Buhat sa mga Apostoles 4:1-37

  • Pedro ug Juan gidakop (1-4)

    • Mga magtutuo miabot ug 5,000 ka lalaki (4)

  • Husay atubangan sa Sanhedrin (5-22)

    • “Dili mi makahunong sa pagsulti” (20)

  • Pag-ampo alang sa kaisog (23-31)

  • Mga tinun-an nag-ambitay sa ilang gipanag-iya (32-37)

4  Samtang si Pedro ug Juan nakigsulti sa katawhan, ang mga saserdote, ang kapitan sa templo, ug ang mga Saduseo+ nangadto kanila.  Sila naglagot kay ang mga apostoles nanudlo sa katawhan ug dayag nga nagpahayag sa pagkabanhaw ni Jesus.*+  Busa ilang gidakop sila ug gitener+ hangtod sa sunod adlaw, kay gabii na man kadto.  Apan daghan niadtong nakapamati sa ilang gisulti nanuo, ug ang gidaghanon sa mga lalaki miabot ug mga 5,000.+  Pagkasunod adlaw, ang ilang mga magmamando, ansiyano, ug eskriba nagtigom sa Jerusalem,  uban ni Anas+ nga pangulong saserdote, Caifas,+ Juan, Alejandro, ug sa tanang paryente sa pangulong saserdote.  Gipatindog nila si Pedro ug Juan sa ilang taliwala ug gipangutana: “Pinaagi sa unsang gahom o kang kansang ngalan nga inyong gibuhat kini?”  Unya si Pedro, nga napuno sa balaang espiritu,+ miingon kanila: “Mga magmamando sa katawhan ug mga ansiyano,  kon gisukitsukit mi ninyo karon bahin sa maayong butang nga among gihimo sa tawong bakol,+ ug gusto ninyong mahibaloan kon kinsay nag-ayo niining tawhana, 10  angayng mahibaloan ninyong tanan ug sa tanang tawo sa Israel nga sa ngalan ni Jesu-Kristo nga Nasaretnon,+ kinsa inyong gipatay sa estaka+ apan gibanhaw sa Diyos,+ pinaagi kaniya kining tawhana nagtindog dinhi sa inyong atubangan nga naayo na. 11  Kini ‘ang bato nga giisip ninyong mga magtutukod ingong walay hinungdan nga nahimong pangunang bato nga pamag-ang.’*+ 12  Dugang pa, walay laing manluluwas gawas kaniya, kay walay laing ngalan+ ilalom sa langit nga gihatag taliwala sa mga tawo nga pinaagi niana kita gayod maluwas.”+ 13  Karon dihang nakita nila ang pagkawalay-lipodlipod* ni Pedro ug Juan, ug nasayran nila nga sila ordinaryong mga tawo ug dili edukado,*+ sila natingala. Ug ilang naamgohan nga sila nakauban ni Jesus.+ 14  Samtang nagtan-aw sila sa tawo nga giayo nga nagtindog uban sa duha ka tinun-an,+ wala silay ikatubag niini.+ 15  Busa ilang gisugo silang tulo nga mogawas sa tigomanan sa Sanhedrin, ug sila nagkonsultahanay sa usag usa, 16  nga nag-ingon: “Unsay angay natong buhaton niining mga tawhana?+ Kay, sa pagkatinuod, talagsaong ilhanan ang nahitabo pinaagi kanila, usa nga dayag ngadto sa tanang molupyo sa Jerusalem,+ ug dili nato kini ikalimod. 17  Aron dili na kini mokaylap pa taliwala sa katawhan, hulgaon nato sila ug sultihan nga dili na makigsulti kang bisan kinsa pinasukad niining ngalana.”+ 18  Busa ilang gipatawag sila ug gibaoran nga dili na gyod sila mosulti o manudlo pinasukad sa ngalan ni Jesus. 19  Apan si Pedro ug Juan miingon kanila: “Kamo nay mohukom kon husto ba sa panan-aw sa Diyos nga mamati kaninyo imbes sa Diyos. 20  Apan alang kanamo, dili mi makahunong sa pagsulti bahin sa mga butang nga among nakita ug nadungog.”+ 21  Busa human nila sila hulgaag dugang, ilang gibuhian sila, sanglit wala man silay nakitang bisan unsang hinungdan sa pagsilot kanila ug nahadlok usab sila sa katawhan,+ kay silang tanan naghimaya man sa Diyos tungod sa nahitabo. 22  Ang tawo nga naayo pinaagi niini nga milagro* maoy kapin na sa 40 anyos. 23  Human buhii, nangadto sila sa ilang mga isigkamagtutuo ug gisulti ang giingon kanila sa pangulong mga saserdote ug sa mga ansiyano. 24  Pagkadungog nila niini, sila nagkahiusa sa pag-ampo sa Diyos ug miingon: “Soberanong Ginoo, ikaw ang Usa nga naghimo sa langit ug sa yuta ug sa dagat ug sa tanang butang diha niana,+ 25  ug kinsa pinaagi sa balaang espiritu miingon pinaagi sa among katigulangang si David,+ nga imong alagad: ‘Nganong ang mga nasod wala mahimutang ug ang mga katawhan namalandong sa mga butang nga walay pulos? 26  Ang mga hari sa yuta mibarog ug ang mga magmamando nagtigom batok kang Jehova* ug batok sa iyang dinihogan.’*+ 27  Kay sa pagkatinuod, si Herodes ug Poncio Pilato+ uban sa mga tawo sa kanasoran ug sa mga katawhan sa Israel nagtigom niining siyudara batok sa imong balaang alagad nga si Jesus, kinsa imong gidihogan,+ 28  aron buhaton ang gitakda na nimong daan nga mahitabo pinaagi sa imong kamot ug kabubut-on.+ 29  Ug karon, Jehova,* hatagig pagtagad ang ilang mga hulga, ug tabangi ang imong mga ulipon nga padayong mosulti sa imong pulong uban ang bug-os nga kaisog, 30  samtang gituy-od nimo ang imong kamot alang sa pagpang-ayo ug samtang ang mga ilhanan ug ang katingalahang mga butang* mahitabo+ pinaagi sa ngalan sa imong balaang alagad nga si Jesus.”+ 31  Ug dihang nakapangamuyo na sila,* ang dapit diin sila nagtigom natay-og, ug silang tanan napuno sa balaang espiritu+ ug nagsulti sa pulong sa Diyos nga may kaisog.+ 32  Dugang pa, ang panon sa mga mituo dunay usa ka kasingkasing ug hunahuna, ug walay bisag usa kanila ang moingon nga iyaha ang bisan unsa nga iyang gipanag-iya, apan silang tanan nag-ambitay sa ilang mga nabatonan.+ 33  Ug uban ang dakong gahom ang mga apostoles padayong nagpamatuod bahin sa pagkabanhaw sa Ginoong Jesus,+ ug silang tanan gipakitaan ug dili hitupngang pagkamaayo* sa dagayang paagi. 34  Gani, walay usa kanila ang nanginahanglan,+ kay ang tanan nga nanag-iyag mga yuta o balay magbaligya niini ug magdala sa halin sa gibaligya, 35  ug ihatag nila kini sa mga apostoles.+ Unya iapod-apod kini sa mga apostoles sa matag usa sumala sa iyang panginahanglan.+ 36  Busa si Jose, nga gitawag usab sa mga apostoles ug Bernabe+ (nga nagkahulogan, kon hubaron, “Anak sa Paghupay”), nga usa ka Levihanon ug lumad sa Cipro, 37  nagbaligya sa iyang gipanag-iyang yuta, ug gidala ang halin ug gihatag sa mga apostoles.+

Mga Footnote

O “sa pagkabanhaw maylabot kang Jesus.”
Tan-awa sa Glossary.
O “kaisog.”
Wala makaeskuyla sa eskuylahan sa pagkahimong rabbi; wala magpasabot nga dili mahibalong mobasa ug mosulat.
O “ilhanan.”
Tan-awa ang Apendise A5.
O “iyang Kristo.” Tan-awa sa Glossary ang “Dihog.”
Tan-awa ang Apendise A5.
O “mga tilimad-on.”
O “tim-os na silang nakaampo.”
Tan-awa sa Glossary.