Buhat sa mga Apostoles 24:1-27

  • Mga akusasyon kang Pablo (1-9)

  • Pagdepensa ni Pablo atubangan kang Felix (10-21)

  • Kaso ni Pablo walay husay sulod sa duha ka tuig (22-27)

24  Lima ka adlaw sa ulahi ang hataas nga saserdoteng si Ananias+ milugsong uban sa pipila ka ansiyano ug sa mamumulong sa publiko* nga ginganlag Tertulo, ug ilang gipresentar ang ilang kaso batok kang Pablo ngadto sa gobernador.+  Sa gitawag siya, si Tertulo misugod sa pag-akusar kaniya, nga nag-ingon: “Kay nagpahimulos mig kalinaw pinaagi kanimo ug dunay mga reporma niining nasora tungod sa imong abanteng panghunahuna,  sa tanang panahon ug usab sa tanang dapit amo kining giila, Halangdong Felix, uban ang dako kaayong pagpasalamat.  Apan aron nga dili na ko makabalda pa kanimo, mohangyo ko kanimo nga pakitaan mi nimog kaayo ug patalinghogan mi kadiyot.  Kay nakita namo nga kining tawhana samokan,*+ nga naghulhog ug rebelyon+ taliwala sa tanang Hudiyo sa tibuok gipuy-ang yuta, ug tigpasiugda siya sa sekta sa mga Nasaretnon.+  Gisulayan usab niya pagpasipala ang templo, busa amo siyang gidakop.+  *⁠——  Dihang imo siyang usisahon, imong masayran kining tanan nga among giakusar kaniya.”  Miduyog usab ang mga Hudiyo sa pag-akusar kaniya, nga miinsistir nga tinuod kining mga butanga. 10  Dihang miyango ang gobernador kang Pablo aron pasultihon siya, siya miingon: “Kay nahibalo ko pag-ayo nga sa daghan nang katuigan ikaw ang maghuhukom niining nasora, andam kong mosulti sa pagdepensa sa akong kaugalingon.+ 11  Ikaw mismo makasuta nga wala pa mokapig 12 ka adlaw sukad nga mitungas ko sa Jerusalem aron mosimba;+ 12  ug wala ko nila makita nga nakiglalis kang bisan kinsa diha sa templo o naghulhog sa mga tawo nga magpahinabog kagubot, diha man sa mga sinagoga o sa tibuok siyudad. 13  Dili usab nila mapamatud-an kanimo ang mga butang nga giakusar nila kanako karon. 14  Apan angkonon nako kanimo, nga nagsubay ko sa dalan nga ilang ginatawag ug sekta, nga niining paagiha naghimo kog sagradong pag-alagad sa Diyos sa akong mga katigulangan,+ kay gituohan nako ang tanang butang nga gilatid sa Balaod ug nasulat sa basahon sa mga Propeta.+ 15  Ug duna koy paglaom diha sa Diyos, nga gilaoman usab niining mga tawhana, nga duna unyay pagkabanhaw+ sa mga matarong ug sa mga dili matarong.+ 16  Tungod niini kanunay nakong gipaningkamotan nga mahuptan ang hinlong* konsensiya atubangan sa Diyos ug sa mga tawo.+ 17  Karon human sa ubay-ubayng katuigan, miabot ko aron magdalag mga gasa sa kaluoy+ sa akong nasod ug magtanyag ug mga halad. 18  Samtang ginabuhat nako kini, nakita ko nila nga hinlo sa seremonyal nga paagi diha sa templo,+ apan wala koy kauban nga panon ug wala ko magpahinabog kagubot. Apan dihay pipila ka Hudiyo gikan sa probinsiya sa Asia 19  nga angayng ania unta sa imong atubangan aron moakusar kanako kon ugaling duna silay sumbong batok kanako.+ 20  O kaha pasultiha ang mga tawo dinhi kon unsang kasaypanan ang ilang nakaplagan samtang nagbarog ko atubangan sa Sanhedrin, 21  gawas lang niining usa ka butang nga akong giingon samtang nagbarog ko sa ilang taliwala: ‘Ginahukman ko karon sa inyong atubangan maylabot sa pagkabanhaw sa mga patay!’”+ 22  Apan, si Felix, nga nahibalo pag-ayo bahin niini nga Dalan,+ nagpapahawa kanila ug miingon: “Desisyonan nako kini nga kaso dihang makaanhi na si Lisias nga komandante militar.” 23  Ug iyang gimandoan ang opisyal sa kasundalohan nga itener ang maong tawo apan hatagan ug diyutayng kagawasan, ug nga tugotan ang iyang mga higala nga moatiman sa iyang mga panginahanglan. 24  Pipila ka adlaw sa ulahi si Felix miabot uban sa iyang asawa nga si Drusila, nga usa ka Hudiyo, ug iyang gipatawag si Pablo ug siya namati kaniya bahin sa pagtuo kang Kristo Jesus.+ 25  Apan dihang gihisgotan ni Pablo ang bahin sa pagkamatarong ug pagpugong sa kaugalingon ug sa paghukom nga moabot,+ si Felix nahadlok pag-ayo ug miingon: “Lakaw lang una karon, apan kon duna koy kahigayonan ipatawag ka nako pag-usab.” 26  Apan sa samang panahon, naglaom siyang hatagan siyag salapi ni Pablo. Tungod niana, mas subsob pa niya siyang gipatawag ug nakig-estorya kaniya. 27  Apan paglabay sa duha ka tuig, gipulihan si Felix ni Porcio Festo; ug kay nagtinguha man si Felix nga mauyonan sa mga Hudiyo,+ gipasagdan niyang magpabiling binilanggo si Pablo.

Mga Footnote

O “abogado.”
O “samag dangan.” Literal, “kamatay.”
Tan-awa ang Apendise A3.
O “walay ikasaway nga.”