Buhat sa mga Apostoles 10:1-48

  • Panan-awon ni Cornelio (1-8)

  • Panan-awon ni Pedro sa nahinloang mga mananap (9-16)

  • Giduaw ni Pedro si Cornelio (17-33)

  • Gipahayag ni Pedro ang maayong balita alang sa mga Hentil (34-43)

    • “Ang Diyos dili mapihigon” (34, 35)

  • Mga Hentil nakadawat ug balaang espiritu ug gibawtismohan (44-48)

10  Karon dihay tawo sa Cesarea nga ginganlag Cornelio, usa sa mga opisyal sa kasundalohan* sa gitawag ug Italyanhong tropa.*  Usa siya ka debotadong tawo nga may kahadlok sa Diyos uban sa tibuok niyang panimalay, ug naghatag siyag daghang gasa sa kaluoy ngadto sa katawhan ug padayong nangamuyo sa Diyos.  Sa mga alas tres sa hapon,*+ tin-aw niyang nakita diha sa panan-awon ang usa ka anghel sa Diyos nga miabot kaniya ug miingon: “Cornelio!”  Si Cornelio mitutok kaniya, nga nalisang, ug nangutana: “Unsa man, Ginoo?” Siya miingon kaniya: “Ang imong mga pag-ampo gidungog sa Diyos ug ang imong gasa sa kaluoy iyang namatikdan.+  Busa karon pagpadalag mga tawo ngadto sa Jope ug ipatawag si Simon nga gitawag usab ug Pedro.  Kining tawhana nag-estar ingong bisita* ni Simon, usa ka magtitinag panit nga may balay daplin sa dagat.”  Pagbiya dayon sa anghel nga nakigsulti kaniya, gitawag niya ang duha sa iyang mga sulugoon ug ang usa ka debotadong sundalo nga usa sa mga nag-alagad kaniya,  ug iyang giasoy kanila ang tanan ug gipadala sila sa Jope.  Pagkasunod adlaw sa nagpadayon sila sa ilang panaw ug hapit nang moabot sa siyudad, si Pedro misaka sa atop sa mga alas 12 sa udto* aron mag-ampo. 10  Apan siya gigutom pag-ayo ug gustong mokaon. Samtang gihikay pa ang pagkaon, nakakita siyag panan-awon+ 11  ug nakita niya nga ang langit nabuksan ug dihay samag dakong habol nga lino nga gitunton paingon sa yuta pinaagi sa upat ka tumoy niini; 12  ug diha niini ang tanang matang sa mga mananap nga upat ug tiil ug sa mga reptilya* sa yuta ug sa mga langgam sa langit. 13  Unya dihay tingog nga miingon kaniya: “Tindog, Pedro, pag-ihaw ug kaon!” 14  Apan si Pedro miingon: “Dili ko, Ginoo, kay wala pa gyod ko sukad makakaon ug bisan unsang gidili ug hugaw.”+ 15  Ug ang tingog misulti kaniya pag-usab sa ikaduhang higayon: “Ayaw nag tawgang hugaw ang mga butang nga gihinloan na sa Diyos.” 16  Kini nahitabo sa ikatulong higayon, ug dihadiha kini gibira ngadto sa langit. 17  Samtang naglibog pa si Pedro sa kahulogan sa panan-awon nga iyang nakita, nianang tungora usab nga ang mga tawo nga gipadala ni Cornelio nangutana kon asa ang balay ni Simon ug nagbarog na sila didto sa ganghaan.+ 18  Sila nanangpit ug nangutana kon si Simon nga gitawag ug Pedro nag-estar ba didto. 19  Samtang gipamalandong pa ni Pedro ang panan-awon, ang espiritu+ miingon: “Tan-awa! May tulo ka lalaki nga nangita kanimo. 20  Busa kanaog ug uban kanila, nga walay unsa mang pagduhaduha, kay ako ang nagpadala kanila.” 21  Unya si Pedro nanaog ngadto sa mga lalaki ug miingon: “Ako ang inyong gipangita. Nganong nia man mo?” 22  Sila mitubag: “Gipadala mi ni Cornelio+ nga usa ka opisyal sa kasundalohan ug usa ka tawong matarong ug mahinadlokon sa Diyos nga may maayong dungog sa tibuok nasod sa mga Hudiyo. Gihatagan siya sa Diyos ug mga instruksiyon pinaagi sa usa ka balaang anghel nga paanhian ka aron paadtoon sa iyang balay ug aron maminaw sa imong isulti.” 23  Busa gipasulod niya sila ug gipaestar ingong mga bisita. Pagkaugma siya mitindog ug migikan uban kanila, ug ang pipila sa mga igsoon nga taga-Jope mikuyog kaniya. 24  Pagkasunod adlaw siya miabot sa Cesarea. Gidahom ni Cornelio nga moabot sila ug gitigom na niya ang iyang mga paryente ug suod nga mga higala. 25  Pagsulod ni Pedro, si Cornelio misugat kaniya, mihapa sa iyang tiilan, ug miyukbo kaniya. 26  Apan gitindog siya ni Pedro, nga miingon: “Tindog; tawo ra sab ko.”+ 27  Samtang nakigsulti siya kaniya, siya misulod ug nakita niya nga dihay daghang tawo nga nagtigom. 28  Miingon siya kanila: “Nahibalo mo pag-ayo nga supak sa balaod alang sa usa ka Hudiyo nga makig-uban o moduol sa tawo nga laig rasa,+ apan gipakita sa Diyos kanako nga dili nako angayng tawgong hugaw si bisan kinsa.+ 29  Mao nga dihang gipaadtoan ko, mianhi ko nga wala gayoy pagduhaduha. Busa mangutana ko kon nganong gipaanhi ko ninyo.” 30  Unya si Cornelio miingon: “Upat na ka adlaw ang miagi gikan niining orasa, nag-ampo ko sulod sa akong balay sa mga alas tres sa hapon;* nianang tungora dihay tawo nga hayag ug besti ang mibarog sa akong atubangan 31  ug miingon: ‘Cornelio, ang imong pag-ampo gidungog sa Diyos ug gihinumdoman niya ang imong mga gasa sa kaluoy. 32  Busa pagpadalag mga tawo ngadto sa Jope ug ipatawag si Simon nga gitawag usab ug Pedro. Kining tawhana nag-estar ingong bisita ni Simon, usa ka magtitinag panit nga may balay daplin sa dagat.’+ 33  Mao nga gipaadtoan ti ka dayon, ug maayo kaayo nga mianhi ka. Busa ania ming tanan karon atubangan sa Diyos aron maminaw sa tanan nga gisugo kanimo ni Jehova* nga isulti.” 34  Dayon si Pedro miingon: “Nasabtan gayod nako karon nga ang Diyos dili mapihigon,+ 35  apan sa matag nasod ang tawo nga may kahadlok kaniya ug mobuhat kon unsay matarong dalawaton kaniya.+ 36  Iyang gipadala ang pulong ngadto sa mga anak ni Israel aron ipahayag kanila ang maayong balita sa pakigdait+ pinaagi kang Jesu-Kristo​—⁠kini siya ang Ginoo sa tanan.+ 37  Nahibalo mo sa ginahisgotan sa tibuok Judea, nga nagsugod sa Galilea+ human sa bawtismo nga giwali ni Juan: 38  bahin kang Jesus nga taga-Nasaret, kon sa unsang paagi ang Diyos nagdihog kaniyag balaang espiritu+ ug gahom, ug gilibot niya ang kayutaan nga nagbuhat ug maayo ug nag-ayo sa tanang gisakit sa Yawa,+ kay ang Diyos nag-uban man kaniya.+ 39  Ug saksi mi sa tanan niyang gihimo diha sa yuta sa mga Hudiyo ug sa Jerusalem; apan gipatay nila siya pinaagi sa pagbitay kaniya sa estaka.* 40  Gibanhaw siya sa Diyos sa ikatulong adlaw+ ug gitugotan siya nga makita, 41  dili sa tanang tawo, kondili kanamo lang kinsa mga saksi nga gitudlo nang daan sa Diyos ug kinsa mikaon ug miinom uban kaniya human siya banhawa.+ 42  Dugang pa, gisugo mi niya sa pagwali ngadto sa katawhan ug sa paghatag ug bug-os nga pamatuod+ nga kini siya ang gitudlo sa Diyos nga mahimong maghuhukom sa mga buhi ug sa mga patay.+ 43  Ang tanang propeta nagpamatuod bahin kaniya,+ aron nga ang tanan nga magpakitag pagtuo kaniya makadawat ug kapasayloan sa mga sala pinaagi sa iyang ngalan.”+ 44  Samtang nagsulti pa si Pedro niini, ang balaang espiritu mikunsad diha sa tanang naminaw sa pulong.+ 45  Ug ang tinuli nga mga magtutuo* nga nanguyog kang Pedro nahingangha, kay ang walay bayad nga gasa nga balaang espiritu gibubo usab nganha sa katawhan sa kanasoran. 46  Kay ilang nadunggan sila nga nagsultig langyawng mga pinulongan ug nagbayaw sa Diyos.+ Unya si Pedro miingon: 47  “Kining mga tawhana nakadawat ug balaang espiritu sama kanato, busa kinsay makaingon nga dili sila mabawtismohan sa tubig?”+ 48  Busa gisugo niya sila nga magpabawtismo sa ngalan ni Jesu-Kristo.+ Unya ilang gihangyo siya nga magpabilin pa ug pipila ka adlaw.

Mga Footnote

O “usa ka senturyon,” nga nagdumalag 100 ka sundalo.
Grupo sa 600 ka Romanhong sundalo.
Literal, “Sa mga ikasiyam nga takna sa adlaw.”
O “giabiabi.”
Literal, “sa mga ikaunom nga takna.”
O “sa nagakamang nga mga linalang.”
Literal, “sa ikasiyam nga takna.”
Tan-awa ang Apendise A5.
O “kahoy.”
O “mga matinumanon.”