Buhat sa mga Apostoles 11:1-30

  • Pedro mipatin-aw sa mga apostoles (1-18)

  • Bernabe ug Saulo sa Antioquia sa Sirya (19-26)

    • Mga tinun-an gitawag nga mga Kristohanon sa unang higayon (26)

  • Gutom gitagna ni Agabo (27-30)

11  Karon ang mga apostoles ug ang mga igsoon nga didto sa Judea nakadungog nga ang katawhan sa kanasoran midawat usab sa pulong sa Diyos.  Busa pagtungas ni Pedro sa Jerusalem, gisaway siya sa* mga nagpaluyo sa pagtuli,+  nga miingon: “Misulod ka sa balay sa mga tawong dili tinuli ug mikaon uban kanila.”  Busa detalyado kining gipatin-aw ni Pedro kanila, nga nag-ingon:  “Didto ko sa siyudad sa Jope ug nag-ampo, unya nakakita kog panan-awon, diin dihay samag dakong habol nga lino nga gitunton gikan sa langit pinaagi sa upat ka tumoy niini, ug kini miabot sa akong atubangan.+  Dihang gitan-aw nako kini pag-ayo, nakakita kog mga mananap sa yuta nga upat ug tiil, ihalas nga mga mananap, mga reptilya,* ug mga langgam sa langit.  Nakadungog usab kog tingog nga miingon kanako, ‘Tindog, Pedro, pag-ihaw ug kaon!’  Apan ako miingon, ‘Dili ko, Ginoo, kay wala pa gyod ko sukad makakaon ug bisan unsang gidili o hugaw.’  Sa ikaduhang higayon, ang tingog gikan sa langit miingon: ‘Ayaw nag tawgang hugaw ang mga butang nga gihinloan na sa Diyos.’ 10  Kini nahitabo sa ikatulong higayon, ug ang tanan gibirag balik ngadto sa langit. 11  Dugang pa, niana mismong tungora, dihay tulo ka tawo nga nagbarog sa balay diin mi nag-estar, kay may tawo nga nagpadala kanila gikan sa Cesarea aron pangitaon ko.+ 12  Unya giingnan ko sa espiritu sa pagkuyog kanila, nga wala gayoy pagduhaduha. Apan kining unom ka igsoong lalaki mikuyog usab kanako, ug misulod mi sa balay sa maong tawo. 13  “Iyang gisugilon kanamo nga nakakita siyag anghel nga nagbarog sa iyang balay ug miingon: ‘Pagpadalag mga tawo ngadto sa Jope ug ipatawag si Simon nga gitawag usab ug Pedro,+ 14  ug iyang isulti kanimo kon sa unsang paagi ikaw ug ang imong panimalay maluwas.’ 15  Apan samtang nagsulti pa ko, ang balaang espiritu mikunsad kanila sama usab sa gihimo niini kanato sa sinugdan.+ 16  Busa nahinumdoman nako ang pulong sa Ginoo, nga iyang gisulti sa pipila ka higayon: ‘Si Juan nagbawtismo pinaagi sa tubig,+ apan kamo bawtismohan pinaagi sa balaang espiritu.’+ 17  Busa kon gihatagan sila sa Diyos sa samang walay bayad nga gasa nga iyang gihatag kanato kinsa mituo sa Ginoong Jesu-Kristo, kinsa man ko nga mobabag sa Diyos?”+ 18  Pagkadungog nila niini, wala na sila mosupak,* ug ilang gihimaya ang Diyos ug miingon: “Nan, kon mao, gihatagan usab sa Diyos ang katawhan sa kanasoran ug kahigayonan sa paghinulsol aron makabaton ug kinabuhi.”+ 19  Karon kadtong mga natibulaag+ tungod sa kasakitan ingong resulta sa nahitabo kang Esteban nakaabot hangtod sa Fenicia, Cipro, ug Antioquia, apan mga Hudiyo lang ang ilang gisangyawan.+ 20  Apan ang pipila kanila nga gikan sa Cipro ug Cirene nangadto sa Antioquia ug nagpahayag sa maayong balita bahin sa Ginoong Jesus ngadto sa mga nagsultig Grego. 21  Dugang pa, ang kamot ni Jehova* nag-uban kanila, ug daghan kaayo ang nahimong magtutuo ug misunod sa Ginoo.+ 22  Ang balita bahin kanila nakaabot sa kongregasyon sa Jerusalem, ug ilang gipadala si Bernabe+ hangtod sa Antioquia. 23  Dihang nakaabot na siya ug nakita niya ang dili hitupngang pagkamaayo* sa Diyos, nalipay siya ug gidasig niya silang tanan nga padayong magmaunongon sa Ginoo uban ang determinadong kasingkasing;+ 24  kay usa siya ka maayong tawo ug punog balaang espiritu ug pagtuo. Tungod niana, dakodakong panon sa katawhan ang nadugang sa mga magtutuo sa Ginoo.+ 25  Busa siya miadto sa Tarso aron pangitaon pag-ayo si Saulo.+ 26  Dihang nakaplagan niya siya, iya siyang gidala sa Antioquia. Busa sa tibuok tuig sila nagtigom uban kanila sa kongregasyon ug ilang gitudloan ang dakodakong panon sa katawhan, ug didto sa Antioquia unang gitawag nga mga Kristohanon ang mga tinun-an pinaagi sa pagtultol sa Diyos.+ 27  Niadtong mga adlawa, ang mga propeta+ nanglugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Antioquia. 28  Usa kanila nga ginganlag Agabo+ mitindog ug nanagna pinaagi sa espiritu nga dunay moabotay nga dakong gutom sa tibuok yuta,+ ug gani nahitabo kini sa panahon ni Claudio. 29  Busa ang mga tinun-an nakahukom nga magpadalag hinabang*+ ngadto sa mga igsoon nga nagpuyo sa Judea, ang matag usa sumala sa iyang maarangan;+ 30  ug kini ang ilang gibuhat, nga nagpadala niini ngadto sa mga ansiyano pinaagi kang Bernabe ug Saulo.+

Mga Footnote

O “nakiglalis kaniya ang.”
O “nagakamang nga mga linalang.”
Literal, “nahilom sila.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa sa Glossary.
O “sa paghimo sa ministeryo may kalabotan sa mga hinabang.”