang nakadungog bahin niini nahadlok pag-ayo.  Unya ang batan-ong mga lalaki nanindog, nagputos kaniyag mga panapton, nagdayong kaniya pagawas, ug naglubong kaniya.  Karon paglabayg mga tulo ka oras ang iyang asawa misulod, nga wala mahibalo kon unsay nahitabo.  Si Pedro miingon kaniya: “Sultihi ko, gibaligya ba ninyong duha ang yuta sa ingon niini nga kantidad?” Siya mitubag: “Oo, sa ingon niana nga kantidad.”  Busa si Pedro miingon kaniya: “Nganong nagsabot man mong duha nga sulayan ang espiritu ni Jehova?* Tan-awa! Ang mga naglubong sa imong bana anaa na sa pultahan, ug dayongan ka nila pagawas.” 10  Dihadiha siya natumba sa tiilan ni Pedro ug namatay. Pagsulod sa batan-ong mga lalaki, ilang nakita siya nga patay na ug ilang gidayongan siya pagawas ug gilubong tapad sa iyang bana. 11  Busa ang tibuok kongregasyon ug ang tanang nakadungog bahin niini nahadlok pag-ayo. 12  Dugang pa, pinaagi sa mga kamot sa mga apostoles daghang ilhanan ug katingalahang mga butang* ang padayong nahitabo taliwala sa katawhan;+ ug silang tanan magtigoman sa Portiko ni Solomon.+ 13  Tinuod, ang uban walay kaisog sa pagduyog kanila; bisan pa niana, gidayeg sila pag-ayo sa katawhan. 14  Labaw pa niana, ang mga magtutuo sa Ginoo padayong nadugangan, daghan kaayong lalaki ug babaye.+ 15  Gidala pa gani nila ang mga masakiton diha sa dagkong dalan ug gipahiluna sila sa gagmayng higdaanan ug mga teheras, aron nga dihang moagi si Pedro, bisan na lag malandongan sa iyang anino ang pipila kanila.+ 16  Dugang pa, ang panon sa katawhan gikan sa mga siyudad palibot sa Jerusalem padayong nanugok, nga nagdala sa mga masakiton ug niadtong mga gidemonyohan, ug silang tanan nangaayo. 17  Apan ang hataas nga saserdote mitindog sa kasuko, ingon man ang tanang kauban niya, kinsa mga membro sa sekta sa mga Saduseo, ug sila nagselos pag-ayo. 18  Ug ilang gidakop ang mga apostoles ug gibilanggo sa publikong bilanggoan.+ 19  Apan pagkagabii, gibuksan sa anghel ni Jehova* ang mga pultahan sa bilanggoan,+ gipagawas sila, ug miingon: 20  “Lakaw mo ug adto sa templo, ug padayong isulti sa katawhan ang tanang pulong bahin niini nga kinabuhi.” 21  Pagkadungog nila niini, sila nanulod sa templo pagkabanagbanag ug nanudlo. Karon dihang ang hataas nga saserdote ug ang iyang mga kauban nangabot, ilang gipatawag ang Sanhedrin ug ang tibuok katigoman sa mga ansiyano sa mga anak ni Israel, ug nagpasugo sila ngadto sa bilanggoan aron dad-on ang mga apostoles sa ilang atubangan. 22  Apan pag-abot didto sa mga guwardiya, wala nila makit-i ang mga apostoles sa bilanggoan. Busa sila namalik ug gireport kini, 23  nga nag-ingon: “Nakita namo ang bilanggoan nga maayo kaayong pagkatrangka, ug ang mga guwardiya nagtindog sa mga pultahan, apan dihang gibuksan namo kini, walay tawo sa sulod.” 24  Dihang nadungog kini sa kapitan sa templo ug sa pangulong mga saserdote, sila nabalaka bahin sa kon unsay sunod nga mahitabo. 25  Apan dihay miabot ug mibalita kanila: “Tan-awa! Ang mga tawo nga inyong gibilanggo anaa sa templo ug nanudlo sa katawhan.” 26  Unya ang kapitan milakaw uban sa iyang mga guwardiya ug gikuha ang mga apostoles, apan wala nila gamitig puwersa, kay nahadlok nga batoon sila sa katawhan.+ 27  Busa ilang gidala sila ug gipatindog atubangan sa Sanhedrin. Unya ang hataas nga saserdote nangutana kanila 28  ug miingon: “Gibaoran mo namo pag-ayo nga dili na magpadayon sa pagpanudlo pinasukad niining ngalana,+ apan tan-awa! inyong gipuno ang Jerusalem sa inyong pagtulon-an, ug gusto gyod ninyo nga kami ang manubag sa dugo niining tawhana.”+ 29  Si Pedro ug ang ubang mga apostoles miingon: “Kinahanglan namong sugton ang Diyos ingong magmamando imbes ang mga tawo.+ 30  Ang Diyos sa among mga katigulangan nagbanhaw kang Jesus, kinsa inyong gipatay pinaagi sa pagbitay kaniya sa estaka.*+ 31  Kini siya gibayaw sa Diyos ngadto sa iyang tuong kamot ingong Pangunang Ahente+ ug Manluluwas,+ aron ang Israel makahinulsol ug makadawat ug kapasayloan sa mga sala.+ 32  Ug kami mga saksi niini,+ ug ingon man ang balaang espiritu,+ nga gihatag sa Diyos niadtong nagasugot kaniya ingong magmamando.” 33  Pagkadungog nila niini, sila nasuko pag-ayo* ug nagtinguha sa pagpatay kanila. 34  Apan ang usa ka Pariseo nga ginganlag Gamaliel+ mitindog sa Sanhedrin; siya usa ka magtutudlo sa Balaod nga tinamod sa tanang tawo, ug nagsugo siya nga pagawson kadiyot ang mga apostoles. 35  Unya siya miingon kanila: “Halangdong mga tawo sa Israel, pagbantay mo sa gusto ninyong buhaton niining mga tawhana. 36  Pananglitan, sa milabayng mga panahon si Teudas mirebelde, nga nag-ingon nga siya kuno impluwensiyadong tawo, ug ubay-ubayng mga lalaki, mga 400, ang miapil sa iyang pundok. Apan siya gipatay, ug ang tanang misunod kaniya nagkatibuagsa ug nangawala. 37  Sunod kaniya, si Judas nga Galileanhon mirebelde sa mga adlaw sa pagpangrehistro, ug nakadani siyag mga tawo nga mosunod kaniya. Kanang tawhana namatay usab, ug ang tanang misunod kaniya nagkatibulaag. 38  Busa tungod niini, sultihan mo nako, ayaw ninyog hilabti kining mga tawhana, hinuon pasagdi lang sila. Kay kon kini nga katuyoan o kini nga buluhaton gikan sa mga tawo, kini mapukan; 39  apan kon kini gikan sa Diyos, dili mo makapukan kanila.+ Kay basin ug nakig-away na mo sa Diyos mismo.”+ 40  Busa gisunod nila ang iyang tambag, ug gipatawag nila ang mga apostoles, gibunalan sila,+ ug gibaoran nga mohunong na sa pagsulti pinasukad sa ngalan ni Jesus, ug gibuhian sila. 41  Busa migawas sila sa Sanhedrin, nga nagsadya+ kay giisip sila nga takos pakaulawan tungod sa iyang ngalan. 42  Ug kada adlaw diha sa templo ug sa balay ug balay+ sila wala mohunong sa pagpanudlo ug pagpahayag sa maayong balita bahin sa Kristo, si Jesus.+

Mga Footnote

Literal, “gibutang sa tiilan.”
Tan-awa ang Apendise A5.
O “ug mga tilimad-on.”
Tan-awa ang Apendise A5.
O “kahoy.”
O “nasakitan.”